ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Naczelnik Wydziału: Tomasz Faraś
Tel: 89 757-22-31 wew. 12
Funkcje Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich pełni Sekretarz Gminy
 
 
Do zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:
 
1. W zakresie pracy sekretariatu:
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Burmistrzowi i Zastępcy,
 • organizowanie kontaktów interesantów z Burmistrzem i Zastępcą, kierowanie interesantów do właściwych Wydziałów,
 • obsługa faksu,
 • prowadzenie ewidencji kontroli przeprowadzanych w Urzędzie,
 • prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
2. W zakresie pracy punktu informacyjnego i punktu profilu zaufanego
 • przyjmowanie, wysyłanie oraz ewidencja korespondencji, w tym w postaci elektronicznej,
 • obsługa centrali telefonicznej,
 • udzielanie informacji z zakresu działania Urzędu oraz wydawanie druków,
 • administrowanie systemu platformy ePUAP,
 • prowadzenie punktu potwierdzającego Profil Zaufany,
 • administrowanie SRP źródło,
 • nadzór techniczny nad utrzymaniem Biuletynu Informacji Publicznej,
3. W zakresie spraw organizacyjnych:
 • organizacja załatwiania skarg i wniosków mieszkańców, prowadzenie rejestru skarg, nadzór nad prawidłową organizacją przyjęć interesantów w Urzędzie,
 • prowadzenie ewidencji zarządzeń Burmistrza,
 • przygotowywanie i rejestrowanie upoważnień Burmistrza do wydawania decyzji w sprawach indywidualnych,
 • prowadzenie ewidencji i zbioru regulaminów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji przepisów prawa gminnego.
4. W zakresie spraw kadrowych:
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie i Straży Miejskiej oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy (z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobka),
 • organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,
 • prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników, spraw dot. PPK oraz ZFŚS,
 • prowadzenie spraw płacowych, w tym nagród jubileuszowych, dodatków funkcyjnych, za wysługę lat i innych,  planowanie i realizacja wydatków rzeczowych administracji,
 • prowadzenie spraw związanych z zachowaniem porządku i dyscypliny pracy w  Urzędzie,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie spraw osobowych,  przygotowywanie materiałów i wniosków do decyzji Burmistrza,
 • wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie spraw kadrowych na polecenie Burmistrza,
 • współpraca z komisjami dyscyplinarnymi, oraz rzecznikiem dyscyplinarnym,
 • organizowanie szkolenia, kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników samorządowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących stypendiów fundowanych, umów przedwstępnych oraz praktyk studenckich i podyplomowych studentów szkół wyższych,
 • prowadzenie spraw pracowniczych wynikających z kodeksu pracy i ustawy z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych,
 • prowadzenie spraw w zakresie wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne zamiast ograniczenia wolności.
5. W zakresie spraw gospodarczych:
 • prowadzenie archiwum zakładowego oraz łączności w budynku Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą i rozdzielnictwem wydawnictw urzędowych i prasy,
 • zamawianie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i tablic,
 • planowanie i realizacja inwestycji i remontów w budynku Urzędu, oraz nadzór nad realizacją tych zadań,
 • realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie działalności Wydziału,
 • gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne,
 • zakup inwentarza ruchomego i pomocy biurowych,
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie,
 • nadzór nad ochroną mienia,
 • zamieszczanie ogłoszeń w sprawach dotyczących Urzędu,
 • prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników Urzędu,
 • realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem Urzędu przed dostępem osób nieupoważnionych,
 • prowadzenie transportu własnego Urzędu,
 • utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd oraz na terenie przyległym do Urzędu,
 • dzierżawa lokali na potrzeby Urzędu oraz organizacji pozarządowych,
 • prowadzenie spraw ubezpieczenia majątku Gminy oraz OC pracodawcy i zarządcy dróg.
6. Obsługa techniczno-biurowa Rady Miejskiej i jej organów:
 • współpraca z właściwymi merytorycznie Wydziałami w przygotowaniu materiałów pod obrady Rady i posiedzenia komisji,
 • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań posiedzeń i spotkań Rady oraz jej komisji,
 • protokołowanie sesji Rady i posiedzeń komisji,
 • prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady oraz jej komisji,
 • przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę,
 • przekazywanie uchwał podjętych przez Radę do Wydziałów przedkładających ich projekty,
 • prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
 • prowadzenie rejestru skarg kierowanych do Rady oraz odpowiedzi na skargi.
7. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, w tym: wpis do CEIDG o prowadzeniu działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonywanie przewozów taksówkami,
8. Prowadzenie spraw dotyczących czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.
9. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami na terenie Gminy,
10. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym.
11. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym – prowadzenie spraw publicznego transportu zbiorowego,
12. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy oraz opłat za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
13. Prowadzenie spraw z zakresu przepisów ustawy o usługach turystycznych.
14. W zakresie spraw dotyczących informatyki:
 • prowadzenie zakupu na potrzeby Urzędu sprzętu elektronicznego oraz materiałów eksploatacyjnych,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego, rozwojem i eksploatacją oprogramowania, w tym funkcjonowania e-usług;
 • administrowanie systemem komputerowym i bazą danych, tworzenie bazy danych statystycznych.
 • realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa informacji, a w szczególności ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane informacje.
15. Obsługa wyborów w zakresie przewidzianym ustawami szczegółowymi.
16. Organizowanie referendów w zakresie przewidzianym ustawami szczegółowymi.
17. Organizowanie wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy (sołectw i osiedli).
18. Przyjmowanie pism sądowych lub prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania.
19. Wywieszanie ogłoszeń, w tym o ustanowieniu kuratora strony, której miejsce pobytu nie jest znane.
20. Powiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z Urzędu.
21. Ustanowienie pełnomocnictwa w sprawach o przysposobienie.
22. Składanie na wezwanie Sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych.
23. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym:
1) załatwianie spraw związanych z zapewnieniem, stosownie do posiadanych sił i środków, ochotniczym strażom pożarnym:
1. obiektów, terenów, pojazdów i sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania i środków łączności oraz ich utrzymania
2. ubezpieczenia strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i dziecięcych drużyn pożarniczych, w tym ubezpieczenie grupowe, od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas wykonywania powierzonych zadań
3. badań lekarskich strażaków ratowników OSP przeprowadzanych w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych
4. badań lekarskich kandydatów na strażaków ratowników OSP przeprowadzanych w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych
5. przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych
2) prowadzenie wykazów strażaków ratowników  i ich aktualizacja na podstawie otrzymanych informacji z jednostek OSP
3) zawierania umów ze wszystkimi ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi na terenie Gminy Morąg zawierającymi postanowienia dotyczące podejmowanych działań oraz nałożonych obowiązków zgodnie z zapisami ustawy o ochotniczych strażach pożarnych
4) prowadzenie dokumentacji związanej z wypłacaniem należnego ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
5) prowadzenie dokumentacji  związanej z przyznawaniem członkom ochotniczych straży pożarnych świadczenia ratowniczego, weryfikacja składanych oświadczeń świadków w celu ich zatwierdzeni
6) prowadzenie dokumentacji związanej z koordynacją funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy Morąg
7) prowadzenie we współpracy z Państwową Strażą Pożarną ewidencji sił i środków ochotniczych straży pożarnych, które są dysponowane do działań ratowniczych
8) gospodarka sprzętem pożarniczym, dokumentacja techniczna sprzętu i prowadzenie spraw dotyczących zatrudnionych konserwatorów – mechaników OS
9) planowanie wydatków na utrzymanie jednostek OSP
10) współdziałanie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie i Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP w zakresie zapewnienia gotowości bojowej i wyszkolenia strażaków ratowników w jednostkach OSP
24. Planowanie i koordynacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie sił i środków do zwalczania pożarów , klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń na obszarze Gminy.
25. W zakresie spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych:
 • przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz ich wydawanie,
 • opracowywanie dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów osobistych, współdziałanie z biurami meldunkowymi, Urzędami Stanu Cywilnego, zakładami karnymi i innymi jednostkami,
 • przekazywanie informacji do Departamentu Spraw Obywatelskich Centrum Personifikacji Dokumentów MSWiA " w zakresie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości,
 • udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń opierających się na dokumentacji dotyczącej dokumentów tożsamości,
 • wykonywanie zameldowań i wymeldowań obywateli polskich i cudzoziemców na pobyt stały i czasowy,
 • wydawanie zaświadczeń o zmianie adresu zamieszkania oraz dokonywanie w dokumentach wojskowych wpisów o zmianie przydziału do Wojskowej Komendy Uzupełnień,
 • przekazywanie informacji do Centralnego Biura Adresowego Rządowego Centrum Informatyki "PESEL", Wojskowej Komendy Uzupełnień i innych urzędów o zmianach osobowych, nr ewidencyjnych PESEL i adresach obywateli,
 • prowadzenie i bieżące aktualizowanie rejestru stałych mieszkańców, rejestrów pobytu czasowego ponad 2 miesiące i skorowidzów pobytu czasowego do 2 miesięcy, zbioru danych byłych mieszkańców oraz rejestru wyborców,
 • udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń opartych na dokumentacji ewidencji ludności,
 • sporządzanie wyciągów z dokumentacji ewidencji ludności np. do celów: wyborów, rejestracji przedpoborowych, obowiązku szkolnego itp.
 • prowadzenie  powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności i współdziałanie w tym zakresie z innymi organami, a zwłaszcza Rządowym Centrum Informatyki "PESEL", urzędami stanu cywilnego, biurami dowodów osobistych itp.,
 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawach ewidencji ludności i rejestru wyborców,
 • zapewnienie ochrony technicznej i organizacyjnej przetwarzanych danych osobowych,
 • udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.
26. W zakresie spraw obronnych:
 1. przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,
 2. opracowywanie i bieżąca aktualizacja:
  - planu świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny,
  - rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych, które mają być wykonane w następnym roku kalendarzowym,
  - dokumentów  - decyzji i wezwań do wykonania świadczeń,
 3. uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,
 4. opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Morąg,
 5. organizacja, szkolenie i przygotowanie do działań stałego dyżuru,
 6. wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej słuzby wojskowej w razie ogloszenia mobilizacji w czasie wojny,
 7. przygotowanie, organizacja i utrzymanie pełnej gotowości do rozwinięcia akcji kurierskiej,
 8. aktualizacja bazy danych HNS Gminy,
 9. opracowanie i aktualizacja planu rozwiniecia łóżek szpitalnych na czas wojny oraz planu przygotowań podmiotow leczniczych na potrzeby obronne państwa,
 10. realizowanie i koordynowanie zadań związanych z przygotowaniem Gminy do realizacji zadań obronnych,
 11. opracowywanie rocznych planów szkolenia obronnego pracowników Urzędu Miejskiego oraz pozostałych jednostek organizacyjnych gminy,
27. W zakresie obrony cywilnej:
 • tworzenie i przygotowywanie do działania formacji OC, jednostek przewidzianych do  militaryzacji oraz dobór kandydatów na stanowisko kierownicze,
 • opracowanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej,
 • organizacja i realizacja szkolenia OC organów kierowania, kadry kierowniczej i stanów osobowych, formacji OC na terenie Gminy,
 • organizacja i realizacja szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 • organizacja i przygotowanie do działania systemu wykrywania i alarmowania,
 • przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną ludności oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
 • realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną dóbr kultury,
 • planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z działaniem terenowego systemu zaopatrzenia organów kierowania formacji OC oraz ludności w sprzęt techniczno-wojskowy i specjalistyczny,
 • prowadzenie gospodarki sprzętem OC.
28. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • opracowanie o aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 • utrzymanie w stałej gotowości do działania Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.
29. Nadzór nad przeprowadzaniem imprez masowych:
 • przygotowanie decyzji o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie imprezy masowej,
 • przygotowanie decyzji o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
30. Prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń.
31. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem kancelarii materialów niejawnych.
32. Prowadzenie spraw związanych z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu w zakresie opieki społecznej.
33. Prowadzenie spraw związanych z działalnością Szpitala Miejskiego w Morągu sp. z o.o. w zakresie ochrony zdrowia.
34. Prowadzenie spraw związanych z działalnością Straży Miejskiej w Morągu.
35. W zakresie rozwoju lokalnego:
 • Opracowywanie koncepcji wdrażania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz Unii Europejskiej.
 • Planowanie działań i projektów w oparciu o możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków unijnych i krajowych.
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych na realizację inwestycji gminnych oraz przedsięwzięć pozainwestycyjnych, współpraca w tym zakresie z Wydziałem Komunalno-Inwestycyjnym i pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami Gminy.
 • Inicjowanie i koordynowanie prac komórek organizacyjnych urzędu zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym pomoc i doradztwo w przygotowaniu formularzy aplikacyjnych.
 • Monitorowanie i raportowanie finansowo-rzeczowe efektów wdrażanych projektów w ramach przyjętych rozwiązań w okresie utrzymania wymaganej trwałości.
 • Tworzenie i aktualizowanie banku informacji o mieście, inicjowanie działań wspierających lokalną przedsiębiorczość.
 • Kompletowanie dokumentacji wymaganej przez instytucje przyznające środki ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz funduszy i programów Unii Europejskiej w celu spełnienia wszelkich warunków formalnych zapewniających prawidłowość składanych wniosków o dofinansowanie.
 • Gromadzenie dokumentów własnych i obcych, stanowiących o kierunkach rozwoju Gminy, niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym danych charakteryzujących rozwój Gminy oraz danych dotyczących założeń społeczno-gospodarczych;
 • Rozliczanie pod względem formalnym i merytorycznym pozyskanych dotacji do projektów dofinansowanych zarówno przez krajowe jak i zewnętrzne instytucje finansowe.
 • Koordynowanie i sprawozdawczość realizowanych projektów, w tym bieżące monitorowanie, nadzór i odpowiedzialność za prawidłową realizację wdrażanych przez Gminę projektów inwestycyjnych, współfinansowanych pozyskanymi środkami pomocowymi.
 • Poszukiwanie i przekazywanie informacji o możliwościach dofinansowania zadań jednostkom podległym Gminie, jednostkom pomocniczym oraz organizacjom pozarządowym.
 • Przekazywanie bieżących informacji, w tym możliwości korzystania z dotacji z budżetu Gminy oraz możliwości dofinansowania realizacji zadań statutowych organizacji ze źródeł zewnętrznych.
 • Monitorowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i gminne jednostki organizacyjne w zakresie pozyskiwania przez nie zewnętrznych środków finansowych.
 • Poszukiwanie możliwości partnerskiej współpracy z innymi samorządami i ich związkami, sektorem prywatnym, inicjowanie i przygotowywanie wstępnych koncepcji działań inwestycyjnych na zasadach formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
 • Utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami Wdrażającymi i Pośredniczącymi odpowiednimi dla realizowanych projektów.
 • Planowanie strategiczne, w tym przygotowywanie, monitorowanie i aktualizacja dokumentów o charakterze strategicznym: plan gospodarki niskoemisyjnej, strategia rozwoju, program rewitalizacji, program usuwania azbestu, plany odnowy miejscowości oraz inne pokrewne.
 • Korelacja lokalnych dokumentów strategicznych z dokumentami szczebla krajowego, wojewódzkiego i powiatowego w kontekście korzystania z funduszy unijnych.
 • Prowadzenie strony (podstrony) internetowej o realizowanych projektach oraz zamieszczanie bieżących informacji na temat możliwości finansowania projektów przez inne podmioty.
 • Koordynowanie spraw związanych z rozwojem obszarów wiejskich we współpracy z samorządem województwa.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na ochronę zabytków.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na usuwanie azbestu.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na budowę studni głębinowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na likwidację źródeł niskiej emisji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kalinowski Daniel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kalinowski Daniel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-23 14:07:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Niewiadomska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-23 14:10:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Niewiadomska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-20 09:11:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10013 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »