Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 23347
Statut Gminy 7130
Burmistrz 9929
Rada Miejska 23005
Komisje Rady Miejskiej 12121
Interpelacje i zapytania radnych 2189
Ogłoszenia 204808
Jednostki organizacyjne 23896
Posiadające osobowość prawną 6402
Spółki 5398
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Morągu 10061
Miejskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami w Morągu 19218
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu 13018
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu 15907
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 15124
Instytucje Kultury 4606
Miejska Biblioteka Publiczna 74535
Morąski Dom Kultury 11912
Jednostki budżetowe 74895
Pozostałe Jednostki Budżetowe 5004
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 19973
Straż Miejska 11356
Jednostki pomocnicze Gminy Morąg 5805
Osiedla 22283
Sołectwa 23438
Urząd 57699
Dane podstawowe 28399
Dni i godziny otwarcia 17003
Statut Gminy 8007
Regulamin organizacyjny 9101
Burmistrz Morąga 20959
Kierownictwo urzędu 36203
Wydziały i stanowiska 36753
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 19005
Wydział Finansowo-Budżetowy 14314
Wydział Komunalno-Inwestycyjny i Rozwoju Lokalnego 13075
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 24258
Wydział Oświaty i Kultury 15531
Urząd Stanu Cywilnego 24124
Referat Sportu i Rekreacji 1724
Referat - Pływalnia "Morąska Perła" 816
Biuro Promocji 7117
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 14634
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 5791
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 6698
Struktura organizacyjna 13868
Kontakt 83455
Przedsiębiorcy 11179
Informacje 7543
Organizacje pozarządowe 167220
Aktualności 24454
Tryb Małych Grantów - art. 19a 53744
Konsultacje Projektów Uchwał 50053
Zespół opiniujący 10191
Kadencja 2019-2023 3073
Informacje 15270
Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym 11096
Programy 11024
I OTWARTY KONKURS OFERT 2020 6070
II OTWARTY KONKURS OFERT 2020 2958
I OTWARTY KONKURS OFERT 2021 7374
II OTWARTY KONKURS OFERT 2021 2525
I Otwarty Konkurs Ofert 2022 6351
I Otwarty Konkurs Ofert 2023 3459
I Otwarty Konkurs Ofert 2024 1500
wykaz organizacji z siedzibą w Gminie Moragu 6337
Pełnomocnik-kontakt 5372
Sprawozdania 14456
Konkurs wiedzy o Gminie Morąg i samorządzie 11368
Konkurs plastyczny 4721
Profilaktyka uzależnień 15614
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3742
Konkursy Ofert 27084
Diagnozy Społeczne 2398
Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1465
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w Gminie Morąg na lata 2022 - 2025 2525
Ogłoszenia o naborze 268269
Projekty unijne 59067
Fundusz Dróg Samorządowych / Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 10376
Fundusz Inwestycji Lokalnych 3572
Rewitalizacja Miasta 31333
Sesje i uchwały Rady Miejskiej w Morągu 1912633
Uchwały Rady Miejskiej 1811928
Porządek obrad i projekty uchwał 208192
Głosowanie imienne 28527
Oświadczenia majątkowe 26223
Kierownictwo Urzędu, osoby wydające decyzje administracyjne i Gminne jednostki organizacyjne 78866
Rada Miejska w Morągu 20307
kadencja 2018-2023 13576
kadencja 2014-2018 19161
kadencja 2010-2014 28049
Majątek i finanse 17670
Budżet Gminy Morąg 121280
Sprawozdania 169673
Gospodarka nieruchomościami 39954
Ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości 604199
Ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 80171
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste 404494
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, użyczenie lub dzierżawę 146444
Wnioski 37775
Planowanie Przestrzenne 54663
Portal Mapowy Gminy Morąg - GIAP 0
Obowiązujące Miejscowe Plany 71258
Miejscowe plany zagspodarowania w trakcie opracowywania 9785
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 18326
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 21321
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 27608
Dane przestrzenne 741
Ochrona środowiska 48343
Decyzje środowiskowe 80138
Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurnik) 6418
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg 7263
Budowa instalacji fermentacji i destylacji spirytusu surowego 2577
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta 7500
Budowa budynku inwentarskiego , płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę w ramach zabudowy zagrodowej 58 DJP 2321
Budowanie ulic wraz z uzbrojeniem(kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) pomiędzy drogą wojewódzką nr 527, a ul. Wróblewskiego IV etap, w Morągu 3505
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 66/1 w obrębie Kruszewnia 924
Budowa budynku inwentarskiego- obory w gospodarstwie rolnym , realizowanego a działkach 281 i 282 w obrębie Słonecznik 2610
Chów trzody chlewnej w ilosci 258,72 DJP na działce, nr ewid.19 obręb Słonecznik 6243
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/1 w obrębie Słonecznik 2768
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/2 w obrębie Słonecznik 2978
Przebudowa linni napowietrznej 110 KV Olsztyn-Mątki-Morąg 3211
Budowa budynku odchowalni i dwóch obiektów do tuczu brojlera indyczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. nr 430/2 obręb Chojnik 2641
Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan z szcześcioma naziemnymi zbiornikami V- 6700 l każdy, na działce 431/18 obręb Bramka 4444
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 84/1 w obrębie Kruszewnia 1625
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, realizowanego na działce 272 w ob 1407
Wydobywanie kopaliny piasku ze żwirem ze złoża "Żabi Róg II" położonego na częsci działek nr 84 i nr 85 obrębu ewidencyjnego Żabi Róg w gminie Morąg. 428
Przebudowa ulicy powiatowej nr 1178 N Przemysłowa w Morągu 5555
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, realizowanego na działce 456 w ob 1302
Budowa fotowoltaicznej Kalnik I o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej we wschodniej częsci działki o nr ew.:178 obręb 0010 Kalnik w obrębie miejscowości Kalnik 1357
Budowa farmy fotowoltaicznej KALNIK II 2006
Wydobywanie i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża BRAMKA I na działce nr 398/1 w obrębie Bramka 441
Azbest 21705
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 6838
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 20966
Program ochrony środowiska dla Gminy Morąg na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026 2
Zarządzenia Burmistrza Morąga 1398
Rolnictwo 5535
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 9525
Strategie, raporty, opracowania 68047
Podatki i opłaty 168537
Zwolnienia z podatku 10667
Zamówienia poniżej progu 30tyś. euro 33950
Zbiórki publiczne 12436
Zgromadzenia publiczne 12241
Poradnik Interesanta 20560
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 61056
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 9847
USC 73708
Ewidencja Ludności 81079
Dowody Osobiste 31856
Handel 20928
Sprawy Obronne 3466
Transport 2297
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie 3207
Bezpłatna Pomoc Prawna 3911
Wydział Komunalno Inwestycyjny 22046
Wydział Oświaty i Kultury 58168
Wydział Finansowo-Budżetowy 16631
Zamówienia publiczne 451781
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 31650
Platforma Zakupowa 0
Platforma Zamówień Publicznych - archiwalna 0
Zapytania ofertowe 210195
Zapytania ofertowe - archiwum 179739
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania na udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2682
Sieć szerokopasmowa 9760
Inne ogłoszenia 116045
Petycje 19909
Koordynator ds. dostępności 5900
STRAŻ MIEJSKA 4663

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3
Statystyka 7084
Strona główna 182174
Instrukcja korzystania z BIP 9949
Rejestr zmian 2108196
Redakcja Biuletynu 8663
Mapa serwisu 6552
Słownik pojęć 8753
Dostęp do informacji publicznej 8526
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 8179

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 6121
Informacje o naborze 364129
Aktualności 197011
Młodociani Pracownicy 41503
Gospodarka odpadami komunalnymi 29326
Publiczny Transport Zbiorowy 17402
Karta Dużej Rodziny 17309
W-M Karta Seniora 4509
Pomoc Społeczna 11921
Dane osobowe 20405
e-Urząd 27477
Profil Zaufany 15193
Usługi elektroniczne na ePUAP 22126
STREFA MIESZKAŃCA 15681
STREFA PRZEDSIĘBIORCY 6897
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Morągu 29570
Raporty o stanie gminy 8692
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 r. 1593
Wybory uzupełniające ławników na kadencje 2024-2027 454
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 5624
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 15 pażdziernika 2023 r. 15472
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 21490
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. 22387
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 r. 17393
Wybory samorządowe 2018r. 24958
Badania Wody 28490
Informacje dla uchodźców z Ukrainy / Інформація для біженців з України 11615
ZAKUP WĘGLA 6988
Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa 2253