ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ewidencja Ludności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

Informacja ogłoszona dnia 2016-02-02 12:21:53 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Załatw sprawę elektronicznie - nie

2. Załącznik

 •  Załącznik nr 1-  Zgłoszenie pobytu stałego
 • Załącznik nr 2- Zgłoszenie pobytu czasowego

3. Dokumenty od wnioskodawcy

 • formularz zgłoszenie pobytu stałego (zał. nr 1 ) lub formularz zgłoszenie pobytu czasowego (zał. Nr 2 )
 • paszport lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Zameldowanie na pobyt stały (odpowiednio):

 • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały,  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo  nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokument ”zgoda na pobyt tolerowany”,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany albo zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 • w przypadku obywateli UE -dokument potwierdzający prawo stałego  pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub  oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej
 • w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodzin obywatela UE- ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE. 

Zameldowanie na pobyt czasowy (odpowiednio):

 • wiza
 • w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy  przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo  cudzoziemiec przebywa na terenie RP legalnie w związku z toczącym się  postępowaniem w sprawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub zezwolenia na pobyt czasowy -dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości
 • cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany”, albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na  pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu  statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na  pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 • w przypadku obywateli UE – ważny dokument potwierdzający prawo  stałego pobytu, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub,  w przypadku braku zaświadczenia, oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu  na terenie RP,
 • w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny obywatela UE ważny  dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną  kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.
 • oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu -do wglądu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

4 . Opłaty

 •  wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie  podlega opłacie.
 •  wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – 17 zł.
5. Forma załatwienia
 •  przyjęcie zgłoszenia pobytu stałego i wydanie zaświadczenia  potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały,
 •  przyjęcie zgłoszenia pobytu czasowego w organie gminy właściwym ze  względu na położenie nieruchomości i na żądanie osoby – wydanie  zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy.

6.Termin załatwienia - niezwłocznie

7. Tryb odwoławczy W przypadku odmowy zameldowania w drodze czynności materialno -technicznej  sprawa rozpatrywana jest po przeprowadzeniu postępowaniu wyjaśniającym

8. Podstawa prawna

 •  Art. 24, art. 25 ust. 1-3, art. 26, art. 27 ust. 2, art. 28, art. 30-39 oraz art. 4143  ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r.,  poz 388 j.t.).
 • -Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września  2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r., poz. 1306).

9.Informacje dodatkowe dla wnioskodawcy

 • obywatele państw członkowskich UE oraz członkowie rodziny obywateli UE są  obowiązani dokonać zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego  najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • pozostali (niewymienieni powyżej ) cudzoziemcy są obowiązani dokonać  zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego  dnia licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że ich pobyt na terytorium RP nie przekracza 14 dni.
 • za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek  meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna  osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się  pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 • formularz do zameldowania należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub  pismem odręcznym, drukowanymi literami. Formularz może być sporządzony  przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie  danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę  osobę.
 • potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia  właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. 
 • zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, kartę pobytu oraz  zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydaje Wojewoda  Warmińsko-Mazurski .

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Olszewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Olszewszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-02 12:20:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-02 12:21:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-02 13:56:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony