ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Podatki i opłaty

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika

Informacja ogłoszona dnia 2020-04-07 09:53:21 przez Ilona Niewiadomska

Akapit nr 1 - brak tytułu

I Informacje ogólne
            Zgodnie z art. 67a. § 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900) Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
 1. Odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty.
 2. Odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.
 3. Umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.
            Zgodnie z art.  67b § 1. ustawy Ordynacja podatkowa Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać wyżej wymienionych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnik).
            Sztandarową formą udzielania ulg dla podatników prowadzących działalność gospodarczą jest pomoc de minimis. Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawarte są w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku, które weszło w życie  1 stycznia 2014 roku.               
                               
II Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych
            Wniosek podatnika o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych powinien zawierać następujące elementy formalne:
 1. Wskazanie wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa oraz adres zamieszkania /siedziba).
 2. Numer identyfikacji podatkowej (PESEL/NIP).
 3. Data sporządzenia pisma.
 4. Oznaczenie organu podatkowego do którego kierowany jest wniosek.
 5. Treść żądania, stanowiącego przedmiot wniosku:
 • wskazanie rodzaju ulgi podatkowej: umorzenie, odroczenie lub rozłożenie zapłaty na raty,
 • w przypadku wniosku o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej podatnik powinien zaproponować wysokość i ilość rat oraz terminy spłaty,
 • w przypadku przedsiębiorcy dodatkowo formy wnioskowanej pomocy (pomoc publiczna/de minimis, nie stanowiąca pomocy publicznej).
6. Czytelny podpis.
Ponadto, wniosek powinien wskazywać celowość udzielenia ulgi, a mianowicie ważny interes podatnika lub interes publiczny. Pojęcia ważnego interesu podatnika oraz interesu publicznego stanowią klauzule generalne. Ich treść jest  przedmiotem ustaleń prowadzonych w toku postępowania na podstawie całokształtu okoliczności występujących w konkretnej sprawie.
 
III Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych
Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej:
 1. Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym Wnioskodawcy.
 2. Dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz wydatki związane z utrzymaniem rodziny.
 3. Roczne zeznania podatkowe za ubiegły rok kalendarzowy wnioskodawcy wraz z osobami prowadzącymi  z nim wspólne gospodarstwo domowe.
 Podatnicy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza:
 1. Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym Wnioskodawcy.
 2. Załącznik dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 4. Przedłożenie bilansu oraz rachunku zysku i strat  lub rocznego zeznania podatkowego (np. PIT-36/36L wraz z PIT-B, PIT-28, PIT-16A, inny ) za ostatnie trzy lata (2018, 2019, 2020).
 5. Przedłożenie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 6. Sprawozdania o wielkości zatrudnienia na 31 grudnia 2019 r. oraz za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.
 7. Zaświadczenie o niezaleganiu w US oraz ZUS.
 8. Kopia deklaracji VAT-7 (jeżeli przedsiębiorca nie jest płatnikiem podatku VAT to oświadczenie o obrotach firmy) za 2020.
Podatnicy – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:
 1. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (np. bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu).
 2. Załącznik o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu - pełna księgowość
 3. Przedłożenie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 5. Kopia deklaracji VAT-7 (jeżeli przedsiębiorca nie jest płatnikiem podatku VAT to oświadczenie o obrotach firmy) za 2020.
 6. Wstępna wersja bilansu, rachunku zysku oraz strat, a także przepływów pieniężnych lub zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego - za rok bieżący, zgodnie ze stanem na koniec miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.
 7. Prognoza przychodów i wydatków na kolejne miesiące danego roku.
 8. Złożenie wyjaśnień w zakresie przyczyn utraty zdolności do uregulowania należności podatkowych oraz utraty płynności finansowej.
 9. Sprawozdania o wielkości zatrudnienia na 31 grudnia 2019 r. oraz za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.
 10. Zaświadczenie o niezaleganiu w US/ZUS.
IV Złożenie wniosku
Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych można złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Morągu (parter), przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP (numer skrytki /urzadmorag/Skrytka). Podanie składane za pośrednictwem platformy ePUAP powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Ponadto we wniosku musi zostać wskazany adres elektroniczny wnioskodawcy.
 
V Termin rozpatrzenia wniosku
            Zgodnie z art. 139 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzane postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
 
VI Uwagi
            W przypadku braku kompletnej dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę, zgodnie z art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnik zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.
            Wszelkie dodatkowe informacje związane z udzieleniem ulgi podatkowej można uzyskać pokoju numer 28 Urzędu Miejskiego w Morągu (II piętro) lub telefonicznie 89 757 22 31, wew. 24.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Niewiadomska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-07 09:50:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-07 09:53:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-22 09:22:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1375 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony