ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO - Prezesa Zarządu Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. z siedzibą w Morągu

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-14 08:42:59 przez Monika Wielgolewska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rada Nadzorcza Spółki Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. z siedzibą w Morągu ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
 1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu spółki, w której całość udziałów posiada Gmina Morąg, pod firmą Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Morągu.
 2. Przewidywana forma umowy pomiędzy Szpitalem Miejskim w Morągu Sp. z o.o. a Prezesem Zarządu: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
 3. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki musi spełniać następujące wymagania:
1)     posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)     posiadać wykształcenie wyższe (preferowane medyczne, ekonomiczne lub prawnicze)  lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
3)     posiadać 5 letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
4)     legitymować się co najmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek (preferowane doświadczenie w organach nadzorczych lub zarządczych i na stanowiskach kierowniczych, w tym w jednostkach ochrony zdrowia);
5)     spełnić inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
6)      korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
7)      posiadać znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego oraz  zasad funkcjonowania i finansowania podmiotów leczniczych;
8)       nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego gminną osobą prawną wynikających z art. 4 w zw. z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1110 z późn. zm.);
9)      legitymować się niekaralnością za przestępstwa określone w przepisach art. 587-5872, art. 590 i art. 591 ustawy oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447) zgodnie z wymogami art. 18 § 2 KSH.
3.    Prezesem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia chociażby jeden z poniższych warunków:
1)      pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy w takim  biurze pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
2)      wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3)      jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
4)      pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej;
5)      jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
4.     Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko Prezesa Zarządu Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis;
3) CV zawierające dane do kontaktu,
4) autorską strategię rozwoju Spółki (maksymalnie na 3 stronach formatu A4),
5) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (nie straszą niż 1 miesiąc od dnia ogłoszenia konkursu)
6) oświadczenie:
 1. o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 2. o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. że przeciwko Kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, ani postępowanie karnoskarbowe,
 5. o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu,
 6. o dopełnieniu lub niepodleganiu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342 z późn. zm.),
 7. o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
 8. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
  10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,
 9. o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki;
 10. że nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 11. że nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 12. że nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub   świadczy   pracę   na   podstawie   umowy   zlecenia   lub   innej   umowy o podobnym charakterze;
 13. że nie   pełni   funkcji   z   wyboru   w    zakładowej    organizacji    związkowej;
 14. że jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki;
6) inne dokumenty wg uznania Kandydata potwierdzające jego kwalifikacje
lub umiejętności.
 
7. Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków o których mowa w ogłoszeniu – pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
Dokumenty zgłoszenia Kandydata nie wybranego w toku postępowania konkursowego, w przypadku nieodebrania ich w siedzibie spółki, zostaną odesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w zgłoszeniu, w terminie 2 miesięcy od zakończenia konkursu. Niepodjęcie korespondencji skutkować będzie komisyjnym zniszczeniem dokumentów zgłoszeniowych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2023 r.
8.  Kandydat ma możliwość zapoznania się w siedzibie Spółki z materiałami, które obejmują:
 1. akt założycielski Spółki, regulamin organizacyjny
 2. aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS, odpis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
 3. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021,
 4. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
9. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem:
„Konkurs na Prezesa Zarządu Spółki Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o.”
 
Zgłoszenia będą przyjmowane
w terminie do dnia 31 marca 2023 r., do godziny 12.00
w siedzibie Spółki Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o.  (sekretariat) ul. Dąbrowskiego 16, 14-300 Morąg lub  listownie na podany powyżej   adres  (decyduje   data   wpływu).  
Zgłoszenia   złożone   po   upływie   terminu   określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 
10. Otwarcie zgłoszeń nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania ofert.
11. Koszty uzyskania dokumentów oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat.
12. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.
13. Ewentualne rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym telefonicznie lub drogą elektroniczną.
14. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
15. Rada Nadzorcza Spółki Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.
16. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Spółki Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. powiadomi kandydatów telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.
17. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.    
 
               
Rada Nadzorcza
Szpitala Miejskiego w Morągu Spółka z o.o. z siedzibą w Morągu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Wielgolewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-14 08:42:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Wielgolewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-14 08:42:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Wielgolewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-14 08:43:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
651 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony