ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Oświaty i Kultury

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Oświaty i Kultury

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wydział Oświaty i Kultury


Naczelnik Wydziału: Marek Siudak
Tel: 89 757 22 31 wew. 37
 
Z-ca Naczelnika, Gł. Księgowa - Małgorzata Żurawicz
Tel: 89 757 22 31 wew. 32
 
Do zadań Wydziału Oświaty i Kultury należy :
1.  W zakresie oświaty – prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola i szkoły podstawowe, a w szczególności spraw dotyczących:
1)    zakładania, przekształcania i likwidowania szkół i przedszkoli;
2)    zapewnienia warunków działania szkół i przedszkoli, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
3)    zapewnienia obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i przedszkoli polegającej w szczególności na:
a)  opracowywaniu projektów planów finansowych dochodów i wydatków szkół i przedszkoli jako jednostek budżetowych,
b)  opracowywaniu projektów planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi sfinansowanych,
c)  opracowaniu danych do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
d)  przygotowaniu układu wykonawczego planów finansowych szkół i przedszkoli po uchwaleniu budżetu Gminy Morąg,
e)  przygotowywaniu zbiorczych wniosków do budżetu Gminy Morąg o zmianę planów dochodów i wydatków,
f)   obsłudze realizacji planu finansowego szkoły, przedszkola, oraz planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku,
g)  sporządzaniu jednostkowych oraz zbiorczego sprawozdania i informacji z realizacji planów finansowych,
h)  przygotowaniu jednostkowej i zbiorczej „Informacji o stanie mienia”,
i)   prowadzeniu rachunkowości szkoły, przedszkola, w tym prowadzeniu ksiąg rachunkowych funduszu świadczeń socjalnych i wydzielonego rachunku dochodów,
j)   prowadzeniu ewidencji zaangażowania środków finansowych na podstawie umów zawieranych przez szkoły, przedszkola na dostawę materiałów, towarów i usług,
k)  rozliczaniu rocznych dochodów, wydatków i kosztów,
l)   sporządzaniu sprawozdań budżetowych i finansowych oraz bilansów jednostkowych i zbiorczych,
m)       prowadzeniu ewidencji majątku i sporządzaniu wymaganych przepisami sprawozdań z tego zakresu,
n)  prowadzeniu spraw płacowych, w tym organizowanie przekazu wynagrodzeń pracownikom,
o)  prowadzeniu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,
p)  obsłudze w zakresie spraw kadrowych,
r)  ewidencjonowaniu danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;
s)  sporządzaniu wymaganych sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.

Akapit nr 2 - brak tytułu

4)    kształtowania sieci przedszkoli i szkół podstawowych;
5)    ustalania zasad rekrutacji dzieci i uczniów odpowiednio do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych;
6)    zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych;
7)    weryfikowania zakresu zadań edukacyjnych w celu prawidłowego wyliczenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej części oświatowej subwencji ogólnej;
8)    gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących szkół i przedszkoli, w tym niepublicznych szkół podstawowych, w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej;
9)    zapewniania dzieciom w wieku 3-6 lat wychowania przedszkolnego, w tym dzieciom sześcioletnim rocznego przygotowania przedszkolnego;
10)  rozpatrywania wniosków dyrektorów szkół i przedszkoli dotyczących organizowania uczniom i dzieciom zajęć kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
11)  organizowania bezpłatnego transportu uczniów do szkół podstawowych, na zawody, konkursy i pływalnię;
12)  występowania o dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz jej rozliczanie;
13)  realizowania programów rządowych;
14) przygotowywania i przeprowadzania zamówień publicznych szczególnie dotyczących dowożenia uczniów do szkół i zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych ze środków programów rządowych i dofinansowywanych ze środków UE;
15) powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub przedszkola i odwoływania z tego stanowiska, w tym organizowanie konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora;
16)  oceniania dyrektorów szkół i przedszkoli;
17)  ustalania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli;
18)  przygotowywania wniosków o nagrody i odznaczenia resortowe i państwowe dla dyrektorów szkół i przedszkoli;
19)  rozpatrywania wniosków dyrektorów szkół i przedszkoli o nagrodę Burmistrza dla nauczycieli;
20)  przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu przez nauczyciela;
21)  uczestniczenia w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego;
21)  opracowywania na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
22)  nadzorowania i egzekwowania spełniania obowiązku nauki;
23)  przedstawiania Radzie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za każdy poprzedni rok szkolny oraz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;
24)  przygotowania projektów decyzji w następujących sprawach:
a)  odmowy wpisu do ewidencji szkół niepublicznych,
b)  zezwolenia na założenie szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną,
c)  wykreślenia z ewidencji szkół niepublicznych,
d)  odmowy wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
e)  wykreślenia z rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
f)   dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników jednostek oświatowych,
g)  przyznania stypendium lub zasiłku szkolnego,
h)  aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Akapit nr 3 - brak tytułu

25)  naliczanie wysokości dotacji szkołom niepublicznym oraz rozliczanie dotacji za dany rok;
26)  prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli i szkół;
27)  prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi dotyczących warunków pracy nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Akapit nr 4 - brak tytułu

2.  W zakresie kultury – sprawy związane z kulturą, a w szczególności:
1)    prowadzenie spraw związanych z instytucjami kultury, m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia instytucji kultury, nadawania im statutów oraz zapewnienia instytucjom kultury właściwych warunków działania;
2)    prowadzenia postępowania konkursowego i powierzenie stanowiska dyrektora instytucji kultury;
3)    zawierania umów z dyrektorami w sprawie warunków organizacyjno-finansowych instytucji kultury;
4)    monitorowanie realizacji programu działania instytucji kultury;
5)    prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury;
6)    nadzór nad opracowaniem i realizacją kalendarza gminnych imprez kulturalnych;
7)    rozliczania dotacji przyznanych instytucji kultury na organizację zadań kulturalnych;
8)    prowadzenie rejestru instytucji kultury.
3.  Rozliczanie wydatków morąskich osiedli na przedsięwzięcia kulturalne.
4.  Rozliczanie wydatków z funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia kulturalne oraz zakupów wyposażenia i remontów świetlic wiejskich wspólnie z ich administratorem.
5.  Rozliczanie przyznanych organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych m. in. w zakresie oświaty i kultury.
6.  Prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, a w szczególności:
     1)    składanie wniosków o środki z Funduszu Pracy;
2)    rozpatrywanie wniosków złożonych przez pracodawców;
3)    rozliczanie w okresach miesięcznych i rocznych przyznanego dofinansowania.
7.  Prowadzenie spraw w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Morąg, a w szczególności:
  1. przyjmowanie, rejestrowanie i sprawdzanie kompletności wniosków o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego;
  2. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
  3. sprawdzanie i zatwierdzanie poniesionych przez ucznia wydatków na podstawie dostarczonych dowodów księgowych.
8.  W zakresie opieki nad dzieckiem do lat trzech:
1)    prowadzenie spraw dotyczących niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, w tym m.in.:
a)  spraw związanych z uzyskaniem przez określony podmiot wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
b)  prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
c)  wydawanie decyzji w sprawie wykreślenia żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru,
d)  sprawowanie nadzoru w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,
e)  przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych;
2)    zapewnienie warunków działania żłobka gminnego, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki;
3)    zapewnienie obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej żłobka gminnego określonych odpowiednio w ust. 1 pkt 3;
4)    sporządzanie wymaganych sprawozdań.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kalinowski Daniel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kalinowski Daniel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-24 07:41:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-24 08:00:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-27 09:59:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9843 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »