ˆ

Rewitalizacja Miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
BURMISTRZ MORĄGA                                                         Morąg, dnia 16.08.2023r.
               
 
 
OGŁOSZENIE
 
o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały
 Rady Miejskiej w Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
 i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg
 
Informuję, iż w dniu 16.08.2023 r. rozpoczyna się okres zbierania uwag i opinii w procesie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg, który trwać będzie
30 dni i zakończy się w dniu 15.09.2023 r.
 
Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 ust. 1 oraz art. 5 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28).
Przeprowadzenie konsultacji polega na składaniu przez mieszkańców opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg oraz do dokumentu Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Morąg z użyciem formularzy konsultacyjnych dostępnych pod adresem https://www.survio.com/survey/d/UwagiMoragDelimitacja
Formy prowadzenia konsultacji określono w Obwieszczeniu Burmistrza Gminy Morąg z dnia 08.08.2023, dostępnym pod adresem www.bip.morag.pl oraz w sposób określony w obwieszczeniu.
Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji Gminy Morąg.
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Urzędu Miejskiego w Morągu, że:
 
Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Morągu danych osobowych klientów urzędu jest Burmistrz Morąga.   Adres Urzędu Miejskiego w Morągu: 14-300 Morąg ul. 11 Listopada 9, tel. 89 757 22 31, email:
Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Morągu pokój nr 42, tel. 89 757 22 31,  wew. 15. email:
Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Morągu ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Morąg
 
 • Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu konsultacyjnym będą przetwarzane w zakresie prowadzonych konsultacji społecznych projektu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
 • Obowiązek podania danych osobowych - Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny,
  ale jest konieczne w celu poprawnej realizacji procesu konsultacji społecznych projektu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Morąg.
  W przypadku nie podania danych osobowych wniesione przez Panią/Pana uwagi i opinie pozostawione zostaną bez rozpoznania.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Faraś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-16 11:47:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Faraś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-16 11:54:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Faraś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-16 15:17:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
939 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORĄGA o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MORĄGA                                                       Morąg, dnia 08.08.2023 r.
             
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORĄGA
 
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
 i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg
 
Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 ust. 1 oraz art. 5 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) zawiadamiam, że w dniach od 16.08.2023 r. do 15.09.2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg.
 
Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy1 w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Morąg. Projekt Uchwały Rady Miejskiej Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Morągu oraz pod adresem www.morag.pl Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 16.08.2023 r. do 15.09.2023 r. w następujących formach:
 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii i propozycji do projektu uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg.
Spotkanie odbędzie się w dniu 08.09.2023 r. o godzinie 14.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu przy ul. Ogrodowej 16, 14-300 Morąg.
 1. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w dniach od 16.08.2023 r. do 15.09.2023 r. osobiście: w Urzędzie Miejskim w Morągu, pok. 35 lub telefonicznie: pod numerem 89 757 22 31 wew. 18
 2. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej lub papierowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie Gminy Morąg w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod adresem: https://www.survio.com/survey/d/UwagiMoragDelimitacja
w terminie 16.08.2023 r. do dnia 15.09.2023 r. Wypełnione formularze można dostarczyć:
 1. drogą elektroniczną na adres:
 2. drogą korespondencyjną na adres: 14-300 Morąg, ul. 11 Listopada 9
 3. osobiście do Urzędu Miejskiego w Morągu, pok. 35 II piętro
  w godzinach: 7.00 – 15.00  
 1. Badania ankietowego z użyciem formularza ankiety badawczej dostępnej w wersji
  on-line pod adresem: https://www.survio.com/survey/d/AnkietaMoragDelimitacja
oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Morągu
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:
 
Materiały informacyjne, tj. projekt Uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg wraz z załącznikiem mapowym oraz formularz konsultacyjny udostępnione zostaną od dnia 16.08.2023 r.:
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
 • z datą wpływu przed dniem 16.08.2023 r. oraz po dniu 15.09.2023 r.,
 • niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie spotkań z interesariuszami rewitalizacji).
W przypadku dostarczenia formularzy za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Morągu.
1Interesariuszami rewitalizacji zgodnie z §2 ustawy o rewitalizacji są w szczególności:
 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji
 2. właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych
 3. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 5. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną,
  w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 6. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 7. organy władzy publicznej;
 8. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
 
 
 
Obwieszczenie zamieszcza się:
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Morągu od dnia 08.08.2023 r. do dnia  15.09.2023 r. oraz w BIP

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Faraś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-08 16:26:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Faraś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-08 16:31:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Faraś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-08 16:56:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA NR XXVIII/411/17 RADY MIEJSKIEJ W Morągu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie: aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Morąg do roku 2023

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Faraś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Morąga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-23 12:23:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Faraś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-23 12:34:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Faraś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-23 12:34:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4744 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Morąg do roku 2023 - aktualizacja

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Faraś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Morąga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-16 18:32:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Faraś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-16 18:34:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Faraś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-16 18:35:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA MORĄG DO ROKU 2023

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Faraś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Morąga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-16 07:54:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Faraś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-16 07:59:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Faraś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-16 07:59:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5611 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Morąga na lata 2008 - 2015 - dokument przyjęty uchwałą Nr XXXIV/543/09 Rady Miejskiej w Morągu w dniu 27 sierpnia 2009 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Faraś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Faraś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-26 11:04:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-26 12:34:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-26 13:50:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8981 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »