Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Komunalno-Inwestycyjny i Rozwoju Lokalnego

Szczegóły informacji

Wydział Komunalno-Inwestycyjny i Rozwoju Lokalnego

Informacja ogłoszona dnia 2009-12-16 09:31:57 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydział Komunalno - Inwestycyjny i Rozwoju Lokalnego

Naczelnik Wydziału: Tomasz Faraś
Tel: 89 757 22 31 wew. 30 

Wydział Komunalno - Inwestycyjny podlega bezpośrednio Burmistrzowi.
 
Do zadań Wydziału Komunalno – Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego należy:
 1. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, dokumentacją i realizacją inwestycji i kapitalnych remontów dotyczących mienia komunalnego.
 2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na realizację inwestycji i kapitalnych remontów.
 3. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością spółek gminnych w zakresie gospodarki komunalnej.
 4. Realizacja zadań z zakresu utrzymania i eksploatacji dróg, ulic gminnych, w tym w szczególności:
  1. przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy dot. zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
  2. projektowanie przebiegu ulic,
  3. budowa, modernizacja, rekultywacja i ochrona dróg,
  4. zarządzanie drogami gminnymi publicznymi oraz wewnętrznymi, stanowiącymi własność Gminy,
  5. określanie zasad szczegółowego korzystania z dróg, w tym wykorzystania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
  6. uzgadnianie projektów przejścia z infrastrukturą techniczną przez gminne drogi publiczne oraz wewnętrzne, stanowiące własność Gminy.
 5. Tworzenie i utrzymanie zieleni miejskiej urządzonej,
 6. Utrzymanie targowisk.
 7. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, w tym cmentarzy wojennych.
 8. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką komunalnymi lokalami mieszkalnymi:
  1. nadzór nad gospodarowaniem i zarządzaniem lokalami mieszkalnymi,
  2. zamiana lokali mieszkalnych,
  3. przygotowanie umów najmu lokali mieszkalnych, w tym socjalnych,
  4. usuwanie skutków samowoli lokalowej,
  5. analiza danych do ustalenia stawek czynszowych oraz opłat za lokale mieszkalne,
 9. Realizacja przepisów wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie działania Wydziału,
 10. Udział, jako komórka prowadząca, w realizacji przepisów wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie działania Wydziałów Urzędu,
 11. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad jednostkami Gminy powołanymi do realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
 12. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego zadań inwestycyjnych i remontowych wykonywanych w obiektach administrowanych przez Urząd.
 13. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z oświetleniem  terenów gminnych oraz oświetleniem dróg w Gminie.
 14. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z dostawą energii elektrycznej do obiektów gminnych jednostek organizacyjnych, w tym rozliczanie kosztów jej dostarczenia do obiektów administrowanych przez Urząd.
 15. Prowadzenie zagadnień dot. bezdomnych zwierząt, tym nadzór nad funkcjonowaniem gminnego schroniska dla zwierząt oraz zbieraniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku,
 16. Prowadzenie spraw związanych z budową i utrzymaniem pomostów oraz terenów plażowych nad jeziorami.
 17. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Morąg.
 18. Rozliczanie wydatków morąskich osiedli oraz z funduszu sołeckiego w zakresie przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną.
 19. Pozyskiwanie środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych na realizację inwestycji gminnych oraz przedsięwzięć pozainwestycyjnych.
 20. Monitorowanie i raportowanie finansowo-rzeczowe efektów wdrażanych programów pomocowych, w ramach przyjętych rozwiązań do utrzymania trwałości obiektów.
 21. Tworzenie i aktualizowanie banku informacji o mieście, ofertach gospodarczych i inwestycyjnych, inicjowanie działań wspierających lokalną przedsiębiorczość.
 22. Opracowywanie wniosków aplikacyjnych i kompletowanie niezbędnej dokumentacji - gromadzenie dokumentów własnych i obcych, stanowiących o kierunkach rozwoju Gminy, niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym danych charakteryzujących rozwój Gminy oraz danych dotyczących założeń społeczno-gospodarczych;
 23. Koordynowanie realizacji projektów oraz ich rozliczanie, sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań.
 24. Poszukiwanie i przekazywanie informacji o możliwościach dofinansowania zadań organizacjom pozarządowym , jednostkom podległym Gminie oraz jednostkom pomocniczym, w tym także organizacja spotkań informacyjnych.
 25. Przekazywanie bieżących informacji, w tym możliwości korzystania z dotacji z budżety Gminy oraz możliwości dofinansowania realizacji zadań statutowych organizacji ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych.
 26. Koordynacja realizacji projektów inwestycyjnych, w tym monitorowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i gminne jednostki organizacyjne w zakresie pozyskiwania przez nie zewnętrznych środków finansowych.
 27. Bieżące monitorowanie, nadzór i odpowiedzialność za prawidłową realizację wdrażanych przez Gminę projektów inwestycyjnych, współfinansowanych pozyskanymi środkami pomocowymi.
 28. Realizacja projektów pozainwestycyjnych (projekty szkoleniowe podnoszące kwalifikacje kadry Urzędu – pozabudżetowe źródła finansowania oraz dla lokalnych środowisk – sołectwa, osiedla, dzieci i młodzież).
 29. Poszukiwanie możliwości partnerskiej współpracy z innymi samorządami i ich związkami, sektorem prywatnym, inicjowanie i przygotowywanie wstępnych koncepcji działań inwestycyjnych na zasadach formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
 30. Utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami Wdrażającymi i Pośredniczącymi odpowiednimi dla realizowanych projektów.
 31. Przygotowywanie, monitorowanie i aktualizacja dokumentów o charakterze strategicznym: plan gospodarki niskoemisyjnej, strategia rozwoju, lokalny program rewitalizacji, plany odnowy miejscowości oraz inne pokrewne.
 32. Korelacja lokalnych dokumentów strategicznych z dokumentami szczebla krajowego, wojewódzkiego i powiatowego w kontekście korzystania z funduszy unijnych.
 33. Nawiązywanie współpracy partnerskiej z gminami i regionami z krajów Unii Europejskiej w celu realizacji wspólnych projektów.
 34. Prowadzenie strony (podstrony) internetowej o realizowanych projektach oraz zamieszczanie bieżących informacji na temat możliwości finansowania projektów przez inne podmioty.
 35. Koordynowanie spraw związanych z rozwojem obszarów wiejskich.
 36. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na ochronę zabytków.
 37. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na usuwanie azbestu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kalinowski Daniel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kalinowski Daniel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-23 14:17:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Faraś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-16 09:31:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Faraś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-20 07:22:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8010 raz(y)