ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejska Biblioteka Publiczna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Regulamin korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K.I. Gałczyńskiego w Morągu

Informacja ogłoszona dnia 2012-11-13 12:21:39 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

§ 1
Przepisy ogólne
 
 1. Biblioteka służy Użytkownikom wszystkimi swoimi zbiorami oraz zapewnia obsługę biblioteczną i informacyjną.
 2. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć na określony czas działy i filie lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
 3. Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników są umieszczane na stronie www.biblioteka.morag.pl, oraz w poszczególnych działach i filiach na tablicy ogłoszeń.
 4. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych za:
  1. wydanie duplikatu identyfikacyjnej karty bibliotecznej Użytkownika
  2. niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów,
  3. wysłane monity i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  4. uszkodzenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
  5. usługi komercyjne,
  6. korzystanie z komputerów bibliotecznych,
  7. sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty przesyłki pocztowej),
  8. w formie kaucji zwrotnej - za wypożyczone materiały biblioteczne.
 5. Wszelkie opłaty są pobierane zgodnie z cennikami zatwierdzonymi przez Dyrektora MBP.
 6. Biblioteka udostępnia zbiory na miejscu w czytelniach oraz wypożycza poza Bibliotekę w ramach wypożyczeń długoterminowych i krótkoterminowych.
 7. Użytkownicy są zobowiązani do dbałości o wypożyczone materiały.
 8. W Bibliotece można korzystać z telefonów komórkowych, jednak używanie ich nie może zakłócać pracy innym Użytkownikom.
 9. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków oraz palenia papierosów.
 10. Użytkownicy zobowiązani są pozostawiać wierzchnie okrycia w wydzielonych miejscach. Rzeczy cenne Użytkownik powinien zabrać z sobą i osobiście sprawować nad nimi pieczę.
 11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 12. Z Biblioteki nie można wynosić materiałów bibliotecznych niepodlegających wypożyczeniu. Dotyczy to również sprzętu i innych składników majątkowych Biblioteki.
§ 2
Warunki korzystania ze zbiorów Biblioteki
 
 1. Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki jest posiadanie aktualnej identyfikacyjnej karty bibliotecznej, którą należy okazać przy każdym wypożyczeniu.
 2. W celu otrzymania identyfikacyjnej karty bibliotecznej należy:
  1. zapoznać się z Regulaminem korzystania ze zbiorów i podpisem zobowiązać się do jego przestrzegania,
  2. okazać dyżurującemu bibliotekarzowi dokument stwierdzający tożsamość w celu sprawdzenia zgodności danych na karcie zapisu z zastrzeżeniem § 2 pkt 2 c,
  3. okazać dyżurującemu bibliotekarzowi dowód osobisty w przypadku chęci korzystania ze zbiorów multimedialnych,
  4. podać dyżurującemu bibliotekarzowi inne dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (numer telefonu, adres e-mail itp.).
 3. Użytkownicy niepełnoletni mogą otrzymać identyfikacyjną kartę biblioteczną na podstawie legitymacji szkolnej i pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość jednego z rodziców lub opiekunów prawnych. Przy zapisie do Biblioteki osoby niepełnoletniej obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest konieczna.
 4. Użytkownik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie swoich danych osobowych.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i mogą być wykorzystywane wyłącznie do egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i wykonywania obowiązków statystycznych.
 6. Wydanie pierwszej identyfikacyjnej karty bibliotecznej jest bezpłatne.
 7. W razie zagubienia lub zniszczenia identyfikacyjnej karty bibliotecznej Użytkownik otrzymuje duplikat, za który uiszcza opłatę w wysokości zawartej w załączniku nr 1.
 8. Zagubienie identyfikacyjnej karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić Bibliotece, co uchroni właściciela karty przed ponoszeniem konsekwencji za jej użytkowanie przez nieuprawnioną osobę.
 9. Udostępnienie identyfikacyjnej karty bibliotecznej innej osobie jest równoznaczne z wzięciem przez właściciela karty odpowiedzialności za wypożyczone na nią materiały.
 10. Użytkownik ma prawo tylko do jednej identyfikacyjnej karty bibliotecznej.
 11. Osoba nie posiadająca identyfikacyjnej karty bibliotecznej może korzystać z Biblioteki tylko na miejscu.
 12. Identyfikacyjna karta biblioteczna jest ważna od dnia zapisu Użytkownika do Biblioteki do końca danego roku kalendarzowego. Przedłużenie ważności karty następuje po aktualizacji danych Użytkownika na karcie zapisu oraz sprawdzeniu ich z dokumentem stwierdzającym tożsamość.
 13. Użytkownik posiadający identyfikacyjną kartę biblioteczną ma prawo do:
  1. wypożyczania zbiorów we wszystkich działach MBP (z zastrzeżeniem § 2 pkt 2 c),
  2. korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu we wszystkich działach MBP.
§ 3
Odpowiedzialność Użytkownika za wypożyczone materiały biblioteczne
 
 1. Użytkownika obowiązuje:
  1. troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami, m.in. zakaz podkreślania, kalkowania, pisania uwag na marginesach, używania książek i czasopism jako podkładek przy pisaniu itp.,
  2. ochrona wypożyczonych materiałów przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią,
  3. sprawdzenie stanu materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia, np. podkreślenia, wyrwane strony, pęknięcia, zarysowania itp. należy zgłosić bibliotekarzowi, który jest zobowiązany do ich odnotowania w uwagach odnoszących się do wypożyczanej/udostępnianej jednostki zbioru. Za braki i uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie, a nie zgłoszone uprzednio, odpowiada Użytkownik dokonujący zwrotu.
 2. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów, Użytkownik jest zobowiązany:
  1. zapłacić odszkodowanie za uszkodzone zbiory, którego wysokość określa kierownik działu, z którego wypożyczono materiały. Wysokość odszkodowania określana jest na podstawie stopnia uszkodzenia materiałów i aktualnej ceny rynkowej,
  2. zapłacić odszkodowanie za zagubione zbiory, którego wysokość określa kierownik działu, z którego wypożyczono materiały. Wysokość odszkodowania określana jest na podstawie aktualnej ceny rynkowej zagubionych materiałów,
  3. jeśli możliwa jest naprawa uszkodzonych materiałów, Użytkownik ponosi jej koszty.
 3. Na sumy wpłacane z tytułu uszkodzenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych Biblioteka wystawia Użytkownikowi pokwitowanie.
 4. Użytkownik ponosi dodatkowo koszty oprawy, jeśli uszkodzony/zagubiony materiał posiadał oprawę introligatorską lub inną oraz koszt kodu kreskowego (określone w załączniku nr 3).
 5. Użytkownik nie nabywa prawa własności do uszkodzonego lub zagubionego materiału.
 6. Jeśli uszkodzenie/zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych nastąpiło wskutek wypadku losowego (pożar, kradzież, powódź), Biblioteka może odstąpić od odszkodowania na pisemny wniosek Użytkownika, uzupełniony dokumentem wystawionym przez uprawnione organa.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych materiałów w terminach określonych w § 4 pkt 8 oraz § 5 pkt 10. Za niedotrzymanie terminu zwrotu naliczane są opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 2.
 8. Biblioteka wysyła listem zwykłym trzy upomnienia. Jeśli Użytkownik nie reaguje na monity, Biblioteka wysyła listem poleconym z potwierdzeniem odbioru ostateczne wezwanie do zwrotu wypożyczonych materiałów. Wezwanie dotyczące Użytkowników nieletnich adresowane jest do rodziców lub opiekunów prawnych.
 9. Wobec Użytkowników, którzy mimo wysłanego ostatecznego wezwania nie wywiązują się ze zobowiązań określonych Regulaminem, Biblioteka może dochodzić roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej i na drodze sądowej, bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań.
§ 4
Wypożyczenia długoterminowe
 
 1. Warunkiem wypożyczania materiałów poza Bibliotekę jest posiadanie ważnej identyfikacyjnej karty bibliotecznej. Właściciel karty jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczone na nią materiały.
 2. Wypożyczanie zbiorów jest bezpłatne. Za wypożyczenie szczególnie cennych materiałów bibliotecznych, bibliotekarz ma prawo zażądać wpłacenia zwrotnej kaucji nie niższej niż aktualna wartość wypożyczanych materiałów, na którą wystawia pokwitowanie.
 3. Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć:
  1. maksymalnie 5 książek w każdym z działów umożliwiających wypożyczenia długoterminowe,
  2. maksymalnie 1 multimedialny kurs edukacyjny.
 4. Bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczanych jednorazowo materiałów, jeśli pozwala na to zasobność zbioru.
 5. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych jednorazowo materiałów, jeśli w danym momencie istnieje duże zapotrzebowanie na wypożyczane zbiory.
 6. Warunkiem wypożyczenia kolejnych książek i/lub innych materiałów jest terminowy zwrot wcześniej wypożyczonych (dotyczy to wypożyczeń we wszystkich działach MBP).
 7. Bibliotekarz odmawia wypożyczenia materiałów bibliotecznych, jeśli Użytkownik ma zobowiązania finansowe wobec MBP wynikające z niedotrzymania postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Poszczególne zbiory wypożyczane są na następujące okresy:
  1. książki - na 1 miesiąc,
  2. multimedialne kursy edukacyjne - na 1 miesiąc.
 9. Bibliotekarz może skrócić okres wypożyczenia materiałów, na które istnieje duże zapotrzebowanie.
 10. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zażądać zwrotu materiałów przed terminem.
 11. Na prośbę Użytkownika jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów. Prolongaty można dokonać dwukrotnie, maksymalnie po 30 dni, u dyżurnego bibliotekarza w dziale, w którym wypożyczono materiały - osobiście, telefonicznie lub przez Internet, najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu materiału.
 12. Prolongata nie jest udzielana:
  1. gdy Użytkownik nie zwrócił w terminie wypożyczonych materiałów,
  2. gdy Użytkownik ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki,
  3. w przypadku dużego zapotrzebowania na dany materiał.
 13. Termin zwrotu wypożyczanych materiałów wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki jest automatycznie przesuwany na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.
 14. Użytkownik przetrzymujący wypożyczone materiały ponad termin ustalony w Regulaminie zobowiązany jest do uiszczenia opłat wymienionych w załączniku nr 2. Do czasu ich zwrotu i uregulowania zobowiązań finansowych wobec Biblioteki Użytkownik nie może wypożyczać kolejnych książek i innych materiałów.
 15. Użytkownik może na miejscu w Bibliotece lub za pośrednictwem Internetu zrobić rezerwację na materiały wypożyczone przez innego Użytkownika.
 16. W razie braku poszukiwanych materiałów, Użytkownik może prosić o ich sprowadzenie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. W takim wypadku ponosi koszty przesyłki zamawianych materiałów.
 17. Wpłacona przez Użytkownika kaucja przepada na rzecz Biblioteki, jeśli Użytkownik nie zwróci wypożyczonych materiałów w ciągu miesiąca od ustalonej w Regulaminie daty zwrotu. Przepadek kaucji nie oznacza zaprzestania naliczania kar za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów.
§ 5
Wypożyczenia krótkoterminowe
 
 1. Warunkiem wypożyczania materiałów poza Bibliotekę jest posiadanie ważnej identyfikacyjnej karty bibliotecznej. Właściciel karty jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczone na nią materiały.
 2. Zbiory multimedialne wypożyczać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, bądź osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 - go roku życia, a posiadają pisemne upoważnienie pełnoletniego posiadacza identyfikacyjnej karty bibliotecznej.
 3. Wypożyczanie zbiorów jest bezpłatne. Za wypożyczenie szczególnie cennych materiałów bibliotecznych, bibliotekarz ma prawo zażądać wpłacenia zwrotnej kaucji nie niższej niż aktualna wartość wypożyczanych materiałów, na którą wystawia pokwitowanie.
 4. W ramach wypożyczeń krótkoterminowych wypożycza się książki z księgozbiorów czytelnianych, zbiory specjalne i zbiory multimedialne.
 5. Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć w każdym dziale umożliwiającym wypożyczenia krótkoterminowe:
  1. maksymalnie 5 książek,
  2. maksymalnie 5 jednostek ewidencyjnych zbiorów specjalnych,
  3. maksymalnie 3 media.
 6. Bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczanych jednorazowo materiałów, jeśli pozwala na to zasobność zbioru.
 7. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych jednorazowo materiałów, jeśli w danym momencie istnieje duże zapotrzebowanie na wypożyczane zbiory.
 8. Warunkiem wypożyczenia kolejnych książek i/lub innych materiałów jest terminowy zwrot wcześniej wypożyczonych (dotyczy to wypożyczeń we wszystkich działach MBP).
 9. Bibliotekarz odmawia wypożyczenia materiałów bibliotecznych, jeśli Użytkownik ma zobowiązania finansowe wobec MBP wynikające z niedotrzymania postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Poszczególne materiały wypożyczane są na następujące okresy:
  1. książki - na 1 tydzień,
  2. zbiory specjalne - na 2 tygodnie,
  3. media:
   1. filmy - na 2 dni,
   2. muzyka - na 1 tydzień,
   3. audiobooki - na 1 tydzień,
   4. gry komputerowe - na 1 tydzień.
 11. Bibliotekarz może skrócić okres wypożyczenia materiałów, na które istnieje duże zapotrzebowanie.
 12. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zażądać zwrotu materiałów przed terminem.
 13. Na prośbę Użytkownika jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów. Prolongaty można dokonać dwukrotnie, maksymalnie o okres, na który dane zbiory zostały wypożyczone, u dyżurnego bibliotekarza w dziale, w którym wypożyczono materiały - osobiście, telefonicznie lub przez Internet, najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu materiału.
 14. Prolongata nie jest udzielana:
  1. gdy Użytkownik nie zwrócił w terminie wypożyczonych materiałów,
  2. gdy Użytkownik ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki,
  3. w przypadku dużego zapotrzebowania na dany materiał.
 15. Termin zwrotu wypożyczanych materiałów wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki jest automatycznie przesuwany na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.
 16. Użytkownik przetrzymujący wypożyczone materiały ponad termin ustalony w Regulaminie zobowiązany jest do uiszczenia opłat wymienionych w załączniku nr 2. Do czasu ich zwrotu i uregulowania zobowiązań finansowych wobec Biblioteki Użytkownik nie może wypożyczać kolejnych książek i innych materiałów.
 17. Użytkownik może na miejscu w Bibliotece lub za pośrednictwem Internetu zrobić rezerwację na materiały wypożyczone przez innego Użytkownika.
 18. W razie braku poszukiwanych materiałów, Użytkownik może prosić o ich sprowadzenie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. W takim wypadku ponosi koszty przesyłki.
 19. Wpłacona przez Użytkownika kaucja przepada na rzecz Biblioteki, jeśli Użytkownik nie zwróci wypożyczonych materiałów w ciągu miesiąca od ustalonej w Regulaminie daty zwrotu. Przepadek kaucji nie oznacza zaprzestania naliczania kar za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów.
§ 6
Udostępnianie zbiorów w czytelni
 
 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy chętni, niezależnie od tego czy są stałymi Użytkownikami Biblioteki.
  1. Czytelnia dla Dorosłych przeznaczona jest dla osób powyżej 15 - go roku życia,
  2. Czytelnia dla Dzieci (Oddział dla Dzieci) przeznaczona jest dla osób do 15 - go roku życia.
 2. Wszyscy Użytkownicy czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin, chyba że w dziale istnieje inny system ewidencji usług czytelni.
 3. W czytelniach można korzystać ze wszystkich materiałów udostępnianych przez Bibliotekę.
 4. Wykorzystane materiały Użytkownik odkłada na wyznaczone do tego miejsce.
 5. Wynoszenie z czytelni materiałów bibliotecznych stanowiących własność Biblioteki jest zabronione.
 6. W czytelni można korzystać z materiałów własnych pod warunkiem zgłoszenia ich dyżurnemu bibliotekarzowi.
 7. Zarejestrowani Użytkownicy Biblioteki, mogą wypożyczać do domu czasopisma i gazety, z wyjątkiem:
  1. bieżących numerów gazet i czasopism,
  2. tytułów przeznaczonych do archiwizacji.
 8. Liczbę jednorazowo wypożyczonych tytułów gazet i czasopism oraz czas na jaki mogą być wypożyczone określa bibliotekarz, w zależności od popytu na tę usługę.
 9. Użytkownicy mogą wypożyczać z czytelni materiały zakwalifikowane do wypożyczeń krótkoterminowych, na zasadach określonych w § 5.
§ 7
Korzystanie z Internetu i sprzętu komputerowego
 
 1. Biblioteka udostępnia Użytkownikom dostęp do sprzętu komputerowego oraz dostęp do Internetu.
 2. Korzystanie ze sprzętu komputerowego będącego własnością Biblioteki wiąże się z opłatą pobieraną zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora MBP (załącznik nr 4). Wyjątek stanowią zapisy § 7 pkt 3; 4; 6.
 3. Korzystanie ze sprzętu komputerowego udostępnianego w Oddziale dla Dzieci jest bezpłatne.
 4. Czytelnia dla Dorosłych udostępnia sprzęt komputerowy bezpłatnie tylko w każdej drugiej i ostatniej godzinie pracy działu.
 5. Kierownik Czytelni dla Dorosłych ma prawo zmiany godzin bezpłatnego udostępniania sprzętu komputerowego w uzasadnionych przypadkach.
 6. Jeśli jednorazowa, indywidualna sesja komputerowa Użytkownika trwa nie dłużej niż 15 minut, nie ponosi on opłaty za korzystanie z komputera.
 7. Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze należy każdorazowo zgłosić bibliotekarzowi.
 8. Zabrania się korzystania z własnego oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania zainstalowanego na dysku twardym.
 9. Zabronione jest korzystanie ze stron www i z materiałów własnych zawierających treści sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 10. Indywidualna sesja komputerowa może trwać 1 godzinę dziennie z możliwością przedłużenia, o ile nie ma innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.
 11. Wszystkie komputery udostępniane Użytkownikom wyposażone są w oprogramowanie monitorujące ruch w sieci i blokujące szkodliwe treści.
 12. Bibliotekarz ma prawo odmówić dostępu do komputera Użytkownikowi, który naruszy zasady korzystania z Internetu i/lub komputera.
 13. Użytkownik może wydrukować wybrane strony lub zapisać wyniki poszukiwań na dyskietce/płycie CD zakupionej bezpośrednio u dyżurnego bibliotekarza (za tę usługę ponosi opłatę zgodnie z cennikiem usług komercyjnych) lub własnym nośniku wymiennej pamięci przenośnej.
 14. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za nośniki pozostawione przez Użytkowników w napędach komputerów oraz za pliki nie usunięte przez Użytkowników z dysków twardych oraz sieciowych.
 15. Biblioteka w godzinach otwarcia udostępnia bezpłatnie bezprzewodowe łącze internetowe w technologii Wi-Fi. Pracownicy Biblioteki nie świadczą pomocy przy konfiguracji usługi Użytkownikom z niej korzystającym.
§ 8
Usługi komercyjne
 
 1. W Czytelni dla Dorosłych istnieje możliwość skorzystania z odpłatnych usług komercyjnych.
 2. Opłaty pobierane za korzystanie z usług komercyjnych określa cennik zatwierdzony przez Dyrektora MBP (załącznik nr 4).
 3. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, poprzez:
  1. kserokopiowanie,
  2. skanowanie i wykonywanie wydruków,
  3. skanowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych.
 4. Za wiedzą i zgodą bibliotekarza Użytkownik może - w granicach określonych przez prawo autorskie - wykonywać zdjęcia fragmentów publikacji własnym aparatem cyfrowym. Czynność ta nie może zakłócać warunków pracy innym Użytkownikom.
 5. Bibliotekarz ma prawo odmówić skopiowania zbiorów ze względu na ich stan techniczny oraz przepisy prawa autorskiego.
§ 9
Przepisy końcowe
 
 1. Bibliotekarz na życzenie Użytkownika udziela informacji o zbiorach, przyjmuje zamówienia na materiały wypożyczone przez innych Użytkowników, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, urządzeń technicznych stanowiących własność Biblioteki.
 2. Bezpośredni nadzór nad pracą poszczególnych działów sprawują ich kierownicy.
 3. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Wobec Użytkowników naruszających zasady Regulaminu można zastosować następujące sankcje:
  1. czasowe lub całkowite pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki,
  2. skierowanie egzekucji nie zwróconych materiałów bibliotecznych i opłat należnych z tytułu przetrzymania wypożyczonych materiałów do firmy windykacyjnej,
  3. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.
 5. Sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Biblioteki, jego zastępca lub osoba upoważniona przez Dyrektora.
 6. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.
 7. Tracą moc regulaminy:
  1. Regulamin Czytelni Dla Dorosłych z dnia 01.07.2009 r.,
  2. Regulamin Wypożyczalni Dla Dorosłych z dnia 02.01.2000 r.,
  3. Regulamin Oddziału Dla Dzieci z dnia 30.01.2008 r.,
  4. Regulamin Gabinetu Instrukcyjno - Metodycznego z dnia 02.11.2005 r. wraz z załącznikami.
 8. Regulamin niniejszy wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 roku.
 

Załączniki

Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Opłata za identyfikacyjną kartę biblioteczną


1.       Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Karta jest własnością Biblioteki.
2.      
Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 5 zł za wydanie duplikatu karty.
3.      
Zwolnienie z opłat nie obowiązuje w przypadku wydania duplikatu karty, z wyjątkiem udokumentowanego wypadku losowego, który był przyczyną utraty oryginału karty.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Opłaty za przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych wypożyczanych poza Bibliotekę
1.       0,20 zł - za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu jednostki ewidencyjnej wypożyczonej w systemie wypożyczeń długoterminowych.
2.      
0,50 zł - za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu książki wypożyczonej w systemie wypożyczeń krótkoterminowych.
3.      
0,50 zł - za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu jednostki ewidencyjnej zbiorów specjalnych wypożyczonej w systemie wypożyczeń krótkoterminowych.
4.      
2,00 zł - za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu jednego medium.
5.      
3,00 zł - opłata manipulacyjna za każde wysłane upomnienie zwykłe o zwrot wypożyczonych materiałów.
6.      
9,00 zł - opłata manipulacyjna za każde wysłane wezwanie do zwrotu materiałów (list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
7.      
Użytkownik otrzymuje pokwitowanie wniesienia opłaty.
8.      
W uzasadnionych przypadkach Użytkownik ma prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

Załącznik nr 3 do Regulaminu

  Opłaty za zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

Wysokość odszkodowania określana jest na podstawie stopnia uszkodzenia materiałów lub aktualnej ceny rynkowej przez kierownika działu, z którego wypożyczono materiały.
Opłata za zniszczenie kodu kreskowego wynosi                             1,00 zł
Opłata za folię ochronną wynosi                                                     1,00 zł
Opłata za uszkodzenie opakowania CD/DVD wynosi                       2,00 zł
Opłata za porysowanie płyty CD/DVD/innej wynosi                       10,00 zł
Zryczałtowana oprawa introligatorska wynosi                                10,00 zł

Załącznik nr 4 do Regulaminu

 Opłaty za korzystanie z usług komercyjnych

Xero:
A4 1s.                                                                    0,15 zł
A4 2s.                                                                    0,30 zł
A3 1s.                                                                    0,30 zł
A3 2s.                                                                    0,60 zł

Praca przy komputerze                                          1zł za każdą rozpoczętą godzinę

Wydruki komputerowe:
Tekst czarny:                                                        0,25 zł

Zdjęcia:
A4                                                                         4,00 zł
A5                                                                         3,00 zł
A6                                                                         2,00 zł

Płyta CD                                                               1,00 zł
Dyskietka                                                              1,50 zł
Nagranie na płytę                                                1,00 zł
Przepisywanie tekstu (1 s. A4)                            3,00 zł
Skanowanie                                                          1,00 zł

Laminowanie:
A4                                                                         4,00 zł
A5                                                                         3,00 zł
A6                                                                         2,00 zł

Koszulka A4:                                                         0,10 zł
Koperta A4:                                                          0,50 zł
Kartka biała:                                                         0,10 zł
Nadanie 1 s. faxu krajowego:                             1,50 zł
Nadanie 1 s. faxu międzynar.                              3,00 zł
Regeneracja płyty (1 szt.)                                   5,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Dziubińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Dziubińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-13 10:49:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-13 12:21:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-15 13:33:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony