ˆ

Promocja projektów unijnych

Szczegóły informacji

Promocja projektów unijnych

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2010-01-26 13:22:38 Informacja ogłoszona dnia 2010-01-26 13:54:35 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROMOCJA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH/ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MORĄG W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013"

 

Do powyższych projektów należą:

WND-RPWM.06.02.02-28-001/08 "Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP Strużyna i OSP Łączno w Gminie Morąg".
RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 6 Środowisko Przyrodnicze, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne. Projekt polegał na zakupie 2 nowych funkcjonalnych samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP Łączno i Strużyna. Całkowita wartość projektu wyniosła 238 320 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 102 549,10 zł.
Kliknij na link i zobacz zakupione w ramach projektu samochody ratowniczo - gaśnicze


WND-RPWM.02.01.04-28-007/08 "Urządzenie terenów ogólnodostępnych na półwyspie Kretowiny w Gminie Morąg"
RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 2 Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna. Realizacja projektu planowana jest od I kwartału 2009 do III kwartału 2010. Planowane do realizacji obiekty infrastruktury turystycznej ogólnodostępnej w ramach projektu w postaci ciągów pieszo - rowerowych o łącznej długości 1 576,34 mb (rok 2009 - 588,42 mb = 0,58 km; rok 2010 - 987,92 mb = 0,98 km) wraz z odwodnieniem, oświetlenia tychże ciągów w ilości 20 szt.(plus 8 sztuk na molo głównym), ławek 24 szt. (rok 2009), koszy 24 szt. (rok 2009) oraz jednego slipu dla jednostek pływających (rok 2009) o długości 21m przy głównej plaży wpłynie na zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru Półwyspu Kretowiny nad Jeziorem Narie. Całkowita wartość projektu wynosi 1 307 641,74 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 1 101 354,38 zł.  Kliknij aby obejrzeć zdjęcia po realizacji inwestycji


WND-RPWM.03.01.-28-016/09 "Unowocześnienie bazy dydaktycznej optymalizującej procesy kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Morąg"
RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 3 Infrastruktura społeczna, Działanie 3.1 Inwestycję w infrastrukturę edukacyjną. Realizacja projektu planowana jest w IV kwartale 2009. Projekt realizowany bedzie w 8 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach zlokalizowanych na terenie Gminy Morag (5 placówek połozonych w miescie oraz 6 zlokalizowanych na terenach wiejskich Gminy). Inwestycja stanowi bardzo kompleksowe podejscie do problemu niedoborów w bazie dydaktycznej szkół objetych projektem. Przedmiotem projektu jest zakup szerokiego zakresu pomocy dydaktycznych. Naleza do nich m.in.: tablice interaktywne wraz z oprzyrządowaniem, multimedialne programy edukacyjne obejmujące różne obszary i poziomy nauczania, sprzęt audiowizualny i informatyczny oraz multimedialny do wykorzystania wyłącznie w celach dydaktycznych, plansze interaktywne, plansze dydaktyczne, mapy, modele (od figur geometrycznych po elementy budowy anatomicznej człowieka), mikroskopy, foliogramy, sztalugi, globusy, syntezatory, programy do diagnozy i terapii logopedycznej, instrumenty muzyczne oraz inne. Całkowita wartość projektu wynosi 508 921,04 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 343 412,39 zł.


WND-RPWM.06.02.02-28-004/09 "Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratownictwa techniczno - ekologicznego i drogowego dla OSP Żabi Róg w Gminie Morąg" RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 6 Środowisko Przyrodnicze, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne. W ramach projektu planuje się zakup w 2010 roku jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ww. jednostki oraz specjalistycznego wyposażenia zgodnego z obowiązującymi wymogami w tym zakresie. Całkowita wartość projektu wynosi 788 616,40 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 497 184,17 zł. Kliknij na link i zobacz zakupione w ramach projektu średni samochód ratowniczo - gaśniczy


 WND-RPWM.04.02-28-019/09 "Przebudowa dróg wewnętrznych, parkingów i przejść dla pieszych na Osiedlu "Pułaskiego" w Morągu",  RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast. Projektowana przebudowa obejmuje istniejące drogi wewnętrzne i parkingi przy budynkach wielorodzinnych łączące sie z ulicami: Kujawska, Pułaskiego, Pomorska i Mickiewicza. W przebudowie przewidziano rozebranie istniejącej i wykonanie nowych nawierzchni dróg wewnętrznych, parkingów i chodników znajdujących sie na działkach gminnych, poprawienie odwodnienia powierzchniowego i odprowadzenia do sieci kanalizacji burzowej. Projekt realizowany będzie na wyznaczonym do rewitalizacji obszarze Strefy Śródmieście Miasta Morąga, która to strefa ujęta jest w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Morąga na lata 2008-2015. Osiedle Pułaskiego i należące do niego ulice Pomorska oraz Pułaskiego znajdują sie w tej lokalizacji i zostały wybrane ze względu na swoje walory społeczno-gospodarcze oraz ze względu na potrzebę poprawy bardzo złego stanu wewnętrznej infrastruktury drogowej na tym obszarze.  Całkowita wartość projektu wynosi 700 558,90 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 490 391,23 zł.


WND-RPWM.04.02-28-020/09 "Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez budowę bezprzewodowego systemu monitoringu miejskiego w Morągu",  RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast. Celem projektu jest budowa systemu monitoringu wizyjnego opartego na technologii bezprzewodowej w Morągu. Planowany do budowy system monitoringu obejmuje swym zasięgiem obszar 6 osiedli mieszkaniowych Morąga (osiedle Stare Miasto, Osiedle Kujawska, Osiedle Sienkiewicza, Osiedle Pułaskiego, Osiedle Zatorze, Osiedle Kwiatowa), które tworzą jednocześnie 3 strefy wyznaczone w ramach lokalnego programu rewitalizacji (Strefa Stare Miasto, Strefa Śródmieście oraz Strefa Zatorze). Zagadnienia dotyczące poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz walki z przestępczością i patologiami społecznymi mają bezpośredni wpływ na podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkańców. Monitoring wizyjny Miasta Morąga jest ważnym elementem w tworzeniu lokalnych programów prewencyjnych. Lokalizacja kamer w newralgicznych punktach miasta pozwala na całodobową obserwacje i kontrole niebezpiecznych miejsc, umożliwiając jednocześnie pogotowiu ratunkowemu, Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej podjecie szybkiej i sprawnej interwencji. Zakup i instalacja zintegrowanych systemów monitoringu w miejscach publicznych znacząco przyczynia sie do poprawy bezpieczeństwa publicznego zarówno osób, jak i mienia, istotnie ogranicza liczbę popełnianych przestępstw i wykroczeń, a niekiedy zupełnie je eliminuje. Monitoring wizyjny miasta będzie ponadto doskonała płaszczyzna współpracy Policji oraz Gminy Morąg kształtująca lokalna politykę bezpieczeństwa. Całkowita wartość projektu wynosi 292 560,42 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 189 921,96 zł. 


 WND-RPWM.04.02-28-020/10 "Rewitalizacja parku miejskiego w centrum Morąga",  RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast. Zakres planowanych prac w ramach projektu obejmuje: przebudowę istniejącej zieleni tj. propozycja nowych i likwidacja starych nasadzeń na podstawie wykonanej inwentaryzacji zieleni w parku zgodnie z zasadami zakładania parku krajobrazowego; budowę parkingu (po prawej stronie za rzeczka idąc do ul. 3 Maja) wraz z zasadzeniem krzewów okalających przyszły parking; wprowadzenie elementów małej architektury w tym min. ławki, kosze itp.; budowę fontanny; przebudowę "muszli koncertowej" (starej zadaszonej sceny) wraz z otoczeniem w tym placem przed nia włącznie z zakryciem widocznych z placu parkingów, poprzez zasadzenie krzewów; prawidłowe odwodnienie terenu całego parku, tj. dokładne rozpoznanie istniejących warunków gruntowych (badania geologiczne) oraz istniejącej kanalizacji deszczowej, a także ukształtowania terenu i za tym propozycja skutecznego odwodnienia terenu objętego opracowaniem; korektę istniejących alejek oraz przebiegu ciągów pieszych i pieszo - jezdnych wraz z przebudowa nawierzchni, jaka zastosowana będzie na alejkach i ścieżkach rowerowych; lokalizacje miejsc na przenośne (toi-toi) zaplecze sanitarne na terenie parku; usuniecie kortu tenisowego; i przemianowanie go na labirynt dla dzieci; uzupełnienie oświetlenia parkowego (z uwzględnieniem istniejącego); lokalizacje kamer monitoringu wizyjnego w ilości jednej stałej i dwóch przenośnych w ramach innego realizowanego obecnie projektu przez beneficjenta z zakresu rewitalizacji miast; maksymalne zachowanie istniejącego dorosłego drzewostanu i konfiguracji terenu, wykorzystanie istniejących form krajobrazowych; sprawne i funkcjonalne rozwiązania komunikacyjne tj.: ciągi pieszo - jezdne. Całkowita wartość projektu wynosi 6 022 613,59 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 3 462 247,95 zł.  Kliknij, aby zobaczyć wizualizację parku miejskiego.


 

 WND-RPWM.02.01.05-28-003/10 "Adaptacja piwnic XIV - wiecznego ratusza w Morągu na cele muzealne i obsługi ruchu turystycznego"
RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 2 Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe.
 Przedmiotem inwestycji jest adaptacja i zagospodarowanie piwnic zabytku na cele wystawienniczo-muzealne i obsługi ruchu turystycznego. W zakresie projektu znajdują sie prace budowlane, instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz elektrycznej oraz wyposażenie. Całkowita wartość projektu wynosi 828 230,13 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 538 349,58 zł.

WND-RPWM.02.01.03-28-003/13 Budowa centrum rekreacyjno – sportowego w Morągu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”
RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 2 Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, 2.1.3 Infrastruktura sportowo - rekreacyjna.
Pływalnia stanowić będzie nową ofertę rekreacyjno - sportową dla mieszkańców, turystów oraz mieszkańców gmin ościennych. Wartym podkreślenia jest fakt, że Gmina skutecznie zabiegając o dofinansowanie unijne wykorzystała ostatnią szansę na budowę tego rodzaju obiektu, gdyż w przyszłych budżetach unijnych nie będzie to w ogóle możliwe. Inwestycja zakłada wykonanie basenu pływackiego 25x12,5m, z sześcioma torami, w tym 2 tory z podnoszonym dnem, basen rekreacyjny o pow. 140 m2 z wydzieloną częścią do nauki pływania, głębo-kość 0,6-1,3 m, z atrakcjami wodny-mi: ławeczki napo-wietrzające, masaż podwodny, masaż karku, leżanki napo-wietrzające, gejzer denny, armatka wo-dna dla dzieci, zje-żdżalnia o długości 45,5mb, W bezpo-średnim sąsie-dztwie hali base-nowej znajdzie się zespół saunowy, w skład którego wchodzą: 2 kabiny sauny fińskiej, sauna łagodna, łaźni parowej, w holu saunowym znajdą się 4 natryski schładzające, basenik schładzający, generator śniegu, solarium „TUBA". .Każda sauna jest przewidziana dla 6-8 osób. Zaprojektowano także przestrzeń do zajęć aerobiku z lustrem i drążkiem do ćwiczeń tanecznych oraz pomieszczenie do ćwiczeń siłowych. Przed wejściem na halę basenową przewidziano miejsce na bufet, sklepik i szatnię.
Przy zespole saunowym znajdować się będzie „plac" z leżankami dla wypoczynku.  W strefę wypoczynkową z układem tarasów ze sztucznych skał z zielenią i leżankami, wkomponowano powiększony okrągły basen jacuzzi. Z tego basenu woda przelewać się będzie mini wodospadami do basenu rekreacyjnego. Zaprojektowano też drugą mniejszą wannę bliżej basenu rekreacyjnego, z możliwością dostępu dla osób niepełnosprawnych.
W skład inwestycji wchodzi również zagospodarowanie terenu: zieleń niska i wysoka, oświetlenie, parking  na 60 miejsc postojowych.
W obiekcie przewidziano instalację wielu rozwiązań, które pozwolą obniżyć koszty funkcjonowania pływalni, w tym: instalację odzysku ciepła ze ścieków z natrysków i powietrza wentylacyjnego, odzysk wody deszczowej do zraszania zieleni dachowej budynku basenu oraz do spłukiwania pisuarów i sedesów w sanitariatach.
Całkowita wartość projektu wynosi 19 894 088,00 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 9 677 660,00 zł.
PROMOCJA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH/ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MORĄG
W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013"

                                                       

                                                                     

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE                    

INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ

Działanie 321: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

1. Realizacja projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół jeziora Narie w Gminie Morąg” stanowi kolejny etap działań inwestycyjnych samorządu - programowanych Koncepcją Kompleksowego Uregulowania Gospodarki Ściekowej na terenie Gminy Morąg. Gmina Morąg wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z zakresu działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W styczniu 2010 roku Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 064 245 zł. Całkowita kosztorysowa wartość tego projektu wynosi 5 213 870,23 zł. Inwestycja pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół jeziora Narie w Gminie Morąg” obejmuje swym zakresem sześć ważnych dla rozwoju Gminy zadań i jest podzielona na 2 etapy: etap I do końca 2010 roku - „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Niebrzydowo” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Kretowiny – Wilnowo”, natomiast etap II do końca 2011 roku - „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Maliniak”, „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej Wilnowo - Kolonia I”, „Budowa sieci wodociągowej Wilnowo - Kolonia II”, „Budowa sieci wodociągowej Gubity Kolonia”. W ramach I etapu tej inwestycji zakłada się wybudować 6914,30 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 7348,30 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, 4458,80 mb sieci wodociągowej, 20 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 896,70 mb, 3 przepompownie sieciowe oraz 21 przepompowni przydomowych. Natomiast II etap powyższego przedsięwzięcia obejmuje budowę: 2179,50 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 1213 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, 202 mb przyłączy kanalizacyjnych, 3 główne przepompownie sieciowe, 5 299 mb sieci wodociągowej, 409 mb przyłączy wodociągowych (10 szt.) oraz jedną przepompownię przydomową i jedną studnię wodomierzową.


 2. Realizacja projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg w Gminie Morąg” stanowi kolejny etap działań inwestycyjnych samorządu - programowanych Koncepcją Kompleksowego Uregulowania Gospodarki Ściekowej na terenie Gminy Morąg. Gmina Morąg wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z zakresu działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 935 755,00 zł. Całkowita wartość tego projektu wynosi 3 919 732,39 zł.


3. Realizacja projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jurki w Gminie Morąg” stanowi kolejny etap działań inwestycyjnych samorządu - programowanych Koncepcją Kompleksowego Uregulowania Gospodarki Ściekowej na terenie Gminy Morąg. Gmina Morąg wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z zakresu działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Gmina wspólnie z PWiK w Morągu otrzymała dofinansowanie w kwocie 655 450,00 zł. Całkowita wartość tego projektu wynosi 1 761 624,69 zł.

 Działanie "Odnowa i rozwój wsi"

 1. Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Królewie oraz zagospodarowaniem terenu wokół. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Sołectwa Królewo poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, która pełnić będzie funkcję centrum kulturalno – edukacyjno – rozrywkowego. Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową 516 609,20 zł, z czego dofianansowanie to kwota 317 587 zł.


  2. Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Markowie oraz zagospodarowaniem terenu wokół. OŚ 4 LEADER. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Sołectwa Markowo poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, która pełnić będzie funkcję centrum kulturalno – edukacyjno – rozrywkowego. Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową 562 299,79 zł, z czego dofianansowanie to kwota 321 000 zł.


   3. Adaptacja i wyposażenie budynku po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w Zawrotach. OŚ 4 LEADER. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Sołectwa Zawroty poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, która pełnić będzie funkcję centrum kulturalno – edukacyjno – rozrywkowego. Całkowita wartość projektu 569 548,25 zł, z czego dofianansowanie to kwota 341 881 zł.


   4. Zagospodarowanie brzegów jeziora Narie - budowa przystani żeglarskiej w Bogaczewie. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie turystyki Sołectwa Bogaczewo poprzez budowę przystani żeglarskiej. Całkowita wartość projektu 773 221,13 zł, z czego dofianansowanie to kwota 432 771 zł.


  5. Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Bogaczewo, Królewo (2 o. OŚ 4 LEADER. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Sołectwa Królewo i Bogaczewa poprzez budowę ogólnodostępnych placów dla dzieci. Całkowita wartość projektów zgodnie z zawartą umową 49 248 zł, z czego dofianansowanie to kwota 30 000 zł.


 6. Zakup niezbędnego wyposażenia dla prawidłowego funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Rolnowie. OŚ 4 LEADER. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Sołectwa Rolnowo poprzez wyposażenie świetlkicy wiejskiej. Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową 22 548,91 zł, z czego dofianansowanie to kwota 12 937 zł.


 7. Budowa boiska sportowego w Łącznie. OŚ 4 LEADER. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Sołectwa Łączno poprzez budowę ogólnodostępnego boiska sportowego. Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową 52 945,79 zł, z czego dofianansowanie to kwota 24 998 zł.


 8. Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: WIlnowo, Bramka, Słonecznik (3 odrębne projekty). OŚ 4 LEADER. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Sołectwa Wilnowo, Bramka, Słonecznik poprzez budowę ogólnodostępnych placów dla dzieci. Całkowita wartość projektów zgodnie z zawartą umową 83 405 zł, z czego dofianansowanie to kwota 34 422 zł.


 9. "Budowa i remont chodnika we wsi Bramka wraz z oświetleniem i zatokami przystankowymi". Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową 873 532,89 zł, z czego dofianansowanie to kwota 500 000,00 zł.


10. "Budowa ciągu pieszo – rowerowego i parkingu wraz z oświetleniem w Kretowinach". Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową 363 950,25 zł, z czego dofianansowanie to kwota 221 920,00 zł.

11. „Budowa ogólnodostępnego kąpieliska na terenie byłego ośrodka Elzam Bogaczewo nad jeziorem Narie w Gminie Morąg”. Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową 827 638,12 zł, z czego dofianansowanie to kwota 500 000,00 zł.

12. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Jurkach w Gminie Morąg". Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową 649 491,66 zł, z czego dofianansowanie to kwota 422 433,60 zł.

13. "Zagospodarowanie terenu po byłej oczyszczalni ścieków - budowa ogólnodostępnego parkingu z dojściem pieszym i oświetleniem w centrum Kretowin". Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową 590 940,88 zł, z czego dofianansowanie to kwota 298 136,00 zł.

14. "Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wenecja w Gminie Morąg". Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową 40 300,00 zł, z czego dofianansowanie to kwota 24 400,00 zł.

15. "Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bartężek w Gminie Morąg". Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową 40 300,00 zł, z czego dofianansowanie to kwota 24 400,00 zł.

16. "Oznakowanie Miejskiego Szlaku Turystycznego w Morągu". Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową 24 739,00 zł, z czego dofianansowanie to kwota 19 791,20 zł.

17. "Poprawa wyposażenia zimowej bazy szkoleniowej poprzez zakup ogólnodostępnęgo sprzętu sportowego dla mieszkańców LGD". Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową 26 000,24 zł, z czego dofianansowanie to kwota 15 000,00 zł.

18. "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bramce". Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową 204 736,83 zł, z czego dofianansowanie to kwota 100 000,00 zł.
  

PROMOCJA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH/ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MORĄG
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013"

POKL.09.01.02-28-128/11-00 „Doposażenie szkół Gminy Morąg w pomoce dydaktyczne wspierające indywidualizację procesu nauczania w kl. I-III”. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Celem projektu jest wsparcie procesu indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów   kl. I-III 8 szkół podstawowych w Gminie Morąg (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP w Bramce, SP w Jurkach, SP w Łącznie, SP w Słoneczniku, SP w Żabim Rogu) poprzez doposażenie   bazy dydaktycznej szkół. Do szkół trafi sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć socjoterapeutycznych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu, nabywaniu umiejętności matematycznych i zajęć dla uczniów uzdolnionych. Termin realizacji: X 2011- XII 2011. Wartość dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Społecznego - 370 540,30 zł.


POKL.09.01..02-28-098/10-00 „Gmina Morąg stawia na NAUKĘ”, PO Kapitał Ludzki            na lata 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt adresowany do grupy 194 uczniów szkół podstawowych w Jurkach, w Łącznie, w Słoneczniku i w Żabim Rogu. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu kompetencji kluczowych: matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i z języka angielskiego, wszystkim uczestnikom zajęć zapewniono bezpłatne posiłki, materiały szkoleniowe, podręczniki, kalkulatory, poza tym zorganizowano kilka wycieczek edukacyjnych, m.in. do Warszawy, Gdańska, Gdyni, Olsztyna. Termin realizacji:  IX 2010 r. - VII 2011 r. Wartość dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Społecznego – 255 291,80 zł. 

POKL.09.01.02-28-114/10-00 „Świadomie w przyszłość”. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Bramce. Celem projektu jest zwiększenie oferty zajęć edukacyjnych i specjalistycznych dla 45 uczniów. Beneficjenci projektu uczestniczą m.in. w dodatkowych zajęciach matematycznych, językowych, teatralnych, dekoratorskich, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej. Każdemu uczestnikowi zajęć zapewniono bezpłatny posiłek. Termin realizacji: X 2010 – VII 2011. Wartość dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Społecznego - blisko 460 tys. zł.  
Priorytet III Wysoka jakość oświaty; Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia.
Szkoła Podstawowa w Słoneczniku od września 2010 r. uczestniczy w ogólnopolskim projekcie„Z Małej Szkoły w Wielki Świat”  koordynowanym przez Federację Inicjatyw Oświatowych realizowanym w ramach PO Kapitał Ludzki. Realizacja projektu przewidziana jest na trzy lata, celem jest rozwijanie u uczniów klas I-VI kompetencji kluczowych określonych przez UE: matematycznych i naukowo-technicznych, społecznych   i obywatelskich oraz umiejętności uczenia się. Projekt zakłada m. in. doskonalenie zawodowe kadry, budowanie wojewódzkiej sieci wsparcia małych szkół oraz doposażenie szkoły  w pomoce dydaktyczne.  
Priorytet III Wysoka jakość oświaty; Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia.
Gimnazjum w Żabim Rogu od 2009 r. realizuje we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Za rękę z Einsteinem”. Projekt ukierunkowany jest na wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie aspiracji edukacyjnych, społecznych i życiowych uczniów pochodzących z obszarów wiejskich. Dzięki projektowi uczniowie mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności z matematyki, chemii, fizyki, j. angielskiego. Jest to projekt trzyletni, realizowany będzie do końca 2011.
 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.„Dwójka” w świecie www – projekt realizowany przez Gimnazjum nr 2 w Morągu; „Jedynka w świecie on-line” – projekt realizowany przez Gimnazjum nr 1 w Morągu.
Przedmiotem projektów była organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych z zakresu praktycznego wykorzystania Internetu i tworzenia stron WWW mających na celu poprawę kształcenia i budowanie kompetencji uczniów w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W każdej ze szkół w zajęciach uczestniczyło po 18 uczniów. Termin realizacji: II 2010– V 2010. Wartość dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Społecznego – 49 959,70 zł (Gimnazjum nr 2); 49 994,45 zł (Gimnazjum nr 1).
 

PROMOCJA PROJEKTÓW ZPORR GMINY MORĄG  

 

 
 

Gmina Morąg realizuje/zrealizowała kilka projektów, które współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz budżetu Gminy Morąg w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Do powyższych projektów należą:

1. "Budowa" kanalizacji sanitarnej - ul. Chodkiewicza" (Z/2.28/iii/3.1/047/04) - Priorytet 3 Rozwój lokalny, działanie 3.1 Obszary wiejskie. jego całkowita wartość to: 241 002,03 pln. Kwota dofinansowania stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych na realizację projektu. Efektem rzeczowym uzyskanym w wyniku realizacji zadania było wykonanie 637 mb kanalizacji grawitacyjnej i 107,5 mb/15 szt. przyłączy. Do sieci kanalizacyjnej podłączono 67 nowych użytkowników. ilość odprowadzanych ścieków wyniesie 8,04 m3/dobę. ukształtowanie terenu pozwoliło na zastosowanie tylko kanalizacji grawitacyjnej, co ma wpływ nazmniejszenie kosztów zadania.


2. "Budowa kanalizacji sanitarnej Zawroty-Bramka-Silin-Jędrychówko" (Z/2.28/iii/3.1/049/04)- Priorytet 3 Rozwój lokalny, działanie 3.1 Obszary wiejskie. jego całkowita wartość to: 1 910 868,34 pln. Kwota dofinansowania stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych na realizację projektu. Efektem rzeczowym uzyskanym w wyniku realizacji zadania było wykonanie 8 908 mb kanalizacji tłocznej, 5781 mb kanalizacji grawitacyjnej kolektora sanitarnego zawroty - bramka - silin - jędrychówko, wykonanie pięciu pompowni kanalizacyjnych. do sieci kanalizacyjnej (odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w jędrychówku) podłączono 811 nowych użytkowników z wsi Zawroty, Bramka i Silin.

3. "Budowa kanalizacji sanitarnej, oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami Bogaczewo - Kretowiny" (z/2.28/iii/3.1/274/04) - Priorytet 3 rozwój lokalny, działanie 3.1 Obszary wiejskie. jego całkowita wartość to: 3 457 951,67 pln. Kwota dofinansowania stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych na realizację projektu. Do kanalizacji sanitarnej podłączono 267 mieszkańców stałych wsi bogaczewo, Żabi róg i kretowiny, natomiast w sezonie letnim do 2 000 ludności oraz 12 podmiotów produkcyjno-usługowych. ilość odprowadzonych ścieków wyniesie 30 496 m3/rok. do sieci wodociągowej również podłączono 267 mieszkańców stałych. ilość dostarczanej wody wyniesie 11 694 m3rok.

4. "Restauracja i rewitalizacja xiv - wiecznego ratusza w Morągu" (Z/2.28/iii/3.3.1/309/04)- Priorytet 3 Rozwój lokalny, 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich jego całkowita wartość to: 1.564.150,20 pln. Kwota dofinansowania stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych na realizację projektu. Projekt polega na remoncie i zagospodarowaniu zabytkowego budynku ratusza w morągu. remont obejmuje pomieszczenia użytkowe na wszystkich kondygnacjach z wyłączeniem wyremontowanego punktu informacji turystycznej. Projekt realizowany jest w budynku zabytkowego ratusza położonego przy placu jana pawła ii na działce nr 2-813. wynikiem realizacji projektu będzie uzyskanie 476 m2 powierzchni użytkowej zabytkowego ratusza oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. uzyskane po remoncie i adaptacji w/w budynku powierzchnie użytkowe są niezbędne do realizacji celów przewidzianych w programie zagospodarowania wnętrz tego budynku.
Zobacz kilka fotografii przedstawiajĄcych stan sprzed i po rewitalizacji 

5. "Zakup sprzętu specjalistycznego dla SPZOZ w Morągu" (Z/2.28/iii/3.5.2/120/05) - Priorytet 3 Rozwój lokalny, 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia. Jego całkowita wartość to 512 377 pln. Kwota dofinansowania z ue stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych na realizację projektu. Przedmiotem niniejszego projektu był zakup specjalistycznej aparatury medycznej i sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZOZ w Morągu. w ramach projektu został zakupiony następujący sprzęt medyczny:
1 lampa rtg do tomografu komputerowego posiadanego przez szpital
2 videogastroskop
3 kompaktowy echokardiograf
4 elektroencefalograf
5 cardio test z bieżnia rehabilitacyjną.

6. "Budowa sieci wodociągowej we wsi Bramka - Kolonia" Priorytet 3 Rozwój lokalny, działanie 3.1 Obszary wiejskie. Jego całkowita wartość to: 327 944,14 PLN. Kwota dofinansowania stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych na realizację projektu. Realizacja inwestycji obejmuje budowę: sieci wodociągowej, przyłączy i punktów poboru dla odbiorców wody w Bramce - Kolonia. Zgodnie z warunkami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu zaprojektowano sieć wodociągową o łącznej długości 6 156 mb i 509 mb przyłączy wodociągowych.

7. "Budowa sieci wodociągowej we wsi Gubity i Kol. Żabi Róg" Priorytet 3 Rozwój lokalny, działanie 3.1 Obszary wiejskie. Jego całkowita wartość to: 281 591,59 pln. Kwota dofinansowania stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych na realizację projektu. Realizacja inwestycji obejmuje budowę: sieci wodociągowej, przyłączy i punktów poboru dla odbiorców wody w miejscowości Gubity i Kol. Żabi Róg. Zgodnie z warunkami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu zaprojektowano sieć wodociągową z rur pe 100 pn 10 sdr 13.6 o średnicy 110x8.1 i 90x6.6 mm, pracującą w układzie rozgałęzieniowym. Efektem rzeczowym uzyskanym w wyniku realizacji projektu będzie wykonanie 5 627 mb sieci wodociągowej, 1 179 mb przyłączy wodociągowych oraz 32 kompletów wewnętrznych instalacji wodociągowych.

8. "Rozbudowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami Niebrzydowo - Kolonia" Priorytet 3 Rozwój lokalny, działanie 3.1 Obszary wiejskie. Jego całkowita wartość to: 206 092,71 PLN. Kwota dofinansowania stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych na realizację projektu. Realizacja inwestycji obejmuje budowę: sieci wodociągowej, przyłączy i punktów poboru dla odbiorców wody w miejscowości Niebrzydowo - Kolonia. Efektem rzeczowym uzyskanym w wyniku realizacji projektu będzie wykonanie 5 024 mb sieci wodociągowej, 697 mb przyłączy wodociągowych oraz 14 kompletów wewnętrznych instalacji wodociągowych i 1 studnię redukcyjną. Zaprojektowano sieć wodociągową – przesyłową wykonaną z rur PVC o śr. 110 o długości L=2608,0 mb, a także PVC o śr. 90 o długości L=3416,0 mb, biegnącą wzdłuż drogi Niebrzydowo – Strużyna do pierwszej ściany lasu, dalej poprzez tereny rolnicze i leśne do zabudowań położonych na Kolonii w Niebrzydowie.

9. "Budowa sieci wodociągowej we wsi Łączno - Kolonia" Priorytet 3 Rozwój lokalny, działanie 3.1 Obszary wiejskie. Jego całkowita wartość to: 573 025,79 PLN. Kwota dofinansowania stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych na realizację projektu. Realizacja inwestycji obejmuje budowę: sieci wodociągowej, przyłączy i punktów poboru dla odbiorców wody w miejscowości Łączno - Kolonia. Efektem rzeczowym uzyskanym w wyniku realizacji projektu będzie wykonanie 8 314 mb sieci wodociągowej, 946 mb przyłączy wodociągowych oraz 21 kompletów wewnętrznych instalacji wodociągowych i jedną pompownię sieciową.

10. "Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu sp nr 3 w Morągu" (nr Z/2.28/III/3.3.1/481/05) Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe. Jego całkowita wartość to: 6 592 581,78 PLN. Kwota dofinansowania - 3 039 744,00 PLN wydatków kwalifikowanych na realizację projektu. 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Inwestycja polegana stworzeniu warunków dla rozwoju Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu w wyniku przebudowy budynków dydaktycznych i infrastruktury technicznej. Modernizacja obiektu polega na: - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian zewnętrznych, - modernizacji instalacji c.o w kompleksie szkolnym, - montażu trzech baterii kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody, - montażu centrali wentylacji mechanicznej, - wymianie istniejącej instalacji elektrycznej w całym kompleksie szkolnym, - przebudowie i modernizacji sanitariatów przy sali gimnastycznej, budynku szkoły i budynku, - przebudowie byłej stołówki dla potrzeb utworzenia sali gimnastyki korekcyjnej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Faraś Data wytworzenia informacji: 2010-01-26 13:22:38
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Faraś Data wprowadzenia do BIP 2010-01-26 13:22:38
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2010-01-26 13:54:35
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Faraś Data ostatniej zmiany: 2014-12-10 15:37:24
Artykuł był wyświetlony: 11349 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu