ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1183N w Bogaczewie w kierunku zabudowy kolonijnej wsi. / Przebudowa drogi gminnej w obrębie Nowy Dwór - Gmina Morąg

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-06 09:53:05 przez Tomasz Faraś

Akapit nr - brak tytułu

 
Teren, na którym ma powstać inwestycja obejmuje pas drogowy dróg wewnętrznych (gminnych) od miejscowości (od skrzyżowania drogi powiatowej 1183N) w kierunku zabudowy kolonijnej wsi. Droga o nawierzchni gruntowej, fragmentarycznie pokrytej asfaltem charakteryzują się złą jakością nawierzchni, liczne zastoiska wody pogarszają zły stan nawierzchni, brak skutecznego odpływu wody także przyczynia się do destrukcji nawierzchni.  Brak oświetlenia w tym obszarze jest elementem znacznie ograniczającym bezpieczeństwo użytkowników. Połączenie to stanowi jedyną komunikację w stronę zabudowy kolonijnej wsi Bogaczewo oraz zapewnia także dostęp do obiektów turystycznych nad jeziorem Narie. Teren projektowanego zagospodarowania terenu obejmuje teren działek  gminnych począwszy od wsi Bogaczewo do zabuowy mieszkaniowej, Zakładu Rybackiego, terenu Ośrodka
Domów rekreacyjnych i Przystani Żeglarskiej MKŻ "Keja" .  Obecnie droga na części swej długości ma nawierzchnię bitumiczną ułożoną na warstwie żwiru szerokości 4m , a odcinek do Przystani Żeglarskiej posiada
nawierzchnię żwirową.  Odwodnienie drogi powierzchniowe ,bez sieci kanalizacji deszczowej. Brak oświetlenia i chodnika na całej długości drogi. Odcinek 1 tj. A - F = 978 mb, Odcinek 2 tj. D - Q = 625 mb, Odcinek 3 tj. E - R = 90 mb zgodnie projektem przebudowy drogi.
W wyniku przebudowy droga uzyska wymagane parametry dla drogi publicznej - po przebudowie Gmina rozpocznie procedurę nadania kategorii i numeru przedmiotowej drodze. Długość łączna planowanej drogi: 1963 mb. Inwestycja  polega na: wykorzystaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej jako podbudowy, wykonaniu podbudowy tłuczniowej na odcinkach o nawierzchni gruntowej, wykonaniu nawierzchni bitumicznej, wykonaniu ciągów pieszo-rowerowych, wykonaniu zjazdów na przyległe posesje, wykonaniu oświetlenia odcinków z ciągiem pieszo-rowerowym. Parametry projektowane: Droga klasy  L, Prędkość projektowa 40km/h, Kategoria ruchu KR1, Podłoże G-1 z wyjątkiem odcinka P-Q 0+500 - 0+626,49.  Na tym odcinku występuje podłoże G-3: Szerokość drogi  na odcinku A-F , E-R i D-K, K-Q  5,0m, Szerokość zjazdów  4,0-5,0 m, spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny  2%, szerokość ciągu pieszo-rowerowego  2,5m, szerokość poboczy 1m, pochylenie poboczy 4%. Na przejściu dla pieszych projektuje się próg zwalniający.
 
Przebudowa drogi gminnej w obrębie Nowy Dwór - Gmina Morąg
W wyniku budowy droga uzyska wymagane parametry dla drogi publicznej. Aktualnie droga posiada nadany numer drogi gminnej 150015N oraz status drogi publicznej. Długość łączna planowanej drogi: 597 mb. Parametry projektowane: szerokość ulicy  4,5m, szerokość zjazdów  4,0-5,0 m, spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy 2%, szerokość chodnika 1,5 m, szerokość poboczy 1m, pochylenie poboczy 4%. Konstrukcja nawierzchni ulicy: podłoże G1. Przyjęto nawierzchnię o następującej budowie: kostka betonowa gr. 8 cm, warstwa wyrównawcza z mieszanki cem. piask. 5 cm, podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie  gr. 25cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm.  Krawężnik  15x30 posadowiony na poziomie: 12cm ponad poziom nawierzchni przy chodniku, 2 cm powyżej poziomu nawierzchni po stronie przeciwnej chodnika ułożone zostaną na ławie betonowej 30x15cm z oporem.  Beton cementowy C-12/15. Nawierzchnia zjazdu jest taka jak w przypadku nawierzchni ulicy. Nawierzchnię wykonana będzie z kostki czerwonej. Konstrukcja nawierzchni chodnika: kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym, warstwa wyrównawcza z mieszanki cem. piask. 5 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm. Odwodnienie - właściwe odwodnienie powierzchniowe mają zapewnić spadki podłużne i poprzeczne jezdni. Dalszy odpływ wód opadowych zapewnią kratki ściekowe odprowadzające wody kolektorem deszczowym poza teren drogi. Konieczna jest wycinka kilku drzew kolidujących z wykonaniem inwestycji.  Pobocza szerokości 1m wykonać z pospółki o grubości warstwy 10cm po zagęszczeniu. Oznakowanie stałe i urządzenia bezpieczeństwa - projektuje się wykonanie: oznakowanie skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową, oznakowanie przejścia dla pieszych w km 0+279, oznakowanie końca i początku terenu zabudowania i nazwę miejscowości  Nowy Dwór w km 0+568,5. Ponadto zaprojektowano ustawienie bariery stalowej typu olsztyńskiego w kolorze żółtym w km 0+024-0+040 po lewej stronie drogi za chodnikiem i w km 0+025-0+041 po prawej stronie drogi 1m od krawędzi jezdni. Na przejściu dla pieszych w km 0+279 projektuje się próg zwalniający długości 4m z najazdami długości 1m i wysokości 10cm ponad poziom niwelety. Szczegóły oznakowania są zawarte w projekcie stałej organizacji ruchu. Projektowany odcinek drogi gminnej obejmuje wykonanie oświetlenia. Z uwagi na brak ścieżki rowerowej - ruch rowerów będzie mógł się odbywać po ogólnodostępnym pasie ruchu. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowej wsi, w tym zwiększenie dostępności do obiektów użytecznosci publicznej położonych w miejscowości poprzez budowę drogi gminnej w Nowym Dworze. Odcinek drogi, który obejmuje inwestycja położony jest w centrum wsi Nowy Dwór prostopadle do ww. drogi powiatowej i stanowią najważnejszy dla miejszkańców układ komunikacyjny wewnątrz miejscowości. Odcinek planowanej do budowy drogi łączy się bezpośrednio z drogą wyższej kategorii - tj. drogą powiatową nr 1211N Sambród - Morąg.Teren Nowego Dworu według stanu na dzień 30.06.2020 r. zamieszkuje łącznie 449 mieszkańców (wg ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Morągu).
« powrót do poprzedniej strony