ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa

Akapit nr 1 - brak tytułu


Naczelnik Wydziału: Krzysztof Wiśniewski
Tel: 89 757 22 31 wew. 34
 
Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy :
 1. W zakresie spraw ewidencyjnych:
  1. nadawanie i prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości,
  2. przygotowanie projektów uchwał w sprawach nazw ulic i placów a także wznoszenia pomników,
  3. prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów, map przeglądowych oraz oznakowanie ulic i placów,
  4. zawiadamianie właścicieli nieruchomości o dokonanych zmianach nazw ulic i placów oraz numerów porządkowych nieruchomości,
  5. prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
  6. deklarowanie gruntów stanowiących własność Gminy do opodatkowania podatkiem od nieruchomości i leśnym,
  7. ustalanie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych,
  8. prowadzenie spraw związanych z podziałem terytorialnym, zmianami granic administracyjnych w części dotyczącej geodezji.
 2. W zakresie mienia komunalnego:
  1. przygotowanie Burmistrzowi materiałów celem wystąpienia do właściwych organów z wnioskiem o przekazanie nieruchomości na własność Gminy,
  2. realizacja uprawnień osób prawnych do nabycia gruntów w użytkowanie wieczyste i własności budynków,
  3. przygotowanie Burmistrzowi materiałów celem wystąpienia do Starosty Ostródzkiego z wnioskiem o wywłaszczenie nieruchomości oraz ustalanie i wypłata odszkodowań,
  4. realizacja sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów w formie przetargu bądź w formie bezprzetargowej z jednoczesną sprzedażą lokali lub budynków,
  5. prowadzenie spraw związanych z przysługującym Gminie prawem pierwokupu nieruchomości,
  6. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  7. przygotowywanie materiałów niezbędnych do zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych,
  8. ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych,
  9. przygotowanie Burmistrzowi projektów umów na dzierżawę i wynajmowanie gruntów zabudowanych i niezabudowanych,
  10. przypis czynszu dzierżawnego z naliczaniem podatku VAT,
  11. przygotowanie Burmistrzowi projektów decyzji dot. przekazania w trwały zarząd gruntów zabudowanych lub niezabudowanych komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
  12. przekazywanie nieruchomości komunalnych na tworzenie i podwyższenie kapitału zakładowego spółek gminnych,
  13. przygotowanie Burmistrzowi projektów umów użyczenia gruntów osobom fizycznym i prawnym oraz  komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
  14. przygotowanie projektów postanowień i decyzji Burmistrza dotyczących podziału nieruchomości oraz ustalenia i wypłaty odszkodowania przejmowanych na własność Gminy nieruchomości zajętych pod drogi gminne,
  15. przygotowanie projektów postanowień i decyzji dotyczących rozgraniczenia nieruchomości,
  16. tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy miasta i wsi,
  17. przygotowywanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych i wnioskowanie o dokonanie zmian w księgach wieczystych,
  18. podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargach,
  19. prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem umów o użytkowanie wieczyste gruntów, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem,
  20. prowadzenie rejestrów nieruchomości sprzedanych bądź oddanych w użytkowanie wieczyste,
  21. przygotowanie projektów decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa użytkowania i prawa trwałego zarządu,
  22. prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na własność Gminy od przedsiębiorstw państwowych zakładowych budynków mieszkalnych,
  23. prowadzenie spraw dotyczących zleceń wyceny nieruchomości i opracowań geodezyjnych,
  24. prowadzenie spraw związanych z gospodarką komunalnymi lokalami użytkowymi,
  25. uzgadnianie projektów przejścia z infrastrukturą techniczną przez nieruchomości Gminy na nieruchomościach nie będących drogami publicznymi i wewnętrznymi.
  26. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności gruntowych, osobistych i przesyłu na nieruchomościach gminnych,
  27. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności przesyłu na nieruchomościach innych niż gminne, na podstawie danych przygotowanych przez Wydział Komunalno-Inwestycyjny.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 1. W zakresie dotyczącym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (SUiKZP):
1)   gromadzenie, opracowywanie, przygotowywanie materiałów do sporządzenia lub zmiany SUiKZP Gminy,
2)   prowadzenie procedury sporządzania lub zmiany SUiKZP Gminy,
3)   wydawanie wypisów, wyrysów oraz zaświadczeń ze SUiKZP Gminy,
4)   opiniowanie projektów SUiKZP gmin sąsiednich
 1. W zakresie dotyczącym Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):
1)   gromadzenie, opracowywanie, przygotowywanie materiałów do sporządzenia lub zmiany MPZP,
2)   prowadzenie procedury sporządzania lub zmiany MPZP,
3)   wydawanie wypisów, wyrysów oraz zaświadczeń ze MPZP,
4)   wydawanie opinii w sprawach dotyczących zgodności z MPZP,
5)   opiniowanie projektów MPZP gmin sąsiednich.
 1. Przygotowanie projektów decyzji Burmistrza o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2. Ustanawianie parków miejskich, określanie ich granic oraz sposobów wykonania ochrony,
 3. Przygotowywanie projektów decyzji Burmistrza o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.
 4. Prowadzenie spraw związanych z ochroną pomników przyrody.
 5. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenach gminnych (z wyłączeniem terenów leżących w kompetencjach Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego).
 6. Ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, 
 7. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i stanowisk archeologicznych.
 8. Prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych na terenie Gminy.
 9. Współudział  w opracowywaniu założeń polityki rozwoju gospodarczego Gminy.
 10. Opracowywanie programów gminnych i ich aktualizacja w zakresie działania Wydziału.
 11. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
  1. występowanie o wyrażenie zgody o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
  2. przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu przekazania gruntów Rodzinnym Ogrodom Działkowym,
  3. wydawanie opinii w sprawie nałożenia obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby z gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej,
  4. utrzymywanie w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych oraz urządzeń melioracji szczegółowych w celu zapobieżenia degradacji gleb oraz erozji gruntów,
  5. prowadzenie spraw związanych z degradacją gruntów z innych powodów w tym ochrona przed zachwaszczeniem, chorobami, szkodnikami itp.,
  6. nakazywanie właścicielowi gruntów w oznaczonym terminie zniszczenia określonych upraw, przemieszczenie zwierząt poza obszar strefy ochronnej lub dokonanie ich uboju w razie prowadzenia produkcji w sposób naruszający ustalenia planu na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych,
  7. wydawanie opinii w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów
  8. przygotowanie projektu opinii w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kruszywa.

Akapit nr 3 - brak tytułu

 1. W zakresie rolnictwa, łowiectwa, zadrzewień i utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych:
  1. zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także określonym Zakładom        Społecznej Służby Zdrowia przypadków zachorowań, podejrzeń o zachorowania i upadków na choroby zakaźne, natychmiast po powzięciu o nich wiadomości,
  2. współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu                   łowieckim obszaru Gminy, w szczególności zaś w zakresie ochrony bytującej na jej terenie zwierzyny i ptactwa,
  3. przygotowanie materiałów do przeprowadzenia ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią lub podtopieniami,
  4. sporządzanie informacji i sprawozdań statystycznych w zakresie rolnictwa, łowiectwa, zadrzewień i gospodarki wodnej w odniesieniu do urządzeń szczegółowych.
  5. wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych oraz współdziałanie z  Policją w zapobieganiu narkomanii poprzez kontrolę nielegalnych upraw maku i konopi,
  6. realizacja zadań dotyczących rolnictwa w ramach działań obrony cywilnej,
  7. opiniowanie wniosków o wykonanie na koszt Państwa czynności z zakresu zagospodarowania lasów i gruntów w przypadku braku  możliwości finansowych właścicieli,
  8. informowanie właścicieli lasu o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzania lasu,
  9. opiniowanie wniosków nieodpłatnego udostępnienia drzew i sadzonek leśnych na ponowne prowadzenie roślinności leśnej,
  10. opiniowanie rocznych planów łowieckich i współdziałanie w zakresie zagospodarowania obwodów łowieckich,
  11. prowadzenie mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego wysokości odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną,
  12. współdziałanie z instytucjami i wydziałami  w zakresie planowania inwestycji rolnych utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych  i zabezpieczenia p.powodziowego,
  13. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów z terenów stanowiących własność Gminy oraz wykonywanie nasadzeń drzew,
  14. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów z terenów innych niż komunalne, w tym wydawanie zezwoleń,
  15. wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
  16. wyznaczanie rzeczoznawców z listy powiatowego lekarza weterynarii do wyceny zwierząt zabijanych lub padłych w związku z występowaniem choroby zakaźnej,
  17. przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów celem wykonania określonych czynności,
  18. wydawanie zezwoleń na utrzymanie ras psów uznawanych za agresywne,
  19. przygotowanie projektu decyzji Burmistrza w sprawie czasowego odebrania właścicielowi lub opiekunowi zwierząt,
  20. zbiórka zwłok zwierząt bezdomnych.
 1. Obsługa przedsiębiorcy w zakresie ofert inwestycyjnych Gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kalinowski Daniel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kalinowski Daniel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-24 07:35:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-24 07:35:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-12 14:23:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15579 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »