Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Koordynator ds. dostępności

Szczegóły informacji

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-30 09:53:33 przez Ilona Niewiadomska

Akapit nr - brak tytułu

 
Na podstawie Art.14. ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Morągu została wyznaczona Pani Marta Palichleb.
Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:
- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do Urzędu Miejskiego w Morągu
- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Morągu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Kontakt
Marta Palichleb
Ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg
Tel. 757 22 31
e-mail:
 
 
Zasady obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Morągu
 
Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Morągu, ul. 11 Listopada 9
 1. Wejście główne do budynku Urzędu Miejskiego w Morągu dostosowane jest dla osób ze szczególnymi potrzebami, a w szczególności z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd, platforma schodowa dla osób z niepełnosprawnością).
 2. Przy  platformie znajduje się dzwonek, którym interesant powiadamia pracownika o swojej obecności.
 3. Pracownik Punktu Informacyjnego obsługuje platformę schodową wprowadzając interesanta na parter budynku oraz wstępnie ustala z nim powód przybycia do Urzędu, po czym powiadamia właściwego do załatwienia sprawy pracownika odpowiedniego wydziału lub sekretariat Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego Oddział Zamiejscowy w Morągu, mających siedzibę w gmachu Urzędu. Obecnie osoby mające problemy z poruszaniem się, a zwłaszcza poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, chodzikach czy też mające inne dysfunkcje nie mają możliwości dostania się na wyższe kondygnacje, w związku z czym osoby te obsługiwane są na parterze w Punkcie Informacyjnym, przez pracowników UM odpowiedzialnych za merytoryczne rozpatrzenie zgłaszanej sprawy.
 4. Każdy pracownik Urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, ma obowiązek okazania jej wszelkiej pomocy.
 5. W budynku Urzędu Miejskiego na parterze dostępna jest toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 7. Przed budynkiem jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 
Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami w Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Dworcowa 7, Morąg
 1. Pomieszczenia Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znajdujące się w budynku przy ulicy Dworcowej 7, nie są dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, w związku z czym istnieje możliwość umówienia spotkania w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 9.
Dane kontaktowe:
Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 ul. Dworcowa 7, 14-300 Morąg
e-mail:
tel. 89 757 23 73
 
Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami  w obiekcie Pływalni „Morąska Perła” w Morągu, ul. Wyszyńskiego 8
 1. Parking obiektu posiada dwa wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Wejście główne do obiektu przystosowane jest do osób z dysfunkcją narządu ruchu – w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi posiadają powyżej 90 cm szerokości, umożliwiają swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim.
 3. Pomieszczenia ogólnodostępne znajdują się na tej samej kondygnacji.
 4. Wejście na basen zewnętrzny prowadzi schodami. Na wyposażeniu obiekt posiada elektryczny schodołaz umożliwiający osobie na wózku inwalidzkim poruszanie się po tych schodach. Obsługą schodołazu zajmuję się pracownik obiektu.
 5. Wejście na małe jacuzzi posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.
 6. W całym obiekcie znajdują się dwie toalety z WC i natryskami przystosowane do osób ze szczególnymi potrzebami oraz jedna toaleta z WC w holu głównym.
 7. Na wyposażeniu obiekt posiada 6 wózków inwalidzkich. Wózki są przeznaczone do poruszania się po strefie przebieralni, natrysków i po hali basenowej.
 8. W celu umożliwienia korzystania osobom ze szczególnymi potrzebami z niecek basenowych obiekt posiada mobilny podnośnik, który służy do opuszczania osoby, bez konieczności pokonywania schodów w niecce. Mobilny podnośnik obsługuje pracownik obiektu.
 
 
Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami  w Ratuszu Miejskim w Morągu, ul.  Plac Jana Pawła II
Budynek Ratusza dostosowany jest dla osób ze szczególnymi potrzebami – przed wejściem głównym znajduje się platforma natomiast w środku schodołaz, który umożliwia dotarcie na wszystkie kondygnacje Ratusza. Obsługą platformy, jak i schodołazu, zajmuje się pracownik obiektu.
 

Korzystanie z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Miejskim w Morągu
Urząd Miejski w Morągu zapewnia możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej jest bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu
Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób uprawnionych w rozumieniu przepisów ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011r. (Dz.U. nr 209, poz.1243).

Zgodnie z przepisami, osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym Urzędem proszona jest o zgłoszenie (e-mailem, faksem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia. 
 
Korzystanie z pomocy tzw. osoby przybranej
 
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Miejskim w Morągu nie musi być wcześniej uzgadniana.

Dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Morągu 
ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg
e-mail: 
tel: 89 757 22 31
fax. 89 757 21 20 


 

Załączniki