ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Handel

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Informacja ogłoszona dnia 2011-02-02 13:20:05 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych detal/gastronomia/jednorazowe
 
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j. z póżn.zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z póżn.zm.).
 • Uchwała Nr XLIV/696/18 z dnia 30.08.2018r. Rady Miejskiej w Morągu w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Morąg.
 • Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Morąg.
 
Wymagane dokumenty
 
I Detal/gastronomia
 
1/ wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (detal/gastronomia/
2/ Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3/ Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,
4/ Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
5/ pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej 17 zł lub pełnomocnictwo notarialne w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa.
 
Zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu wydaje się na okres nie krótszy niż 2 lata, natomiast na sprzedaż gastronomiczną nie krótszy niż 4 lata.
 
Wnioski każdorazowo rozpatrywane są i opiniowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu.
 
II Zezwolenia jednorazowe
 
1/wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
 
2/ Stałe zezwolenie na sprzedaż alkoholu (dot. wnioskodawców posiadających zezwolenia wydane poza gminą Morąg) i aktualną opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 
Zezwolenie jednorazowe wydaje się maksymalnie na okres do dwóch dni. Zezwolenia takie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
 
Wnioski o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych nie są opiniowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu.
 
 
Opłaty
 
Informacje dodatkowe:
Opłaty za zezwolenie (zezwolenia) zgodnie z art. 11 1   wyżej cyt. Ustawy pobierane są jak niżej:
 
 1.  Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych pobierane są zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Roczna opłata za korzystanie z zezwolenia wynosi:
 
525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
43,75 zł zezwolenie jednorazowe (piwo, wino)
175 zł zezwolenie jednorazowe (wódka).
 
2. Opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i wnoszone są na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.
 
3. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży brutto należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu.
 
4. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 
37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoh . oraz piwa – opłatę wnosi się w wysokości 1,4% wartości sprzedaży,
37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5% do 18% alkoh. (z wyjątkiem piwa) – opłatę wnosi się w wysokości 1,4% wartości sprzedaży,
77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoh. – opłatę wnosi się w wysokości 2,7% wartości sprzedaży.
 
5. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt 4, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt 1.
 
6. Opłaty, o których mowa wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
Opłaty wnosi się na konto bankowe:
Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg
Nr konta: 94 1160 2202 0000 0000 8261 6631
Zezwolenie (zezwolenia), o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 t.j. z późn.zm.), wygasa między innymi w przypadku
niedopełnienia w terminach obowiązku (art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy):
a. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
b. dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.
 1. Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) - art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 t.j. z późn.zm.).
 2. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit.a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.
 3. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit.b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
1.
a) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich
b) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
c) w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń,
       d) ośrodkach i obiektach transportu publicznego, z wyjątkiem:
a) wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach komunikacji krajowej,  w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
b) pociągów komunikacji międzynarodowej ,w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie:
-  napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w wagonach restauracyjnych  i bufetach oraz w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia,
- napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu przy stolikach w wagonach restauracyjnych , w tym napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu tylko do posiłków,
- międzynarodowych portów lotniczych i samolotów komunikacji międzynarodowej,
-statków i portów morskich
 
e) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych,
 
   2.
  Sprzedaż  detaliczna napojów alkoholowych zawierających  powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem        piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się w punktach sprzedaży, którymi są:
 
       a) sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych
b) wydzielone stoiska – w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2
c) pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż  napojów alkoholowych.
 
 
 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę
 
Wymagane Dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia.
Opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1.Opłatę wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości :
a)      525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
b)      525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
c)      2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 Opłatę należy wpłacić na nr konta: 94 1160 2202 0000 0000 8261 6631.
2.Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów w punkcie sprzedaży  w roku poprzednim
3.Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła;
a)  37 500 zł dla  napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 %  alkoholu oraz piwa wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
b)  37 500 zł dla  napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
  c) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 %  alkoholu wnosi opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych napojów w roku poprzednim. 
Uwagi
Zezwolenia mogą być wydawane na okres do  2 lat.
Informacje dodatkowe:
 
Zezwolenie (zezwolenia), o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 t.j. z późn.zm.), wygasa między innymi w przypadku
niedopełnienia w terminach obowiązku (art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy):
a. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
b. dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.
 1. Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) - art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 t.j z późn.zm.).
 2. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit.a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.
 3. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit.b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
 
Tryb odwoławczy
 
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Burmistrza Morąga.
 
  Zezwolenia należy odbierać osobiście w pok. nr 32 za okazaniem dowodu tożsamości przez wnioskodawcę lub pełnomocnika i po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Kowalczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Naczelnik Wydziału OS
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-02 13:11:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Niewiadomska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-02 13:20:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Niewiadomska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-13 13:33:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5045 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony