ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 22903
Statut Gminy 6971
Burmistrz 9696
Rada Miejska 22223
Komisje Rady Miejskiej 11822
Interpelacje i zapytania radnych 1635
Ogłoszenia 201078
Jednostki organizacyjne 23562
Posiadające osobowość prawną 6324
Spółki 5188
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Morągu 9834
Miejskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami w Morągu 18372
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu 12706
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu 15508
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 14659
Instytucje Kultury 4346
Miejska Biblioteka Publiczna 73333
Morąski Dom Kultury 11645
Jednostki budżetowe 72946
Pozostałe Jednostki Budżetowe 4927
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 19429
Straż Miejska 11102
Jednostki pomocnicze Gminy Morąg 5713
Osiedla 21285
Sołectwa 22480
Urząd 56662
Dane podstawowe 27729
Dni i godziny otwarcia 16426
Statut Gminy 7815
Regulamin organizacyjny 8824
Burmistrz Morąga 20439
Kierownictwo urzędu 35460
Wydziały i stanowiska 35569
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 18405
Wydział Finansowo-Budżetowy 13851
Wydział Komunalno-Inwestycyjny i Rozwoju Lokalnego 12458
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 23464
Wydział Oświaty i Kultury 14982
Urząd Stanu Cywilnego 23257
Referat Sportu i Rekreacji 1336
Referat - Pływalnia "Morąska Perła" 629
Biuro Promocji 6721
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 14041
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 5605
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 6515
Struktura organizacyjna 13551
Kontakt 79802
Przedsiębiorcy 10775
Informacje 7336
Organizacje pozarządowe 161371
Aktualności 23363
Tryb Małych Grantów - art. 19a 51712
Konsultacje Projektów Uchwał 47852
Zespół opiniujący 9735
Kadencja 2019-2023 2871
Informacje 14699
Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym 10739
Programy 10103
I OTWARTY KONKURS OFERT 2020 5688
II OTWARTY KONKURS OFERT 2020 2767
I OTWARTY KONKURS OFERT 2021 6984
II OTWARTY KONKURS OFERT 2021 2371
I Otwarty Konkurs Ofert 2022 5956
I Otwarty Konkurs Ofert 2023 2993
I Otwarty Konkurs Ofert 2024 257
wykaz organizacji z siedzibą w Gminie Moragu 6031
Pełnomocnik-kontakt 5179
Sprawozdania 13638
Konkurs wiedzy o Gminie Morąg i samorządzie 10300
Konkurs plastyczny 4084
Profilaktyka uzależnień 14468
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3426
Konkursy Ofert 23740
Diagnozy Społeczne 2173
Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1345
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w Gminie Morąg na lata 2022 - 2025 2296
Ogłoszenia o naborze 254252
Projekty unijne 57323
Fundusz Dróg Samorządowych / Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 9465
Fundusz Inwestycji Lokalnych 3260
Rewitalizacja Miasta 29599
Sesje i uchwały Rady Miejskiej w Morągu 1813998
Uchwały Rady Miejskiej 1714962
Porządek obrad i projekty uchwał 197415
Głosowanie imienne 25789
Oświadczenia majątkowe 25569
Kierownictwo Urzędu, osoby wydające decyzje administracyjne i Gminne jednostki organizacyjne 76346
Rada Miejska w Morągu 19675
kadencja 2018-2023 12678
kadencja 2014-2018 18780
kadencja 2010-2014 27750
Majątek i finanse 17302
Budżet Gminy Morąg 117347
Sprawozdania 160970
Gospodarka nieruchomościami 39140
Ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości 579579
Ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 75971
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste 381318
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, użyczenie lub dzierżawę 137825
Wnioski 36067
Planowanie Przestrzenne 52095
Portal Mapowy Gminy Morąg - GIAP 0
Obowiązujące Miejscowe Plany 66774
Miejscowe plany zagspodarowania w trakcie opracowywania 8514
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 17017
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 17652
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 23473
Dane przestrzenne 598
Ochrona środowiska 46629
Decyzje środowiskowe 72104
Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurnik) 6153
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg 6847
Budowa instalacji fermentacji i destylacji spirytusu surowego 2412
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta 7085
Budowa budynku inwentarskiego , płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę w ramach zabudowy zagrodowej 58 DJP 2209
Budowanie ulic wraz z uzbrojeniem(kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) pomiędzy drogą wojewódzką nr 527, a ul. Wróblewskiego IV etap, w Morągu 3338
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 66/1 w obrębie Kruszewnia 876
Budowa budynku inwentarskiego- obory w gospodarstwie rolnym , realizowanego a działkach 281 i 282 w obrębie Słonecznik 2482
Chów trzody chlewnej w ilosci 258,72 DJP na działce, nr ewid.19 obręb Słonecznik 5844
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/1 w obrębie Słonecznik 2614
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/2 w obrębie Słonecznik 2810
Przebudowa linni napowietrznej 110 KV Olsztyn-Mątki-Morąg 3021
Budowa budynku odchowalni i dwóch obiektów do tuczu brojlera indyczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. nr 430/2 obręb Chojnik 2486
Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan z szcześcioma naziemnymi zbiornikami V- 6700 l każdy, na działce 431/18 obręb Bramka 4156
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 84/1 w obrębie Kruszewnia 1522
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, realizowanego na działce 272 w ob 1285
Wydobywanie kopaliny piasku ze żwirem ze złoża "Żabi Róg II" położonego na częsci działek nr 84 i nr 85 obrębu ewidencyjnego Żabi Róg w gminie Morąg. 401
Przebudowa ulicy powiatowej nr 1178 N Przemysłowa w Morągu 5088
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, realizowanego na działce 456 w ob 1217
Budowa fotowoltaicznej Kalnik I o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej we wschodniej częsci działki o nr ew.:178 obręb 0010 Kalnik w obrębie miejscowości Kalnik 1256
Budowa farmy fotowoltaicznej KALNIK II 1848
Wydobywanie i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża BRAMKA I na działce nr 398/1 w obrębie Bramka 409
Azbest 21023
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 6512
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 19452
Program ochrony środowiska dla Gminy Morąg na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026 2
Zarządzenia Burmistrza Morąga 1240
Rolnictwo 4512
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 8767
Strategie, raporty, opracowania 65620
Podatki i opłaty 161586
Zwolnienia z podatku 10337
Zamówienia poniżej progu 30tyś. euro 32450
Zbiórki publiczne 12102
Zgromadzenia publiczne 11765
Poradnik Interesanta 19993
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 58308
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 9555
USC 71746
Ewidencja Ludności 78183
Dowody Osobiste 30881
Handel 19695
Sprawy Obronne 3149
Transport 2108
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie 2842
Bezpłatna Pomoc Prawna 3406
Wydział Komunalno Inwestycyjny 21432
Wydział Oświaty i Kultury 55141
Wydział Finansowo-Budżetowy 16194
Zamówienia publiczne 437255
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 29897
Platforma Zamówień Publicznych 0
Zapytania ofertowe 201818
Zapytania ofertowe - archiwum 179075
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania na udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2262
Sieć szerokopasmowa 9455
Inne ogłoszenia 114714
Petycje 18345
Koordynator ds. dostępności 5426
STRAŻ MIEJSKA 4244

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3
Statystyka 6911
Strona główna 180972
Instrukcja korzystania z BIP 9661
Rejestr zmian 1938601
Redakcja Biuletynu 8447
Mapa serwisu 6325
Słownik pojęć 8452
Dostęp do informacji publicznej 8192
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 7850

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 5629
Informacje o naborze 350045
Aktualności 192244
Młodociani Pracownicy 38863
Gospodarka odpadami komunalnymi 26973
Publiczny Transport Zbiorowy 12021
Karta Dużej Rodziny 17156
W-M Karta Seniora 4109
Pomoc Społeczna 11800
Dane osobowe 18824
Wybory samorządowe 2018r. 23334
e-Urząd 26554
Profil Zaufany 14933
Usługi elektroniczne na ePUAP 21530
STREFA MIESZKAŃCA 15125
STREFA PRZEDSIĘBIORCY 6556
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Morągu 27891
Raporty o stanie gminy 7820
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 15 pażdziernika 2023 r. 11285
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 5184
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 19625
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. 20623
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 r. 16240
Badania Wody 25183
Informacje dla uchodźców z Ukrainy / Інформація для біженців з України 10606
ZAKUP WĘGLA 6008
Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa 1702
« powrót do poprzedniej strony