ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 19829
Statut Gminy 5560
Burmistrz 7978
Rada Miejska 17842
Komisje Rady Miejskiej 9452
Interpelacje i zapytania radnych 196
Ogłoszenia 182287
Jednostki organizacyjne 21456
Posiadające osobowość prawną 5785
Spółki 4149
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Morągu 7954
Miejskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami w Morągu 13885
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu 10555
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu 12053
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 11215
Instytucje Kultury 3275
Miejska Biblioteka Publiczna 63505
Morąski Dom Kultury 9727
Jednostki budżetowe 59725
Pozostałe Jednostki Budżetowe 4413
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 14811
Straż Miejska 8463
Jednostki pomocnicze Gminy Morąg 5101
Osiedla 15606
Sołectwa 16356
Urząd 46953
Dane podstawowe 22501
Dni i godziny otwarcia 12854
Statut Gminy 6236
Regulamin organizacyjny 6368
Burmistrz Morąga 16874
Kierownictwo urzędu 29193
Wydziały i stanowiska 29286
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 13967
Wydział Finansowo-Budżetowy 10644
Wydział Komunalno-Inwestycyjny 9655
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 18636
Wydział Oświaty i Kultury 11850
Urząd Stanu Cywilnego 17740
Wydział Sportu i Rekreacji 12958
Biuro Rozwoju Lokalnego 11082
Biuro Promocji 4425
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 4056
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10076
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 5143
Struktura organizacyjna 10414
Kontakt 58508
Przedsiębiorcy 7367
Informacje 5404
Organizacje pozarządowe 125942
Aktualności 15757
Tryb Małych Grantów - art. 19a 38222
Konsultacje Projektów Uchwał 33082
Zespół opiniujący 6928
Kadencja 2019-2023 1124
Informacje 10770
Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym 8241
Programy 4409
I OTWARTY KONKURS OFERT 2020 2753
II OTWARTY KONKURS OFERT 2020 1227
I OTWARTY KONKURS OFERT 2021 3740
II OTWARTY KONKURS OFERT 2021 1033
I Otwarty Konkurs Ofert 2022 2786
wykaz organizacji z siedzibą w Gminie Moragu 4233
Pełnomocnik-kontakt 3501
Sprawozdania 8367
Konkurs wiedzy o Gminie Morąg i samorządzie 5267
Konkurs plastyczny 954
Profilaktyka uzależnień 8854
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1106
Konkursy Ofert 7225
Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych 540
Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 418
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w Gminie Morąg na lata 2022 - 2025 526
Ogłoszenia o naborze 173377
Projekty unijne 40406
Fundusz Dróg Samorządowych / Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 3088
Fundusz Inwestycji Lokalnych 1238
Rewitalizacja Miasta 21718
Sesje i uchwały Rady Miejskiej w Morągu 1118980
Uchwały Rady Miejskiej 1051609
Porządek obrad i projekty uchwał 131743
Głosowanie imienne 9156
Oświadczenia majątkowe 20917
Kierownictwo Urzędu, osoby wydające decyzje administracyjne i Gminne jednostki organizacyjne 62271
Rada Miejska w Morągu 16253
kadencja 2018-2023 6384
kadencja 2014-2018 16150
kadencja 2010-2014 26541
Majątek i finanse 14442
Budżet Gminy Morąg 87514
Sprawozdania 104752
Gospodarka nieruchomościami 35587
Ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości 436911
Ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 55795
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste 251927
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę 88794
Wnioski 23969
Zezwalanie na uprawę maku i konopi 941
Planowanie Przestrzenne 36192
Portal Mapowy Gminy Morąg - GIAP 0
Portal Mapowy Gminy Morąg - GISON 0
Obowiązujące Miejscowe Plany 40219
Miejscowe plany zagspodarowania w trakcie opracowywania 2018
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 10227
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2112
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 5051
Ochrona środowiska 33920
Decyzje środowiskowe 26994
Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurnik) 4076
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg 4418
Budowa instalacji fermentacji i destylacji spirytusu surowego 1635
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta 4291
Budowa budynku inwentarskiego , płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę w ramach zabudowy zagrodowej 58 DJP 1492
Budowanie ulic wraz z uzbrojeniem(kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) pomiędzy drogą wojewódzką nr 527, a ul. Wróblewskiego IV etap, w Morągu 2231
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 66/1 w obrębie Kruszewnia 614
Budowa budynku inwentarskiego- obory w gospodarstwie rolnym , realizowanego a działkach 281 i 282 w obrębie Słonecznik 1676
Chów trzody chlewnej w ilosci 258,72 DJP na działce, nr ewid.19 obręb Słonecznik 3296
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/1 w obrębie Słonecznik 1477
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/2 w obrębie Słonecznik 1705
Przebudowa linni napowietrznej 110 KV Olsztyn-Mątki-Morąg 1777
Budowa budynku odchowalni i dwóch obiektów do tuczu brojlera indyczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. nr 430/2 obręb Chojnik 1300
Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan z szcześcioma naziemnymi zbiornikami V- 6700 l każdy, na działce 431/18 obręb Bramka 2134
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 84/1 w obrębie Kruszewnia 750
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, realizowanego na działce 272 w ob 643
Wydobywanie kopaliny piasku ze żwirem ze złoża "Żabi Róg II" położonego na częsci działek nr 84 i nr 85 obrębu ewidencyjnego Żabi Róg w gminie Morąg. 185
Przebudowa ulicy powiatowej nr 1178 N Przemysłowa w Morągu 2205
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, realizowanego na działce 456 w ob 562
Budowa fotowoltaicznej Kalnik I o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej we wschodniej częsci działki o nr ew.:178 obręb 0010 Kalnik w obrębie miejscowości Kalnik 483
Budowa farmy fotowoltaicznej KALNIK II 767
Wydobywanie i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża BRAMKA I na działce nr 398/1 w obrębie Bramka 191
Azbest 15534
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 4766
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 10040
Program ochrony środowiska dla Gminy Morąg na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026 2
Zarządzenia Burmistrza Morąga 88
Rolnictwo 1132
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 3705
Strategie, raporty, opracowania 45639
Podatki i opłaty 121723
Zwolnienia z podatku 8293
Zamówienia poniżej progu 30tyś. euro 22844
Zbiórki publiczne 8793
Zgromadzenia publiczne 7924
Poradnik Interesanta 16475
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 40886
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 7495
USC 59520
Ewidencja Ludności 58206
Dowody Osobiste 23882
Handel 12460
Sprawy Obronne 1122
Transport 728
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie 924
Bezpłatna Pomoc Prawna 776
Wydział Komunalno Inwestycyjny 18513
Wydział Oświaty i Kultury 37233
Wydział Finansowo-Budżetowy 13208
Zamówienia publiczne 348692
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 20932
Platforma Zamówień Publicznych 0
Zapytania ofertowe 149627
Zapytania ofertowe - archiwum 174258
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania na udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego 494
Sieć szerokopasmowa 6553
Inne ogłoszenia 105280
Petycje 7008
Koordynator ds. dostępności 1805
STRAŻ MIEJSKA 1118

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3
Statystyka 5771
Strona główna 171105
Instrukcja korzystania z BIP 7551
Rejestr zmian 999655
Redakcja Biuletynu 7056
Mapa serwisu 5063
Słownik pojęć 5622
Dostęp do informacji publicznej 5668
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 5487

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 2336
Informacje o naborze 262388
Aktualności 171221
Młodociani Pracownicy 25239
Gospodarka odpadami komunalnymi 16922
Publiczny Transport Zbiorowy 2192
Karta Dużej Rodziny 16290
W-M Karta Seniora 1128
Pomoc Społeczna 10959
Dane osobowe 7888
Wybory samorządowe 2018r. 10197
e-Urząd 18980
Profil Zaufany 13100
Usługi elektroniczne na ePUAP 16668
STREFA MIESZKAŃCA 11334
STREFA PRZEDSIĘBIORCY 4759
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Morągu 13138
Raporty o stanie gminy 2500
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 1926
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 6959
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 r. 6617
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. 7704
Badania Wody 5500
Informacje dla uchodźców z Ukrainy / Інформація для біженців з України 3817
« powrót do poprzedniej strony