ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 21259
Statut Gminy 6488
Burmistrz 9126
Rada Miejska 20318
Komisje Rady Miejskiej 10845
Interpelacje i zapytania radnych 342
Ogłoszenia 194741
Jednostki organizacyjne 22266
Posiadające osobowość prawną 6092
Spółki 4800
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Morągu 9106
Miejskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami w Morągu 16419
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu 11923
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu 14077
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 13340
Instytucje Kultury 3963
Miejska Biblioteka Publiczna 69497
Morąski Dom Kultury 10879
Jednostki budżetowe 67466
Pozostałe Jednostki Budżetowe 4723
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 17964
Straż Miejska 10124
Jednostki pomocnicze Gminy Morąg 5456
Osiedla 18836
Sołectwa 19812
Urząd 52225
Dane podstawowe 25724
Dni i godziny otwarcia 14876
Statut Gminy 7234
Regulamin organizacyjny 7719
Burmistrz Morąga 19155
Kierownictwo urzędu 33114
Wydziały i stanowiska 32766
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 16771
Wydział Finansowo-Budżetowy 12787
Wydział Komunalno-Inwestycyjny 11351
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 21650
Wydział Oświaty i Kultury 13856
Urząd Stanu Cywilnego 20944
Referat Sportu i Rekreacji 219
Referat - Pływalnia "Morąska Perła" 123
Biuro Rozwoju Lokalnego 13148
Biuro Promocji 5660
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 5055
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 12152
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 6003
Struktura organizacyjna 12368
Kontakt 70732
Przedsiębiorcy 9007
Informacje 6685
Organizacje pozarządowe 146996
Aktualności 20547
Tryb Małych Grantów - art. 19a 46520
Konsultacje Projektów Uchwał 42083
Zespół opiniujący 8699
Kadencja 2019-2023 2235
Informacje 13307
Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym 9782
Programy 7894
I OTWARTY KONKURS OFERT 2020 4586
II OTWARTY KONKURS OFERT 2020 2198
I OTWARTY KONKURS OFERT 2021 5757
II OTWARTY KONKURS OFERT 2021 1879
I Otwarty Konkurs Ofert 2022 4815
I Otwarty Konkurs Ofert 2023 1830
wykaz organizacji z siedzibą w Gminie Moragu 5358
Pełnomocnik-kontakt 4597
Sprawozdania 11560
Konkurs wiedzy o Gminie Morąg i samorządzie 8499
Konkurs plastyczny 2583
Profilaktyka uzależnień 11574
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2467
Konkursy Ofert 17328
Diagnozy Społeczne 1469
Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1000
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w Gminie Morąg na lata 2022 - 2025 1668
Ogłoszenia o naborze 219166
Projekty unijne 51543
Fundusz Dróg Samorządowych / Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 6786
Fundusz Inwestycji Lokalnych 2238
Rewitalizacja Miasta 25694
Sesje i uchwały Rady Miejskiej w Morągu 1542841
Uchwały Rady Miejskiej 1452173
Porządek obrad i projekty uchwał 168180
Głosowanie imienne 19181
Oświadczenia majątkowe 23020
Kierownictwo Urzędu, osoby wydające decyzje administracyjne i Gminne jednostki organizacyjne 70238
Rada Miejska w Morągu 18338
kadencja 2018-2023 10140
kadencja 2014-2018 17785
kadencja 2010-2014 27508
Majątek i finanse 15704
Budżet Gminy Morąg 106314
Sprawozdania 139127
Gospodarka nieruchomościami 36927
Ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości 518611
Ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 66715
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste 323936
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, użyczenie lub dzierżawę 116931
Wnioski 31659
Planowanie Przestrzenne 45719
Portal Mapowy Gminy Morąg - GIAP 0
Obowiązujące Miejscowe Plany 56374
Miejscowe plany zagspodarowania w trakcie opracowywania 4819
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 14322
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 10059
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 15429
Dane przestrzenne 232
Ochrona środowiska 41680
Decyzje środowiskowe 52784
Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurnik) 5395
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg 5939
Budowa instalacji fermentacji i destylacji spirytusu surowego 2100
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta 6048
Budowa budynku inwentarskiego , płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę w ramach zabudowy zagrodowej 58 DJP 1926
Budowanie ulic wraz z uzbrojeniem(kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) pomiędzy drogą wojewódzką nr 527, a ul. Wróblewskiego IV etap, w Morągu 2917
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 66/1 w obrębie Kruszewnia 767
Budowa budynku inwentarskiego- obory w gospodarstwie rolnym , realizowanego a działkach 281 i 282 w obrębie Słonecznik 2161
Chów trzody chlewnej w ilosci 258,72 DJP na działce, nr ewid.19 obręb Słonecznik 4914
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/1 w obrębie Słonecznik 2184
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/2 w obrębie Słonecznik 2391
Przebudowa linni napowietrznej 110 KV Olsztyn-Mątki-Morąg 2586
Budowa budynku odchowalni i dwóch obiektów do tuczu brojlera indyczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. nr 430/2 obręb Chojnik 2037
Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan z szcześcioma naziemnymi zbiornikami V- 6700 l każdy, na działce 431/18 obręb Bramka 3413
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 84/1 w obrębie Kruszewnia 1219
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, realizowanego na działce 272 w ob 1038
Wydobywanie kopaliny piasku ze żwirem ze złoża "Żabi Róg II" położonego na częsci działek nr 84 i nr 85 obrębu ewidencyjnego Żabi Róg w gminie Morąg. 307
Przebudowa ulicy powiatowej nr 1178 N Przemysłowa w Morągu 4053
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, realizowanego na działce 456 w ob 968
Budowa fotowoltaicznej Kalnik I o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej we wschodniej częsci działki o nr ew.:178 obręb 0010 Kalnik w obrębie miejscowości Kalnik 970
Budowa farmy fotowoltaicznej KALNIK II 1420
Wydobywanie i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża BRAMKA I na działce nr 398/1 w obrębie Bramka 320
Azbest 19115
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 5767
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 15436
Program ochrony środowiska dla Gminy Morąg na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026 2
Zarządzenia Burmistrza Morąga 767
Rolnictwo 2037
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 6601
Strategie, raporty, opracowania 58012
Podatki i opłaty 146922
Zwolnienia z podatku 9595
Zamówienia poniżej progu 30tyś. euro 28701
Zbiórki publiczne 10409
Zgromadzenia publiczne 9817
Poradnik Interesanta 18294
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 51490
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 8749
USC 66651
Ewidencja Ludności 70348
Dowody Osobiste 28132
Handel 16567
Sprawy Obronne 2404
Transport 1570
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie 2033
Bezpłatna Pomoc Prawna 2201
Wydział Komunalno Inwestycyjny 20218
Wydział Oświaty i Kultury 47797
Wydział Finansowo-Budżetowy 15036
Zamówienia publiczne 404462
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 26385
Platforma Zamówień Publicznych 0
Zapytania ofertowe 183432
Zapytania ofertowe - archiwum 177654
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania na udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego 1530
Sieć szerokopasmowa 7662
Inne ogłoszenia 110698
Petycje 13863
Koordynator ds. dostępności 3768
STRAŻ MIEJSKA 2504

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3
Statystyka 6097
Strona główna 177087
Instrukcja korzystania z BIP 8481
Rejestr zmian 1518127
Redakcja Biuletynu 7515
Mapa serwisu 5455
Słownik pojęć 6945
Dostęp do informacji publicznej 6706
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 6596

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 4035
Informacje o naborze 312678
Aktualności 182500
Młodociani Pracownicy 32350
Gospodarka odpadami komunalnymi 22317
Publiczny Transport Zbiorowy 6528
Karta Dużej Rodziny 16906
W-M Karta Seniora 2558
Pomoc Społeczna 11541
Dane osobowe 14450
Wybory samorządowe 2018r. 18004
e-Urząd 23454
Profil Zaufany 14241
Usługi elektroniczne na ePUAP 19634
STREFA MIESZKAŃCA 13665
STREFA PRZEDSIĘBIORCY 5955
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Morągu 21993
Raporty o stanie gminy 4954
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 3509
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 14449
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 r. 11318
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. 15454
Badania Wody 15812
Informacje dla uchodźców z Ukrainy / Інформація для біженців з України 7908
ZAKUP WĘGLA 2695
« powrót do poprzedniej strony