ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 20698
Statut Gminy 6157
Burmistrz 8633
Rada Miejska 19327
Komisje Rady Miejskiej 10272
Interpelacje i zapytania radnych 298
Ogłoszenia 188637
Jednostki organizacyjne 21911
Posiadające osobowość prawną 5975
Spółki 4538
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Morągu 8622
Miejskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami w Morągu 15209
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu 11345
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu 13135
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 12489
Instytucje Kultury 3655
Miejska Biblioteka Publiczna 67109
Morąski Dom Kultury 10442
Jednostki budżetowe 64473
Pozostałe Jednostki Budżetowe 4600
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 16777
Straż Miejska 9533
Jednostki pomocnicze Gminy Morąg 5318
Osiedla 17507
Sołectwa 18210
Urząd 50218
Dane podstawowe 24532
Dni i godziny otwarcia 14053
Statut Gminy 6853
Regulamin organizacyjny 7208
Burmistrz Morąga 18158
Kierownictwo urzędu 31501
Wydziały i stanowiska 31086
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 15774
Wydział Finansowo-Budżetowy 12019
Wydział Komunalno-Inwestycyjny 10695
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 20446
Wydział Oświaty i Kultury 13125
Urząd Stanu Cywilnego 19601
Wydział Sportu i Rekreacji 14661
Biuro Rozwoju Lokalnego 12489
Biuro Promocji 5215
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 4692
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11402
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 5689
Struktura organizacyjna 11615
Kontakt 65727
Przedsiębiorcy 8426
Informacje 6229
Organizacje pozarządowe 138521
Aktualności 18755
Tryb Małych Grantów - art. 19a 43467
Konsultacje Projektów Uchwał 38467
Zespół opiniujący 8043
Kadencja 2019-2023 1797
Informacje 12329
Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym 9206
Programy 6595
I OTWARTY KONKURS OFERT 2020 3936
II OTWARTY KONKURS OFERT 2020 1871
I OTWARTY KONKURS OFERT 2021 5039
II OTWARTY KONKURS OFERT 2021 1587
I Otwarty Konkurs Ofert 2022 4085
I Otwarty Konkurs Ofert 2023 847
wykaz organizacji z siedzibą w Gminie Moragu 4934
Pełnomocnik-kontakt 4185
Sprawozdania 10284
Konkurs wiedzy o Gminie Morąg i samorządzie 7423
Konkurs plastyczny 2080
Profilaktyka uzależnień 10465
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1975
Konkursy Ofert 13632
Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych 1012
Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 781
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w Gminie Morąg na lata 2022 - 2025 1234
Ogłoszenia o naborze 199754
Projekty unijne 47293
Fundusz Dróg Samorządowych / Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 5532
Fundusz Inwestycji Lokalnych 1879
Rewitalizacja Miasta 24274
Sesje i uchwały Rady Miejskiej w Morągu 1333813
Uchwały Rady Miejskiej 1257050
Porządek obrad i projekty uchwał 152089
Głosowanie imienne 14884
Oświadczenia majątkowe 21967
Kierownictwo Urzędu, osoby wydające decyzje administracyjne i Gminne jednostki organizacyjne 66747
Rada Miejska w Morągu 17509
kadencja 2018-2023 8673
kadencja 2014-2018 17143
kadencja 2010-2014 27123
Majątek i finanse 15221
Budżet Gminy Morąg 99480
Sprawozdania 124292
Gospodarka nieruchomościami 36241
Ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości 479839
Ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 61267
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste 291548
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, użyczenie lub dzierżawę 104237
Wnioski 28452
Zezwalanie na uprawę maku i konopi 1403
Planowanie Przestrzenne 41662
Portal Mapowy Gminy Morąg - GIAP 0
Obowiązujące Miejscowe Plany 48237
Miejscowe plany zagspodarowania w trakcie opracowywania 3392
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 12450
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 5123
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 10997
Ochrona środowiska 38466
Decyzje środowiskowe 41609
Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurnik) 4909
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg 5395
Budowa instalacji fermentacji i destylacji spirytusu surowego 1933
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta 5352
Budowa budynku inwentarskiego , płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę w ramach zabudowy zagrodowej 58 DJP 1770
Budowanie ulic wraz z uzbrojeniem(kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) pomiędzy drogą wojewódzką nr 527, a ul. Wróblewskiego IV etap, w Morągu 2655
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 66/1 w obrębie Kruszewnia 706
Budowa budynku inwentarskiego- obory w gospodarstwie rolnym , realizowanego a działkach 281 i 282 w obrębie Słonecznik 1997
Chów trzody chlewnej w ilosci 258,72 DJP na działce, nr ewid.19 obręb Słonecznik 4363
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/1 w obrębie Słonecznik 1939
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/2 w obrębie Słonecznik 2157
Przebudowa linni napowietrznej 110 KV Olsztyn-Mątki-Morąg 2291
Budowa budynku odchowalni i dwóch obiektów do tuczu brojlera indyczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. nr 430/2 obręb Chojnik 1765
Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan z szcześcioma naziemnymi zbiornikami V- 6700 l każdy, na działce 431/18 obręb Bramka 2966
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 84/1 w obrębie Kruszewnia 1061
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, realizowanego na działce 272 w ob 898
Wydobywanie kopaliny piasku ze żwirem ze złoża "Żabi Róg II" położonego na częsci działek nr 84 i nr 85 obrębu ewidencyjnego Żabi Róg w gminie Morąg. 264
Przebudowa ulicy powiatowej nr 1178 N Przemysłowa w Morągu 3356
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, realizowanego na działce 456 w ob 829
Budowa fotowoltaicznej Kalnik I o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej we wschodniej częsci działki o nr ew.:178 obręb 0010 Kalnik w obrębie miejscowości Kalnik 788
Budowa farmy fotowoltaicznej KALNIK II 1187
Wydobywanie i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża BRAMKA I na działce nr 398/1 w obrębie Bramka 275
Azbest 17780
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 5340
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 13221
Program ochrony środowiska dla Gminy Morąg na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026 2
Zarządzenia Burmistrza Morąga 491
Rolnictwo 1658
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 5547
Strategie, raporty, opracowania 53126
Podatki i opłaty 136318
Zwolnienia z podatku 9039
Zamówienia poniżej progu 30tyś. euro 26115
Zbiórki publiczne 9708
Zgromadzenia publiczne 8995
Poradnik Interesanta 17531
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 47079
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 8250
USC 63685
Ewidencja Ludności 65319
Dowody Osobiste 26334
Handel 14876
Sprawy Obronne 1941
Transport 1260
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie 1565
Bezpłatna Pomoc Prawna 1575
Wydział Komunalno Inwestycyjny 19448
Wydział Oświaty i Kultury 43241
Wydział Finansowo-Budżetowy 14308
Zamówienia publiczne 380502
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 24526
Platforma Zamówień Publicznych 0
Zapytania ofertowe 170265
Zapytania ofertowe - archiwum 176650
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania na udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego 1086
Sieć szerokopasmowa 7261
Inne ogłoszenia 108450
Petycje 11431
Koordynator ds. dostępności 3082
STRAŻ MIEJSKA 2039

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3
Statystyka 5971
Strona główna 174920
Instrukcja korzystania z BIP 8140
Rejestr zmian 1247335
Redakcja Biuletynu 7296
Mapa serwisu 5303
Słownik pojęć 6500
Dostęp do informacji publicznej 6332
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 6225

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 3414
Informacje o naborze 291823
Aktualności 176733
Młodociani Pracownicy 29590
Gospodarka odpadami komunalnymi 20076
Publiczny Transport Zbiorowy 4958
Karta Dużej Rodziny 16635
W-M Karta Seniora 2021
Pomoc Społeczna 11285
Dane osobowe 12078
Wybory samorządowe 2018r. 15305
e-Urząd 21697
Profil Zaufany 13804
Usługi elektroniczne na ePUAP 18517
STREFA MIESZKAŃCA 12794
STREFA PRZEDSIĘBIORCY 5482
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Morągu 18815
Raporty o stanie gminy 4091
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 2943
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 12010
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 r. 9779
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. 12911
Badania Wody 11488
Informacje dla uchodźców z Ukrainy / Інформація для біженців з України 6506
ZAKUP WĘGLA 1545
« powrót do poprzedniej strony