ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OK.2111.7.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu

Miejsce pracy: Morąg

Wymiar etatu: pełen

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Oświaty i Kultury

Data udostępnienia: 2017-04-11

Ogłoszono dnia: 2017-04-11 przez Monika Lipka

Termin składania dokumentów: 2017-04-25 00:00:00

Nr ogłoszenia: OK.2111.7.2017

Zlecający: Burmistrz Moraga

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
I. Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele, którzy spełniają wymagania określone w rozporządzeniu MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.):
 
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
a) ukończył studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
b) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d) uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo – w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 168).
 
2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1881, z późn. zm.) spełniający wymagania określone w pkt 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 
3. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-9 rozporządzenia MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.).
 

V. Wymagane dokumenty:

 
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
2. koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
3. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
4. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
5. oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o której mowa w pkt 4;
6. oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 168, z późn. zm.);
11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – (Dz.U. z 2016 r., poz. 1721);
12. oryginał lub kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
13. oryginał lub kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
III. Złożone kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Informujemy, iż na żądanie kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów z pkt 3, 5, 6, 12, 13 niniejszego ogłoszenia.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-04-25 00:00:00
b. Sposób:
 
IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs – (nazwa szkoły)” w terminie do 25 kwietnia 2017 r. (liczy się data wpływu oferty, nie data stempla pocztowego) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Morągu, pok. nr 30 lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Morągu
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morąg

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Morąga. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Lipka Data wytworzenia informacji: 2017-04-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Lipka Data wprowadzenia do BIP 2017-04-11 10:55:05
Wprowadził informację do BIP: Żaneta Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2017-04-11 10:58:32
Osoba, która zmieniła informację: Żaneta Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2017-05-19 07:52:35
Artykuł był wyświetlony: 889 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu