Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-06-10 09:54:01 przez Krzysztof Kosowski

Akapit nr - brak tytułu

 
 
Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.
 
Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu poinformował Radę Miejską w Morągu, że Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu uchwałą z dnia 6 maja 2019 r. ustaliło liczbę ławników, która powinna być wybrana na kadencję 2020 – 2024 przez Radę Miejską w Morągu do:
 
- Sądy Rejonowego w Ostródzie  - 4 ławników, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach prawa pracy.
 
Zgłoszenia należy kierować do Rady Miejskiej w Morągu i składać w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Morągu ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg lub za pośrednictwam poczty na ww. adres Urzędu Miejskiego w Morągu (decyduje data nadania zgłoszenia).
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarcza lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
 • adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.
Kadencja ławników trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat ławnika wybranego dodatkowo wygasa z upływem kadencji ogółu ławników
Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych -  kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
 • prezesi właściwych sądów (tylko spośród ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji),
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia , stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia). Karta zgłoszenia kandydata na ławnika umożliwia uzyskanie jednolitych, wszechstronnych informacji o kandydacie przez wszystkie organy weryfikujące zgłoszenia. Informacje zawarte w karcie zgłoszenia są również wykorzystywane przez administrację sądu.
Karta zgłoszenia składa się z trzech części:
Część A – wypełniania jest przez kandydata poprzez wpisanie właściwej gminy (zgodnie z art. 158 § 1 pkt. 4 usp),
Część B – wypełniana jest przez kandydata – obejmuje dane personalne i  teleadresowe oraz inne istotne informacje o kandydacie (m.in. status zawodowy, doświadczenie w pracy społecznej, motywy kandydowania na ławnika, informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach). W części tej kandydat wskazuje również do orzekania w którym sadzie jest proponowany oraz czy jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (jeśli tak, to dodatkowo wpisuje zwięzłe uzasadnienie potwierdzające szczególną znajomość praw pracowniczych),
Część C – wypełniania jest przez przedstawiciela podmiotu zgłaszającego kandydata – obejmuje dane podmiotu zgłaszającego i osoby go reprezentującej. Prezes sądu zgłaszający kandydata wypełnia w tej części tylko rubrykę nr 1.

Zgodnie z art. 162 § 2 usp do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydat, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:
 • aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ( art. 162 § 3 usp) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,
 • imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli ( art.162 § 4 usp). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście ( art. 162 § 2 usp).
Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia ( art.162 § 5 usp).
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie ( art. 162 § 7 i § 8 usp).

Załączniki