ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Młodociani Pracownicy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
                                  
 
 
Gmina Morąg na podstawie Porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim otrzymała ze środków Funduszy Pracy kwotę 526.527,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 
Zgodnie z art 122 Prawa Oświatowego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia w wynosi:
 1. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
 3. w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.
 4. kwoty te podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania wynosi co najmniej 105%.
 
Podstawa prawna sprawy:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe  art. 122  (Dz. U. z 2024 r., poz. 737 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L, 2023/2831 z 15.12.2023),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2010.244.1626) w sprawie praktycznej nauki zawodu,
 
Wymagane druki:
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
         (załącznik 1– do pobrania)
 
Wymagane załączniki:
 • Kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o prace;
 • Kopię dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenia;
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 • Kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, zaświadczenie o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w przypadku przerwania nauki i podjęcia u innego pracodawcy);
 • W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć kopie umowy o pracę i świadectwa pracy młodocianego od poprzedniego pracodawcy;
 • kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu;
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę (w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki). Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;
 • Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.
 
  Zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących  pomocy publicznej (Dz. U. .z 2023r.  poz. 702. t.j., z późn. zm. ) podmiot ubiegający się o pomoc  de minimis jest zobowiązany, poza wymienionymi wyżej dokumentami, przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy dodatkowo następujące dokumenty:
 
 • Oświadczenie o otrzymanej  pomocy de minimis lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 minionych lat, albo oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik 3 lub załącznik 4 -  do pobrania).
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minim – zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik 2 - do pobrania)
 
Wszystkie składane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie powinno zawierać pieczątkę wnioskodawcy, aktualną datę potwierdzenia oraz podpis wnioskodawcy.
 
 
Uwagi:
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Morąg, pracodawca jest zobowiązany powiadomić  Burmistrza Morąga, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
 • Do zawiadomienia (załącznik 5 – do pobrania) dołącza się kopie umowy zawartej z młodocianym potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 • Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 • Termin na złożenie wniosku to 3 miesiące od zdania egzaminu przez młodocianego pracownika.
 
Forma przyznania dofinansowania:
Decyzja administracyjna, która zostanie dostarczona na adres wnioskodawcy. Wydana przez Burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.
 
Tryb odwoławczy sprawy:
Przyznanie dofinansowania lub odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje Burmistrz Morąga. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.
 
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego: „Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania”.
 
 
Wydział realizujący wniosek
Wydział Oświaty i Kultury, ul. 11 Listopada 9, pok. 19, tel.: (89) 757 22 31 wew. 41.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Buta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-02 10:27:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Daniel Kalinowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-02 11:24:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Buta
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-09 10:13:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5528 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »