ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-11-30 07:20:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu


URZĄD MIEJSKI
14-300 Morąg

ul. 11 Listopada 9

Tel. (0-89) 757 22 31
Fax. (0-89) 757 21 20
e-mail :

<e-mail>


NIP: 741-00-10-941
REGON: 000687787


Urząd Stanu Cywilnego

tel. 089 757 22 31 wew. 43
tel. 089 757 23 96
e-mail:
 

Należności z tytułu podatków
(opłaty skarbowe, dzierżawy, zakup nieruchomości, wieczyste użytkowanie nieruchomości. rolny, leśny oraz od środków transportu)
należy opłacać w kasie urzędu lub na konto

Urzędu Miejskiego w banku:
BANK MILLENNIUM S.A. w Warszawie
NR: 94116022020000000082616631

--------------------------------------------------------------------------------

 UWAGA

  
Nowe dowody osobiste i ewidencja ludności


Obecnie zasady wydawania i unieważniania dowodów osobistych oraz dopełniania obowiązku meldunkowego reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. W bieżącym roku ustawa ta zostanie zastąpiona przez dwa nowe akty: ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych i ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Ustawa o dowodach osobistych wejdzie w życie 1 lipca 2011 r. i wprowadzi szereg korzystnych zmian w zakresie wydawania i funkcjonalności dowodu osobistego.
Nowy dowód osobisty będzie zawierał dwie warstwy: graficzną i elektroniczną. W warstwie elektronicznej (elektroniczny nośnik danych - tzw. chip) zapisane będą wszystkie dane zawarte w warstwie graficznej oraz dane służące do składania podpisu osobistego (e-podpis), który w elektronicznych kontaktach z urzędami będzie równoważny ze złożeniem własnoręcznego podpisu. Warstwa elektroniczna umożliwi również elektroniczne potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. w urzędzie lub banku).
Ponadto ustawa o dowodach osobistych wprowadzi możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego w dowolnym organie gminy na terytorium RP.
Nowy dowód osobisty nie będzie zawierał rysopisu i wzoru graficznego podpisu posiadacza, a także danych o adresie zameldowania, co oznacza, iż posiadacz dowodu nie będzie musiał go wymieniać, jeżeli zmieni miejsce zameldowania. Obowiązek wymiany wystąpi tylko w przypadku upływu terminu ważności dokumentu, jego uszkodzenia lub utraty, a także w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie. Nowy dowód osobisty będzie posiadał informację o obywatelstwie polskim posiadacza, co ułatwi posługiwanie się nim jako dokumentem osobistym poza granicami kraju.
Obowiązek posiadania dowodu osobistego będzie dotyczył wszystkich pełnoletnich obywateli zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast prawo posiadania dowodu będą mieli wszyscy obywatele RP od chwili urodzenia. Dowody będą wydawane z terminem ważności 10 lat, z wyjątkiem osób do 5 roku życia, którym dowód osobisty zostanie wydany na 5 lat.
Wejście w życie nowej ustawy o dowodach osobistych nie będzie skutkowało koniecznością wymiany dowodów osobistych wydanych przed 1 lipca 2011 r., bowiem dokumenty te zachowają ważność do upływu terminów ważności w nich określonych.

Z kolei 1 sierpnia 2011 r. wejdzie w życie ustawa o ewidencji ludności, która zmieni zasady realizacji obowiązku meldunkowego. Nowe regulacje przewidują m.in.:
 1. możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie,
 2. obowiązek zameldowania się obywateli polskich i cudzoziemców-obywateli państw Unii Europejskiej w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca,
 3. możliwość wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego poprzez dokonanie zameldowania w nowym miejscu pobytu,
 4. możliwość wymeldowania oraz zgłoszenia wyjazdu poza granice RP w formie dokumentu elektronicznego,
 5. obowiązek obywateli polskich zgłoszenia wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 6. mniejszy niż obecnie zakres danych osobowych zgłaszanych przy dopełnianiu obowiązku zameldowania lub wymeldowania,
 7. możliwość wydania decyzji administracyjnej o wymeldowaniu z urzędu albo na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu,
 8. zniesienie kar za niedopełnienie obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich i cudzoziemców-obywateli państw UE (uchylenie art. 147 Kodeksu wykroczeń),
 9. zniesienie obowiązku meldunkowego z dniem 1 stycznia 2014 r.
« powrót do poprzedniej strony