ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu

Akapit nr 1 - brak tytułu


BIURO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ul. Dworcowa 7, 14-300 Morąg
(I piętro, obok siedziby Straży Miejskiej)
 
Biuro czynne:
- poniedziałek – piatek w godz. 7:00 - 15:00
 

SŁUŻY POMOCĄ I RADĄ OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO
 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z OSOBĄ ZGŁOSZONĄ DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:
• rozpad pożycia rodzinnego,
• demoralizacje nieletnich,
• uchylają się od pracy,
• systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
 
Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz towarzyszyć muszą temu także określone powyżej negatywne zachowania w sferze społecznej.
Podmiotami uprawnionymi do występowania do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu są: GKRPA oraz prokurator.
Do występowania z wnioskiem do sądu w przedmiocie zobowiązania do poddania leczeniu odwykowemu uprawniona jest GKRPA właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.
W celu zawiadomienia GKRPA o konieczności podjęcia działań wobec osoby nadużywającej alkohol należy wypełnić stosowny druk wniosku lub odręcznie poinformować GKRPA oznaczając wnioskodawcę i uzasadniając podjęcie działań wobec wskazanej osoby.
Zgłaszając osobę, w stosunku, do której jest podejrzenie uzależnienia od alkoholu, zgłaszający wypełnia wniosek zawierający szczegółowe dane zgłoszonej osoby. Jeżeli istnieją inne dokumenty potwierdzające uzależnienie, np. karty leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, informacje z Policji, itp. należy je dołączyć do wniosku.
Składający wniosek może zastrzec sobie anonimowość, jeżeli obawia się negatywnej reakcji osoby pijącej. Ponadto w przypadku skierowania sprawy do sądu o przymusowe leczenie, osoba zgłaszająca może występować w sądzie jako świadek.
Wniosek należy złożyć osobiście lub listownie w siedzibie GKRPA (ul. Dworcowa 7, 14-300 Morąg). Następnie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek i w zależności od tego, jakie informacje są w nim zawarte, może pozyskać dodatkowe informacje, fakty na temat osoby zgłoszonej: z Ośrodka Pomocy Społecznej , Policji.
Po zebraniu dokumentacji GKRPA zaprasza osobę zgłoszoną na tzw. rozmowę motywującą. Zaproszenie z określonym terminem na rozmowę wysyłane jest zawsze listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru i jest dwukrotnie awizowane.
 
Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego.
Uruchomienie sadowej procedury zobowiązania do leczenia odwykowego ma zastosowanie w następujących przypadkach:
• mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie osoba odmawia przed GKRPA podjęcia leczenia,
• osoba, która zgodziła się na badanie przez biegłych, nie zgłasza się na to badanie-komisja kieruje sprawę do sądu, nie ma bowiem możliwości zmuszenia kogokolwiek do badanie, takie uprawnienie posiada sąd,
• osoba nie zgłosi się na rozmowę motywującą mimo dwukrotnego wezwania,
• osoba zgłosi się na wezwanie GKRPA i odmawia podjęcia leczenia oraz badania przez biegłych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.
Do wniosku dołączona zostaje dokumentacja zebrana w toku postępowania. Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:
• oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,
• orzec obowiązek leczenia odwykowego w niestacjonarnym zakładzie leczniczym (tj. poradni),
• orzec obowiązek leczenia w zakładzie stacjonarnym (tj. szpitalu).
Postanowienie wydane przez sąd w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego nakłada na osobę zobowiązaną prawny obowiązek poddania się leczeniu w wyznaczonym trybie oraz placówce. Postanowienie wydane przez sąd jest ważne dwa lata.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 1. Katarzyna Zarachowicz– przewodnicząca
 2. Ilona Niewiadomska - z-ca przewodniczącego
 3. Natalia Warecha - sekretarz
 4. Iwona Florczak-Osękowska - członek
 5. Barbara Bejnarowicz – członek
 6. Alina Witkowska – członek
 7. Jadwiga Kosieradzka – członek
 8. Marzena Kowalczyk- członek
 9. Michał Bączaj – członek
 10. Agnieszka Małecka - członek
 11. Ewa Szczurowska - członek
 12. Danuta Wasilewska – członek
 
Do zadań Komisji należy w szczególności:

1.Inicjowanie działań w zakresie:
 • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom
 • uzależnionym od alkoholu oraz członków ich rodzin,
 • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
 • psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocąw rodzinie,
 • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
 • rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
 • rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 • podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13' i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2.Prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu:
 • przeprowadzanie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin,
 • kierowanie na badanie biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 • kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
3.Opiniowanie w formie postanowienia wniosków podmiotów ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

4.Opiniowanie projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

5.Inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, a także przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych.
 
Koordynator Giminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -   Ilona Niewiadomska, tel: 89 757 23 73 lub 89 757 22 31 w.23.
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Alina Witkowska - Dyrektor MOPS Morąg, tel: 89 757 43 58.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Niewiadomska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-14 14:34:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Niewiadomska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-14 14:34:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Niewiadomska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-18 09:21:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »