Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejska Biblioteka Publiczna

Szczegóły informacji

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K.I. Gałczyńskiego w Morągu

Informacja ogłoszona dnia 2010-06-15 09:24:04 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Morągu


I. Postanowienia ogólne
§ 1
Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.).
 3. Niniejszego statutu.
§ 2
 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Morąg.
 2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
 3. Pełna nazwa Biblioteki brzmi: Miejska Biblioteka Publiczna im. K.I. Gałczyńskiego w Morągu.
 4. Biblioteka posiada osobowość prawną.
§ 3
 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Morąg.
 2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Morąga, a nadzór merytoryczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.
 3. Biblioteka używa pieczątki podłużnej o brzmieniu: Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 14-300 Morąg ul. Ogrodowa 16, tel. (089) 757 43 76, NIP 741-14-86-580.
 4. Biblioteka działa na terenie Gminy Morąg.
 5. Biblioteka może również działać na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju.

II. Cele i zadania Biblioteki.
§ 4
Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Morąg.
§ 5
1) Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki jako głównej biblioteki publicznej miasta Morąga należy:
 1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym mieście oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
 4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 5. Współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 6. Podejmowanie działań i koordynacja prac służących upowszechnianiu Biblioteki.
2) Biblioteka może podejmować także inne działania mieszczące się w zakresie jej działań statutowych wynikające z potrzeb lokalnego środowiska.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja.
§ 6
 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy Biblioteki, w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, administracyjno-gospodarczą i finansową, przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działania instytucji. Dyrektor zarządza biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektor powołany jest przez Burmistrza Morąga na czas określony – 5 lat.
 3. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora Biblioteki jest Burmistrz Morąga.
§ 7
W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z jej działalnością. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
§ 8
Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
§ 9
1) W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 1. Wypożyczalnia dla Dorosłych MPB w Morągu.
 2. Oddział dla Dzieci MBP w Morągu.
 3. Czytelnia dla Dorosłych MBP w Morągu.
 4. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów MBP w Morągu.
 5. Gabinet Instrukcyjno - Metodyczny MBP w Morągu.
 6. Dział Organizacyjno - Administracyjny.
 7. Filie biblioteczne na terenie gminy Morąg:
 • Biblioteka Publiczna w Bogaczewie,
 • Biblioteka Publiczno - Szkolna w Jurkach,
 • Biblioteka Publiczno - Szkolna w Kalniku,
 • Biblioteka Publiczno - Szkolna w Słoneczniku,
 • Biblioteka Publiczno - Szkolna w Żabim Rogu.
2) Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki po uwzględnieniu opinii organizatora.

IV. Majątek i finanse.
§ 10
1) Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2) Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z:
 1. rocznej dotacji z budżetu Gminy Morąg,
 2. wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności,
 3. darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
 4. z innych źródeł.
3) Podstawą gospodarki finansowej jest plan przychodów i wydatków Biblioteki zatwierdzony przez dyrektora.

V. Postanowienia końcowe.
§ 11
 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym we właściwych przepisach.
 2. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stanisław Stapurewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Stapurewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-06-15 09:23:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-06-15 09:24:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-19 15:17:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1804 raz(y)