ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia charakteru wód znajdujących się na działce nr 144/1, obręb 2, miasto Morąg

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Niewiadomska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-17 09:41:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Niewiadomska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-17 09:42:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Niewiadomska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-17 09:43:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
621 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obowiązek zgłoszenia szamba i przydomowej oczyszczalni

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obowiązek zgłoszenia
szamba i przydomowej oczyszczalni
 
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519 z póżn. zm.) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wobec powyższego prosimy Mieszkańców Gminy Morąg o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie go do Urzędu Miejskiego w Morągu do dnia 15 kwietnia 2024 r.
W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie poszczególnych posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.
Druk zgłoszenia jest do pobrania:
    • w Urzędzie Miejskim w Morągu /parter budynku/ 
    • ze strony internetowej na końcu niniejszego artykułu
Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia do:
    • Urzędu Miejskiego w Morągu – biuro podawcze, lub
    • pocztą na adres: Urząd Miejski w Morągu,  ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, lub
    • Elektroniczna Skrzynka Podawcza: epuap.gov.pl (ePUAP: /urzadmorag/SkrytkaESP) Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym.
Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. 
KAŻDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEST OBOWIĄZANY UDOKUMENTOWAĆ KORZYSTANIE Z TAKICH USŁUG POPRZEZ OKAZANIE STOSOWNEJ UMOWY I DOWODÓW OPŁAT ZA USŁUGI ASENIZACYJNE POTWIERDZAJĄCYCH SYSTEMATYCZNOŚĆ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW. POSIADANIE SAMEGO DOWODU ZAPŁATY JEST NIEWYSTARCZAJĄCE.
Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane wyłącznie przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Ponadto informujemy, że osoby nie posiadające umów i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych oraz osoby utrudniające przeprowadzenie kontroli podlegają karze grzywny zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Faraś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-11 11:43:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Faraś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-11 11:44:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Faraś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-11 11:46:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2072 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dotacje na budowę studni głębinowych w Gminie Morąg w 2024 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

W 2024 roku mieszkańcy Gminy Morąg mogą starać się o dofinansowanie kosztów budowy studni głębinowych. Wysokość udzielanej dotacji wynosi 65% udokumentowanych, faktycznych wydatków, lecz nie więcej niż 12 000 zł brutto. Wnioski o udzielenie dotacji w 2024 roku można składać do 30 czerwca br.

Dofinansowanie będzie udzielane inwestycjom realizowanym na cele mieszkaniowe. Może być udzielone właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystymi nieruchomości, jak również najemcom albo posiadaczom legitymującym się innym tytułem prawnym do nieruchomości, za zgodą właściciela lub użytkownika wieczystego.
Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić jeden z poniższych warunków:
-    brak istniejącej, projektowanej lub planowanej do budowy sieci wodociągowej na terenie, na którym planowana jest budowa studni głębinowej,
-    brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej do budowy sieci wodociągowej,
-    ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej,
-    brak możliwości poboru wody przydatnej do spożycia z istniejącej, wyeksploatowanej studni zlokalizowanej na danej nieruchomości.

Dofinansowaniu podlegają koszty wykonania dokumentacji projektowej, odwiertu, zakupu oraz montażu urządzeń wchodzących w skład systemu studni wraz z elementami służącymi do podłączenia studni do budynku mieszkalnego, wydatki związane z badaniem wody w zakresie podstawowych parametrów mikrobiologicznych i chemicznych. Ponadto lokalizacja studni głębinowej musi spełniać wymogi zawarte w przepisach oraz wszystkie konieczne normy.

Dofinansowaniu nie podlegają:
1)    budowa studni na nieruchomości zabudowanym budynkiem mieszkalnym, który podłączony jest do sieci wodociągowej,
2)    koszty zakupu pojedynczych elementów urządzeń składających się na studnię głębinową,
3)    koszty robocizny wykonane we własnym zakresie,
4)    same koszty robocizny i montażu, bez kosztów zakupu urządzeń,
5)    same koszty sporządzonej dokumentacji,
6)    zmiana, modernizacja oraz renowacja istniejącej studni,
7)    inwestycji rozpoczętych lub zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

Dotacja przyznawana jest na pisemny wniosek. Wzory wniosków, umów i oświadczeń obowiązujących przy ubieganiu się o dotację zamieszczone są poniżej.
Do wniosku należy dołączyć:
-    informacje o danych technicznych montowanej studni,
-    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wszystkich współwłaścicieli nieruchomości,
-    pozwolenie wodnoprawne dla studni o głębokości powyżej 30 m lub o poborze wody przekraczającej 5 m3/d,
-    w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na budowę studni głębinowej na działce wraz z oświadczeniem o wyznaczeniu jednego pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w terminie do 30 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14 - 300 Morąg. O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.
Informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia udziela Tomasz Faraś (Naczelnik Wydziału Komunalno - Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Morągu) - 89 757 22 31 wew. 30, e-mail:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Faraś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-29 08:09:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Faraś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-29 08:10:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Faraś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-29 08:10:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
930 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uwaga! Harmonogram odbioru odpadów z Morąga i terenów wiejskich Gminy Morąg w 2024 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2024
 
Zabudowa jednorodzinna - tereny wiejskie Gminy Morąg
 
Zabudowa jednorodzinna - teren miasta Morąga
 
Zabudowa wielorodzinna - tereny wiejskie Gminy Morąg
 
Zabudowa wielorodzinna - teren miasta Morąga
 
 
Informacje pochodzą ze strony 
Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" https://www.czystesrodowisko.eu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Faraś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-02 07:46:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Faraś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-02 07:46:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Faraś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-02 07:50:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Parku Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Morągu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Morąga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-12 15:12:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Kosowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-12 15:13:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Kosowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-12 15:13:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1643 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Morąga o polowaniu zbiorowym w obwodach łowieckich Nr 146, Nr 182 i Nr 216.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Morąga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-17 12:32:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Sowizdrzał
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-17 12:35:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Sowizdrzał
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-17 12:35:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji