ˆ

Wydział Oświaty i Kultury

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Oświaty i Kultury

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-10-24 07:41:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wydział Oświaty i Kultury


Naczelnik Wydziału: Marek Siudak
Tel: 89 757 22 31 wew. 37
 
Z-ca Naczelnika, Gł. Księgowa - Małgorzata Żurawicz
Tel: 89 757 22 31 wew. 32
 
Do zadań Wydziału Oświaty i Kultury należy :
1.  W zakresie oświaty – prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja i inne placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:
1)    zakładania, przekształcania i likwidowania szkół i przedszkoli;
2)    zapewnienia warunków działania szkół i przedszkoli, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
3)    zapewnienia obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i przedszkoli polegającej w szczególności na:
a)  opracowywaniu projektów planów finansowych dochodów i wydatków szkół jako jednostek budżetowych,
b)  opracowywaniu projektów planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi sfinansowanych,
c)  opracowaniu danych do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
d)  przygotowanie układu wykonawczego planów finansowych szkół po uchwaleniu budżetu Gminy Morąg,
e)  przygotowywanie zbiorczych wniosków do budżetu Gminy Morąg o zmianę planów dochodów i wydatków,
f)   obsłudze realizacji planu finansowego szkoły, planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku,
g)  sporządzaniu jednostkowych oraz zbiorczego sprawozdania i informacji z realizacji planów finansowych,
h)  przygotowanie jednostkowej i zbiorczej „Informacji o stanie mienia”,
i)   prowadzeniu rachunkowości szkoły, w tym prowadzeniu ksiąg rachunkowych funduszu świadczeń socjalnych i wydzielonego rachunku dochodów,
j)   prowadzeniu ewidencji zaangażowania środków finansowych na podstawie umów zawieranych przez szkoły na dostawę materiałów, towarów i usług,
k)  rozliczaniu rocznych dochodów, wydatków i kosztów,
l)   sporządzaniu sprawozdań budżetowych i finansowych oraz bilansów jednostkowych i zbiorczych,
m)       prowadzeniu ewidencji majątku i sporządzaniu wymaganych przepisami sprawozdań z tego zakresu,
n)  prowadzenie spraw płacowych, w tym organizowanie przekazu wynagrodzeń pracownikom,
o)  prowadzeniu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,
p)  prowadzeniu spraw związanych z dodatkiem mieszkaniowym dla nauczycieli,
q)  obsłudze w zakresie spraw kadrowych, a w tym:
-   zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowników,
-   sporządzanie umów o pracę,
-   przygotowywanie decyzji o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia, macierzyńskiego, wychowawczego,
-   zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
-   kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych oraz wniosków o ustalenie kapitału początkowego,
-   ustalanie wysokości dodatku za wysługę lat,
-   ustalanie terminów wypłat nagród jubileuszowych,
-   ustalanie zmian w wynagrodzeniach pracowników;
r)  ewidencjonowaniu danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;
s)  sporządzaniu wymaganych sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.
4)    kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;
5)    ustalania zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli;
6)    zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;
7)    weryfikowania zakresu zadań edukacyjnych w celu prawidłowego wyliczenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej części oświatowej subwencji ogólnej;
8)    gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących szkół i przedszkoli, w tym niepublicznych szkół podstawowych, w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej;
9)    zapewniania dzieciom pięcioletnim rocznego przygotowania przedszkolnego;
10)  rozpatrywanie wniosków dyrektorów szkół i przedszkoli dotyczących organizowania uczniom i wychowankom zajęć kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
11)  zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów,
12)  występowania o dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
13)  realizowania programów rządowych, w tym programu „Wyprawka szkolna”;
14) przygotowywania i przeprowadzania zamówień publicznych szczególnie dotyczących dowożenia uczniów do szkół i zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych ze środków programów rządowych i dofinansowywanych ze środków UE;
15) powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub przedszkola i odwoływania z tego stanowiska, w tym organizowanie konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora;
16)  oceniania dyrektorów szkół i przedszkoli;
17)  ustalania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli;
18)  przygotowywania wniosków o nagrody i odznaczenia państwowe dla dyrektorów szkół i przedszkoli;
19)  rozpatrywania wniosków dyrektorów szkół o nagrodę Burmistrza dla nauczycieli;
20)  przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu przez nauczyciela;
21)  opracowywania na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz rozliczanie wydatków ponoszonych w tym zakresie przez szkoły i przedszkola;
22)  nadzorowania i egzekwowania spełniania obowiązku nauki;
23)  przedstawiania Radzie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za każdy poprzedni rok szkolny oraz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;
24)  przygotowania projektów decyzji w następujących sprawach:
a)  odmowy wpisu do ewidencji szkół niepublicznych,
b)  zezwolenia na założenie szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawna lub fizyczną,
c)  wykreślenia z ewidencji szkół niepublicznych,
d)  dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników jednostek oświatowych,
e)  przyznania stypendium lub zasiłku szkolnego,
f)   aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
25)  ustalanie wysokości dotacji szkołom niepublicznym oraz rozliczanie dotacji za dany rok;
26)  prowadzenia ewidencji niepublicznych przedszkoli i szkół;
27)  prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi dotyczących warunków pracy nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
2.  W zakresie kultury – sprawy związane z kulturą, a w szczególności:
1)    prowadzenie spraw związanych z instytucjami kultury, m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia instytucji kultury, nadawania im statutów oraz zapewnienia instytucjom kultury właściwych warunków działania;
2)    prowadzenia postępowania konkursowego i powierzenie stanowiska dyrektora instytucji kultury;
3)    zawierania umów z dyrektorami w sprawie warunków organizacyjno-finansowych instytucji kultury;
4)    monitorowanie realizacji programu działania instytucji kultury;
5)    prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,
6)    nadzór nad opracowaniem i realizacją kalendarza gminnych imprez kulturalnych;
7)    rozliczania dotacji przyznanych instytucji kultury na organizację zadań kulturalnych;
8)    prowadzenie rejestru instytucji kultury.
3.  Rozliczania wydatków morąskich osiedli na przedsięwzięcia kulturalne i sportowo-rekreacyjne.
4.  Rozliczania wydatków z funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia kulturalne i sportowo-rekreacyjne oraz zakupów wyposażenia i remontów świetlic wiejskich.
5.  Rozliczania przyznanych organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych m. in. w zakresie oświaty i kultury.
6.  Prowadzenia spraw dotyczących niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, w tym m.in.:
-    spraw związanych z uzyskaniem przez określony podmiot wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
-    prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
-    wydawanie decyzji w sprawie wykreślenia żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru,
-    nadzór w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
7.  W zakresie opieki nad dzieckiem do lat trzech:
1)    prowadzenie spraw dotyczących niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, w tym m.in.:
a)  spraw związanych z uzyskaniem przez określony podmiot wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
b)  prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
c)  wydawanie decyzji w sprawie wykreślenia żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru,
d)  sprawowanie nadzoru w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
2)    zapewnienie warunków działania żłobka gminnego, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki;
3)    zapewnienie obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej żłobka gminnego określonych odpowiednio w ust. 1 pkt 3;
4)    sporządzanie wymaganych sprawozdań.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Kalinowski Daniel Data wytworzenia informacji: 2008-10-24 07:41:58
Osoba, która odpowiada za treść: Kalinowski Daniel Data wprowadzenia do BIP 2008-10-24 07:41:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2008-10-24 08:00:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-09 13:14:52
Artykuł był wyświetlony: 4807 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu