Promocja projektów unijnych - Projekty unijne - Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Promocja projektów unijnych

Szczegóły informacji

Promocja projektów unijnych

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2010-01-26 13:22:38 Informacja ogłoszona dnia 2010-01-26 13:54:35 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROMOCJA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH/ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MORĄG W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014 - 2020"
 
PROMOCJA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH/ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MORĄG W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020"
 
Ze środków powyższego Programu zrealizowaliśmy operację pt.: „Adaptacja i wyposażenie części budynku po byłym sklepie w Niebrzydowie Wielkim na świetlicę wiejską”. Kompleksowe prace budowlane oraz wyposażenie pozwoliły utworzyć w miejscowości funkcjonalne miejsce spotkań. Wartość projektu wynosi: 292 971,99 zł, w tym dofinansowanie: 186 418 zł. Inwestycja została zakończona: grudzień 2017 r.
Elementy zakresu rzeczowego: roboty rozbiórkowe, w tym: sufity, ściany, stolarka drzwiowa wewnętrzna i tynki, posadzki, elewacje, opaskę betonową; Roboty konstrukcyjne, w tym: roboty betonowe, fundament pod blok kominowy, ogrzewanie, roboty murowe, wentylację, konstrukcję zadaszenia podestu wejściowego, ścianki działowe, sufity; Roboty wykończeniowe, w tym: posadzki i podłogi, roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ocieplenia bloku kominowego, remont elewacji, w tym: cokół, ściany; zagospodarowanie terenu, w tym: opaska wokół budynku, chodnik, podjazd dla niepełnosprawnych, schody zewnętrzne,. Elementem zakresu rzeczowego projektu jest także funkcjonalne wyposażenie świetlicy. W wyniku realizacji przedstawionego zakresu udostępniona świetlica wiejska ma powierzchnię użytkową 116,62 m2. Poniesione nakłady inwestycyjne na zakres określony powyżej przełożą się na utworzenie funkcjonalnego budynku zapewniającego ofertę skierowaną do mieszkańców wsi. Nowoczesna świetlica wiejska wyposażona w sposób umożliwiający organizację różnego rodzaju zajęć dla każdej grupy wiekowej pozwoli zaktywizować i zintegrować mieszkańców.
Rozpoczęcie realizacji projektu: 20.06.2017 r.
Zakończenie rzeczowe: 20.12.2017 r.
 
PROMOCJA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH/ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MORĄG W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013"
 
Do powyższych projektów należą:

WND-RPWM.06.02.02-28-001/08 "Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP Strużyna i OSP Łączno w Gminie Morąg".
RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 6 Środowisko Przyrodnicze, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne. Projekt polegał na zakupie 2 nowych funkcjonalnych samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP Łączno i Strużyna. Całkowita wartość projektu wyniosła 238 320 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 102 549,10 zł.
Kliknij na link i zobacz zakupione w ramach projektu samochody ratowniczo - gaśnicze
WND-RPWM.02.01.04-28-007/08 "Urządzenie terenów ogólnodostępnych na półwyspie Kretowiny w Gminie Morąg"
RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 2 Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna. Realizacja projektu planowana jest od I kwartału 2009 do III kwartału 2010. Planowane do realizacji obiekty infrastruktury turystycznej ogólnodostępnej w ramach projektu w postaci ciągów pieszo - rowerowych o łącznej długości 1 576,34 mb (rok 2009 - 588,42 mb = 0,58 km; rok 2010 - 987,92 mb = 0,98 km) wraz z odwodnieniem, oświetlenia tychże ciągów w ilości 20 szt.(plus 8 sztuk na molo głównym), ławek 24 szt. (rok 2009), koszy 24 szt. (rok 2009) oraz jednego slipu dla jednostek pływających (rok 2009) o długości 21m przy głównej plaży wpłynie na zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru Półwyspu Kretowiny nad Jeziorem Narie. Całkowita wartość projektu wynosi 1 307 641,74 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 1 101 354,38 zł.  Kliknij aby obejrzeć zdjęcia po realizacji inwestycji
WND-RPWM.03.01.-28-016/09 "Unowocześnienie bazy dydaktycznej optymalizującej procesy kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Morąg"
RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 3 Infrastruktura społeczna, Działanie 3.1 Inwestycję w infrastrukturę edukacyjną. Realizacja projektu planowana jest w IV kwartale 2009. Projekt realizowany bedzie w 8 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach zlokalizowanych na terenie Gminy Morag (5 placówek połozonych w miescie oraz 6 zlokalizowanych na terenach wiejskich Gminy). Inwestycja stanowi bardzo kompleksowe podejscie do problemu niedoborów w bazie dydaktycznej szkół objetych projektem. Przedmiotem projektu jest zakup szerokiego zakresu pomocy dydaktycznych. Naleza do nich m.in.: tablice interaktywne wraz z oprzyrządowaniem, multimedialne programy edukacyjne obejmujące różne obszary i poziomy nauczania, sprzęt audiowizualny i informatyczny oraz multimedialny do wykorzystania wyłącznie w celach dydaktycznych, plansze interaktywne, plansze dydaktyczne, mapy, modele (od figur geometrycznych po elementy budowy anatomicznej człowieka), mikroskopy, foliogramy, sztalugi, globusy, syntezatory, programy do diagnozy i terapii logopedycznej, instrumenty muzyczne oraz inne. Całkowita wartość projektu wynosi 508 921,04 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 343 412,39 zł.
WND-RPWM.06.02.02-28-004/09 "Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratownictwa techniczno - ekologicznego i drogowego dla OSP Żabi Róg w Gminie Morąg" RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 6 Środowisko Przyrodnicze, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne. W ramach projektu planuje się zakup w 2010 roku jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ww. jednostki oraz specjalistycznego wyposażenia zgodnego z obowiązującymi wymogami w tym zakresie. Całkowita wartość projektu wynosi 788 616,40 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 497 184,17 zł. Kliknij na link i zobacz zakupione w ramach projektu średni samochód ratowniczo - gaśniczy
 WND-RPWM.04.02-28-019/09 "Przebudowa dróg wewnętrznych, parkingów i przejść dla pieszych na Osiedlu "Pułaskiego" w Morągu",  RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast. Projektowana przebudowa obejmuje istniejące drogi wewnętrzne i parkingi przy budynkach wielorodzinnych łączące sie z ulicami: Kujawska, Pułaskiego, Pomorska i Mickiewicza. W przebudowie przewidziano rozebranie istniejącej i wykonanie nowych nawierzchni dróg wewnętrznych, parkingów i chodników znajdujących sie na działkach gminnych, poprawienie odwodnienia powierzchniowego i odprowadzenia do sieci kanalizacji burzowej. Projekt realizowany będzie na wyznaczonym do rewitalizacji obszarze Strefy Śródmieście Miasta Morąga, która to strefa ujęta jest w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Morąga na lata 2008-2015. Osiedle Pułaskiego i należące do niego ulice Pomorska oraz Pułaskiego znajdują sie w tej lokalizacji i zostały wybrane ze względu na swoje walory społeczno-gospodarcze oraz ze względu na potrzebę poprawy bardzo złego stanu wewnętrznej infrastruktury drogowej na tym obszarze.  Całkowita wartość projektu wynosi 700 558,90 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 490 391,23 zł.
WND-RPWM.04.02-28-020/09 "Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez budowę bezprzewodowego systemu monitoringu miejskiego w Morągu",  RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast. Celem projektu jest budowa systemu monitoringu wizyjnego opartego na technologii bezprzewodowej w Morągu. Planowany do budowy system monitoringu obejmuje swym zasięgiem obszar 6 osiedli mieszkaniowych Morąga (osiedle Stare Miasto, Osiedle Kujawska, Osiedle Sienkiewicza, Osiedle Pułaskiego, Osiedle Zatorze, Osiedle Kwiatowa), które tworzą jednocześnie 3 strefy wyznaczone w ramach lokalnego programu rewitalizacji (Strefa Stare Miasto, Strefa Śródmieście oraz Strefa Zatorze). Zagadnienia dotyczące poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz walki z przestępczością i patologiami społecznymi mają bezpośredni wpływ na podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkańców. Monitoring wizyjny Miasta Morąga jest ważnym elementem w tworzeniu lokalnych programów prewencyjnych. Lokalizacja kamer w newralgicznych punktach miasta pozwala na całodobową obserwacje i kontrole niebezpiecznych miejsc, umożliwiając jednocześnie pogotowiu ratunkowemu, Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej podjecie szybkiej i sprawnej interwencji. Zakup i instalacja zintegrowanych systemów monitoringu w miejscach publicznych znacząco przyczynia sie do poprawy bezpieczeństwa publicznego zarówno osób, jak i mienia, istotnie ogranicza liczbę popełnianych przestępstw i wykroczeń, a niekiedy zupełnie je eliminuje. Monitoring wizyjny miasta będzie ponadto doskonała płaszczyzna współpracy Policji oraz Gminy Morąg kształtująca lokalna politykę bezpieczeństwa. Całkowita wartość projektu wynosi 292 560,42 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 189 921,96 zł. 
 WND-RPWM.04.02-28-020/10 "Rewitalizacja parku miejskiego w centrum Morąga",  RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast. Zakres planowanych prac w ramach projektu obejmuje: przebudowę istniejącej zieleni tj. propozycja nowych i likwidacja starych nasadzeń na podstawie wykonanej inwentaryzacji zieleni w parku zgodnie z zasadami zakładania parku krajobrazowego; budowę parkingu (po prawej stronie za rzeczka idąc do ul. 3 Maja) wraz z zasadzeniem krzewów okalających przyszły parking; wprowadzenie elementów małej architektury w tym min. ławki, kosze itp.; budowę fontanny; przebudowę "muszli koncertowej" (starej zadaszonej sceny) wraz z otoczeniem w tym placem przed nia włącznie z zakryciem widocznych z placu parkingów, poprzez zasadzenie krzewów; prawidłowe odwodnienie terenu całego parku, tj. dokładne rozpoznanie istniejących warunków gruntowych (badania geologiczne) oraz istniejącej kanalizacji deszczowej, a także ukształtowania terenu i za tym propozycja skutecznego odwodnienia terenu objętego opracowaniem; korektę istniejących alejek oraz przebiegu ciągów pieszych i pieszo - jezdnych wraz z przebudowa nawierzchni, jaka zastosowana będzie na alejkach i ścieżkach rowerowych; lokalizacje miejsc na przenośne (toi-toi) zaplecze sanitarne na terenie parku; usuniecie kortu tenisowego; i przemianowanie go na labirynt dla dzieci; uzupełnienie oświetlenia parkowego (z uwzględnieniem istniejącego); lokalizacje kamer monitoringu wizyjnego w ilości jednej stałej i dwóch przenośnych w ramach innego realizowanego obecnie projektu przez beneficjenta z zakresu rewitalizacji miast; maksymalne zachowanie istniejącego dorosłego drzewostanu i konfiguracji terenu, wykorzystanie istniejących form krajobrazowych; sprawne i funkcjonalne rozwiązania komunikacyjne tj.: ciągi pieszo - jezdne. Całkowita wartość projektu wynosi 6 022 613,59 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 3 462 247,95 zł.  Kliknij, aby zobaczyć wizualizację parku miejskiego.
 
 WND-RPWM.02.01.05-28-003/10 "Adaptacja piwnic XIV - wiecznego ratusza w Morągu na cele muzealne i obsługi ruchu turystycznego"
RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 2 Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe.
 Przedmiotem inwestycji jest adaptacja i zagospodarowanie piwnic zabytku na cele wystawienniczo-muzealne i obsługi ruchu turystycznego. W zakresie projektu znajdują sie prace budowlane, instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz elektrycznej oraz wyposażenie. Całkowita wartość projektu wynosi 828 230,13 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 538 349,58 zł.
WND-RPWM.02.01.03-28-003/13

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Faraś Data wytworzenia informacji: 2010-01-26 13:22:38
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Faraś Data wprowadzenia do BIP 2010-01-26 13:22:38
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2010-01-26 13:54:35
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Faraś Data ostatniej zmiany: 2018-05-23 09:49:51
Artykuł był wyświetlony: 12016 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu