ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: Zarządzenie Nr 19/24 Burmistrza MorągaDrukuj informację Ogłoszenie numer: Zarządzenie Nr 19/24 Burmistrza Morąga

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych

Miejsce pracy: Morąg

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Data udostępnienia: 2024-06-05

Ogłoszono dnia: 2024-06-05

Termin składania dokumentów: 2024-06-17 15:00:00

Nr ogłoszenia: Zarządzenie Nr 19/24 Burmistrza Morąga

Zlecający: Urząd Miejski w Morągu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba, która:
 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 5. posiada wykształcenie wyższe o kierunkach: geodezja, gospodarka przestrzenna, wycena nieruchomości, budownictwo, zarządzanie nieruchomościami, administracja lub pokrewnych.
 
b. Wymagania dodatkowe:
Pożądane doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub rządowej co najmniej 3 lata.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą i oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Morąg, a w szczególności:
  1. sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów oraz sprzedaż budynków i lokali oraz innych urządzeń trwale związanych z gruntami,
  2. prowadzenie rejestrów nieruchomości sprzedanych bądź oddanych w użytkowanie wieczyste,
  3. przygotowywanie wniosków na sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców,
  4. przygotowywanie projektów uchwał oraz wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste, podawanie ich do publicznej wiadomości, przygotowywanie przetargów, ustalanie terminów zawarcia umów notarialnych,
  5. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności gruntowych i osobistych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Morąg,
  6. aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
  7. kontrola użytkowania nieruchomości oraz prowadzenie postępowania w sprawach rozwiązywania umów użytkowania wieczystego gruntów, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem.
 2. Przekazywanie właścicielom lub wieczystym użytkownikom odpowiedniej ilości działek budowlanych lub dokonywanie rozliczenia w gotówce przy scalaniu gruntów.
 3. Prowadzenie spraw związanych z komunalnymi lokalami użytkowymi.
 4. Ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
 5. Prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Morąg.
 6. Analiza potrzeb w zakresie nabywania przez gminę nieruchomości w celu realizacji planu zagospodarowania przestrzennego - tworzenie zasobu gruntów na cele zabudowy.
 7. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Morąg na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych.
 8. Prowadzenie spraw związanych z aktualizacją cen gruntów i budynków.
 9. Prowadzenie spraw dotyczących zleceń wyceny nieruchomości.
 10. Zamieszczanie informacji dotyczących realizacji zadań Wydziały na stronie Urzędu Miejskiego w Morągu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz bieżąca jej aktualizacja.
 11. Współudział w opracowaniu założeń polityki rozwoju gospodarczego Gminy Morąg.
 12. Opracowywanie programów gminnych i ich aktualizacja w zakresie gospodarki

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
 1. Curriculum Vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i doświadczenie (np. świadectwa pracy),
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 z dnia 2019.09.19).
 
Po zakończeniu procedury naboru, wybrany kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-06-17 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w podwójnych kopertach:
(zewnętrzna z adresem Urzędu Miejskiego w Morągu, wewnętrzna z napisem: „Nabór- Inspektor ds. sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Morągu (II piętro, pokój 30)  przy ul. 11 Listopada 9 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9, 14- 300 Morąg do dnia 17.06.2024 r. do godz. 15:00.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Gajewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-06 09:56:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Niewiadomska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-06 09:57:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Niewiadomska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-26 13:04:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1618 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony