ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 19276
Statut Gminy 5128
Burmistrz 7492
Rada Miejska 16566
Komisje Rady Miejskiej 8763
Interpelacje i zapytania radnych 146
Ogłoszenia 176213
Jednostki organizacyjne 21010
Posiadające osobowość prawną 5653
Spółki 3861
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Morągu 7398
Miejskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami w Morągu 12943
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu 9989
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu 11266
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 10119
Instytucje Kultury 2951
Miejska Biblioteka Publiczna 60529
Morąski Dom Kultury 9090
Jednostki budżetowe 55595
Pozostałe Jednostki Budżetowe 4282
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 13333
Straż Miejska 7774
Jednostki pomocnicze Gminy Morąg 4961
Osiedla 13994
Sołectwa 14884
Urząd 44452
Dane podstawowe 20601
Dni i godziny otwarcia 11899
Statut Gminy 5783
Regulamin organizacyjny 5773
Burmistrz Morąga 16095
Kierownictwo urzędu 27161
Wydziały i stanowiska 27991
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 12565
Wydział Finansowo-Budżetowy 9588
Wydział Komunalno-Inwestycyjny 8884
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 17161
Wydział Oświaty i Kultury 10855
Urząd Stanu Cywilnego 15926
Wydział Sportu i Rekreacji 11704
Biuro Rozwoju Lokalnego 10041
Biuro Promocji 3882
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 3398
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9186
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 4717
Struktura organizacyjna 9408
Kontakt 51365
Przedsiębiorcy 6679
Informacje 4782
Organizacje pozarządowe 115349
Aktualności 13501
Tryb Małych Grantów - art. 19a 33898
Konsultacje Projektów Uchwał 28396
Zespół opiniujący 6043
Kadencja 2019-2023 637
Informacje 9551
Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym 7387
Programy 2825
II Otwarty Konkurs Ofert 2017 5698
I Otwarty Konkurs Ofert 2017 11124
Otwarty Konkurs Ofert 2018 2231
I Otwarty Konkurs Ofert 2018 3135
II Otwarty Konkurs Ofert 2089
I Otwarty Konkurs Ofert 2019 1966
II Otwarty Konkurs Ofert 2019 1092
III Otwarty Konkurs Ofert 2019 634
I OTWARTY KONKURS OFERT 2020 1857
II OTWARTY KONKURS OFERT 2020 767
I OTWARTY KONKURS OFERT 2021 2741
II OTWARTY KONKURS OFERT 2021 613
I Otwarty Konkurs Ofert 2022 1704
wykaz organizacji z siedzibą w Gminie Moragu 3669
Pełnomocnik-kontakt 2958
Sprawozdania 6778
Konkurs wiedzy o Gminie Morąg i samorządzie 4105
Konkurs plastyczny 538
Profilaktyka uzależnień 7738
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 500
Konkursy Ofert 3175
Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych 245
Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 186
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w Gminie Morąg na lata 2022 - 2025 24
Ogłoszenia o naborze 153520
Projekty unijne 34781
Fundusz Dróg Samorządowych / Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1463
Fundusz Inwestycji Lokalnych 806
Rewitalizacja Miasta 19970
Sesje i uchwały Rady Miejskiej w Morągu 954964
Uchwały Rady Miejskiej 876549
Porządek obrad i projekty uchwał 113443
Głosowanie imienne 4479
Oświadczenia majątkowe 19765
Kierownictwo Urzędu, osoby wydające decyzje administracyjne i Gminne jednostki organizacyjne 57777
Rada Miejska w Morągu 15256
kadencja 2018-2023 4961
kadencja 2014-2018 15101
kadencja 2010-2014 25455
Majątek i finanse 13851
Budżet Gminy Morąg 77740
Sprawozdania 89395
Gospodarka nieruchomościami 34758
Ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości 402064
Ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 51199
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste 222192
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę 77928
Wnioski 19992
Zezwalanie na uprawę maku i konopi 599
Planowanie Przestrzenne 31803
Portal Mapowy Gminy Morąg - GIAP 0
Portal Mapowy Gminy Morąg - GISON 0
Obowiązujące Miejscowe Plany 33036
Miejscowe plany zagspodarowania w trakcie opracowywania 1079
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 8508
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 931
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 894
Ochrona środowiska 30474
Decyzje środowiskowe 16450
Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurnik) 3506
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg 3720
Budowa instalacji fermentacji i destylacji spirytusu surowego 1431
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta 3550
Budowa budynku inwentarskiego , płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę w ramach zabudowy zagrodowej 58 DJP 1308
Budowanie ulic wraz z uzbrojeniem(kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) pomiędzy drogą wojewódzką nr 527, a ul. Wróblewskiego IV etap, w Morągu 1915
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 66/1 w obrębie Kruszewnia 572
Budowa budynku inwentarskiego- obory w gospodarstwie rolnym , realizowanego a działkach 281 i 282 w obrębie Słonecznik 1465
Chów trzody chlewnej w ilosci 258,72 DJP na działce, nr ewid.19 obręb Słonecznik 2556
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/1 w obrębie Słonecznik 1184
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/2 w obrębie Słonecznik 1410
Przebudowa linni napowietrznej 110 KV Olsztyn-Mątki-Morąg 1397
Budowa budynku odchowalni i dwóch obiektów do tuczu brojlera indyczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. nr 430/2 obręb Chojnik 999
Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan z szcześcioma naziemnymi zbiornikami V- 6700 l każdy, na działce 431/18 obręb Bramka 1599
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 84/1 w obrębie Kruszewnia 545
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, realizowanego na działce 272 w ob 475
Wydobywanie kopaliny piasku ze żwirem ze złoża "Żabi Róg II" położonego na częsci działek nr 84 i nr 85 obrębu ewidencyjnego Żabi Róg w gminie Morąg. 146
Przebudowa ulicy powiatowej nr 1178 N Przemysłowa w Morągu 1385
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, realizowanego na działce 456 w ob 380
Budowa fotowoltaicznej Kalnik I o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej we wschodniej częsci działki o nr ew.:178 obręb 0010 Kalnik w obrębie miejscowości Kalnik 287
Budowa farmy fotowoltaicznej KALNIK II 482
Wydobywanie i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża BRAMKA I na działce nr 398/1 w obrębie Bramka 144
Azbest 13939
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 4290
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 7690
Program ochrony środowiska dla Gminy Morąg na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026 2
Rolnictwo 730
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 2311
Strategie, raporty, opracowania 40925
Podatki i opłaty 111293
Zwolnienia z podatku 7726
Zamówienia poniżej progu 30tyś. euro 20497
Zbiórki publiczne 8135
Zgromadzenia publiczne 7198
Poradnik Interesanta 15478
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 36080
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 6903
USC 55698
Ewidencja Ludności 52393
Dowody Osobiste 21485
Handel 10351
Sprawy Obronne 551
Transport 342
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie 410
Bezpłatna Pomoc Prawna 377
Wydział Komunalno Inwestycyjny 17843
Wydział Oświaty i Kultury 32198
Wydział Finansowo-Budżetowy 12226
Zamówienia publiczne 317554
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 18802
Platforma Zamówień Publicznych 0
Zapytania ofertowe 130749
Zapytania ofertowe - archiwum 170934
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania na udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego 260
Sieć szerokopasmowa 6120
Inne ogłoszenia 102649
Petycje 3790
Koordynator ds. dostępności 964
STRAŻ MIEJSKA 584

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3
Statystyka 5638
Strona główna 167893
Instrukcja korzystania z BIP 7177
Rejestr zmian 855097
Redakcja Biuletynu 6870
Mapa serwisu 4910
Słownik pojęć 4972
Dostęp do informacji publicznej 5187
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 5022

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 1530
Informacje o naborze 241111
Aktualności 167087
Młodociani Pracownicy 22989
Gospodarka odpadami komunalnymi 15208
Publiczny Transport Zbiorowy 14
Karta Dużej Rodziny 15224
W-M Karta Seniora 496
500 PLUS 10146
Dane osobowe 5516
Wybory samorządowe 2018r. 6907
e-Urząd 16749
Profil Zaufany 12418
Usługi elektroniczne na ePUAP 14807
STREFA MIESZKAŃCA 9875
STREFA PRZEDSIĘBIORCY 4200
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Morągu 8646
Raporty o stanie gminy 1522
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 1262
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 3812
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 r. 4786
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. 4610
Badania Wody 2228
Informacje dla uchodźców z Ukrainy / Інформація для біженців з України 1339
« powrót do poprzedniej strony