ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Finansowo-Budżetowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Finansowo-Budżetowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydział Finansowo-Budżetowy


Naczelnik Wydziału / Skarbnik: Jolanta Kutarba
Tel: 89 757-22-31 wew. 22
Zastępca Skarbnika - Zofia Mędrzycka  Tel: 89 757-22-31 wew. 45
 
Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy prowadzenie spraw w następującym zakresie:
 1. Budżetu Gminy:
  1. przygotowanie założeń do planu budżetu i przekazanie ich podległym jednostkom,
  2. przygotowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych,
  3. przygotowanie projektu budżetu,
  4. przygotowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  5. przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń zmieniających budżet w ciągu roku,
  6. prowadzenie prac związanych z zaciąganiem pożyczek i kredytów oraz z wyborem banku do obsługi budżetu,
  7. przeprowadzanie procedur w sprawie udzielania poręczeń kredytowych,
  8. przygotowanie okresowych informacji z wykonywania budżetu Gminy,
  9. przygotowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy,
  10. prowadzenie ewidencji zaangażowania środków finansowych na podstawie umów zawieranych przez Gminę na dostawę materiałów, towarów i usług.
 2. Podatków i opłat lokalnych:
  1. przygotowanie decyzji w zakresie naliczania podatków od osób fizycznych,
  2. obsługa osób prawnych składających deklaracje podatkowe,
  3. prowadzenie rejestru właścicieli pojazdów ciężarowych i specjalnych,
  4. prowadzenie spraw związanych z umarzaniem należności podatkowych, rozkładaniem na raty lub odraczaniem spłaty podatków lokalnych,
  5. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg,
  6. prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami z podatków,
  7. prowadzenie rejestrów podatkowych,
  8. sporządzanie informacji określonych przepisami prawa
  9. przygotowanie wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  10. prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych,
  11. kontrola terminowości realizacji zobowiązań podatkowych,
  12. prowadzenie windykacji zaległości,
  13. wnioskowanie o dokonanie wpisów do hipoteki,
  14. naliczanie należności za inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej, opłaty skarbowej.
 3. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających prace w gospodarstwie rolnym oraz stan prawny gospodarstwa w okresie ostatnich 5 lat,
 4. Poświadczanie oświadczeń dotyczących: osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rodziców, powierzchni użytków rolnych, o nie przekroczeniu powierzchni gospodarstwa 300 ha użytków rolnych,
 5. Obsługi finansowo-księgowej budżetu Gminy jako organu:
  1. wprowadzanie do ewidencji uchwalonych planów dochodów, przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz ich uaktualnianie w ciągu roku,
  2. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów budżetu, rozdysponowanych środków dla jednostek budżetowych, kredytów i pożyczek oraz innych rozchodów,
  3. sporządzanie sprawozdań finansowych,
  4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
  5. sporządzanie bilansu budżetu Gminy.
 6. Obsługa finansowo-księgowa Urzędu jako jednostki budżetowej:
  1. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej:
   1. dochodów i wydatków jednostki budżetowej,
   2. inwestycji z podziałem na finansowanie ze środków własnych i środków z programów UE,
   3. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   4. funduszy celowych,
   5. sum depozytowych,
   6. innych rachunków pomocniczych,
  2. prowadzenie pełnej ewidencji księgowej i rozliczania umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  3. wstępna kontrola i weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych,
  4. dekretowanie dokumentów finansowych wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz zakładowego planu kont,
  5. księgowanie i weryfikacja poprawności zapisów księgowych,
  6. sporządzanie sprawozdań jednostkowych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych,
  7. realizowanie zobowiązań i należności poprzez elektroniczny system bankowy,
  8. windykacja należności nie podatkowych w trybie administracyjnym,
  9. sporządzanie deklaracji i przekazywanie należnego podatku VAT,
  10. ewidencja i windykacja mandatów karnych,
  11. kompleksowa obsługa płacowa pracowników
  12. rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło,
  13. współpraca z innymi Wydziałami w zakresie bieżącego informowania z wykonania planu dochodów i wydatków Urzędu,
  14. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
  15. sporządzanie i wykonanie bilansu Urzędu oraz bilansu zbiorczego jednostek budżetowych Gminy.
 7. Obsługi księgowej jednostek pomocniczych Gminy:
  1. sporządzanie projektów planów finansowych jednostek pomocniczych,
  2. prowadzenie ewidencji księgowej wydatków jednostek pomocniczych,
  3. koordynowanie prawidłowości realizacji wydatków jednostek pomocniczych.
 8. Obsługi kasowej Urzędu:
  1. prowadzenie oddzielnie obsługi kasowej dla dochodów, wydatków, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sum depozytowych, dochodów budżetu państwa, pływalni i innych,
  2. przyjmowanie i przechowywanie depozytów,
  3. prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania,
  4. sporządzanie pełnej dokumentacji związanej z prowadzeniem kasy,
  5. wydawanie zaświadczeń.
 9. Kontroli:
  1. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacyjnej gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  3. przeprowadzanie kontroli gminnych jednostek budżetowych w zakresie ustawy o finansach publicznych,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kalinowski Daniel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kalinowski Daniel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-23 14:15:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Niewiadomska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-23 14:15:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Niewiadomska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-13 12:01:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »