ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 13955
Statut Gminy 3612
Burmistrz 5177
Rada Miejska 11515
Komisje Rady Miejskiej 7034
Ogłoszenia 102134
Jednostki organizacyjne 16677
Posiadające osobowość prawną 4730
Spółki 3073
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Morągu 5907
Miejskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami w Morągu 9173
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu 8254
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu 8814
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 7594
Instytucje Kultury 2345
Miejska Biblioteka Publiczna 53337
Morąski Dom Kultury 7064
Jednostki budżetowe 43099
Pozostałe Jednostki Budżetowe 3504
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 10136
Straż Miejska 5496
Jednostki pomocnicze Gminy Morąg 3964
Osiedla 9045
Sołectwa 10154
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5724
Urząd 34196
Dane podstawowe 15135
Dni i godziny otwarcia 7571
Statut Gminy 4394
Regulamin organizacyjny 4237
Burmistrz Morąga 12575
Kierownictwo urzędu 19647
Wydziały i stanowiska 18227
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 7868
Wydział Finansowo-Budżetowy 6069
Wydział Komunalno-Inwestycyjny 5893
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa 10738
Wydział Oświaty i Kultury 6758
Urząd Stanu Cywilnego 8154
Wydział Sportu i Rekreacji 7267
Biuro Rozwoju Lokalnego 6553
Biuro Promocji 1874
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 2099
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6046
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3584
Struktura organizacyjna 7052
Kontakt 31266
Przedsiębiorcy 4747
Informacje 3344
Organizacje pozarządowe 85046
Aktualności 8291
Tryb Małych Grantów - art. 19a 24864
Konsultacje Projektów Uchwał 19237
Zespół opiniujący 3909
Powołanie Zespołu na kadencję 2015-2018 2595
Informacje 6762
Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym 5662
1% dla OPP w Gminie Morąg 4837
Konkurs Wiedzy o NGO 8532
Programy 326
I Otwarty Konkurs Ofert 2017 6812
II Otwarty Konkurs Ofert 2017 3102
Otwarty Konkurs Ofert 2018 901
I Otwarty Konkurs Ofert 2018 955
II Otwarty Konkurs Ofert 597
wykaz organizacji z siedzibą w Gminie Moragu 2483
Pełnomocnik-kontakt 1824
Sprawozdania 3609
Konkurs wiedzy o Gminie Morąg i samorządzie 2090
Profilaktyka uzależnień 711
Ogłoszenia o naborze 95708
Projekty unijne 23039
Rewitalizacja Miasta 15611
Akty prawne 655487
Uchwały Rady Miejskiej 619084
Zarządzenia Burmistrza 537555
Projekty Uchwał 78554
Audyt 6793
Plany audytu 6468
Sprawozdania z wykonania plany audytu 1795
Majątek i finanse 10415
Budżet Gminy Morąg 55733
Sprawozdania 61120
Ochrona środowiska 22120
Decyzje środowiskowe 2101
Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurnik) 1987
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg 1909
Budowa instalacji fermentacji i destylacji spirytusu surowego 762
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta 1536
Budowa budynku inwentarskiego , płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę w ramach zabudowy zagrodowej 58 DJP 625
Budowanie ulic wraz z uzbrojeniem(kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) pomiędzy drogą wojewódzką nr 527, a ul. Wróblewskiego IV etap, w Morągu 1002
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 66/1 w obrębie Kruszewnia 280
Budowa budynku inwentarskiego- obory w gospodarstwie rolnym , realizowanego a działkach 281 i 282 w obrębie Słonecznik 702
Chów trzody chlewnej w ilosci 258,72 DJP na działce, nr ewid.19 obręb Słonecznik 787
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/1 w obrębie Słonecznik 382
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/2 w obrębie Słonecznik 548
Przebudowa linni napowietrznej 110 KV Olsztyn-Mątki-Morąg 433
Budowa budynku odchowalni i dwóch obiektów do tuczu brojlera indyczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. nr 430/2 obręb Chojnik 220
Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan z szcześcioma naziemnymi zbiornikami V- 6700 l każdy, na działce 431/18 obręb Bramka 184
Azbest 9885
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 3089
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 2487
Oświadczenia majątkowe 11894
Kierownictwo Urzędu, osoby wydające decyzje administracyjne i Gminne jednostki organizacyjne 36705
Rada Miejska w Morągu 9839
kadencja 2014-2018 8593
kadencja 2010-2014 19089
kadencka 2006-2010 10373
Gospodarka nieruchomościami 24431
Ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości 261414
Ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 32020
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste 136209
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę 40303
Wnioski 10771
Kontrole 5216
Strategie, raporty, opracowania 30616
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 8090
Obowiązujące Miejscowe Plany i SUiKZP 3383
Moduł SDI - PORTAL MAPOWY GMINA MORĄG 255
Podatki i opłaty 72776
Zwolnienia z podatku 5838
Zgromadzenia publiczne 4259
Zamówienia poniżej progu 30tyś. euro 1961
Zbiórki publiczne 5802
Inne ogłoszenia 87275
Poradnik Interesanta 11344
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Planowania Przestrzennego i Rolnictwa 23171
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 5175
USC 45242
Ewidencja Ludności 38417
Dowody Osobiste 15486
Handel 7259
Wydział Komunalno Inwestycyjny 14543
Wydział Oświaty i Kultury 22084
Wydział Finansowo-Budżetowy 9713
Zamówienia publiczne 155227
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5896
Zamówienia publiczne aktualne 108143
Zamówienia publiczne w toku 88816
Zamówienia publiczne archiwalne 122154
Wyniki zamówień publicznych 93779
Wyniki innych postępowa 66770
Zapytania ofertowe 115958
Sieć szerokopasmowa 4230
Wybory samorządowe - 2018 r. 2226

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3
Statystyka 4664
Strona główna 160211
Instrukcja korzystania z BIP 5641
O Biuletynie 3817
Rejestr zmian 698221
Redakcja Biuletynu 5588
Instrukcja obsługi 3609
Pliki do pobrania 12521
Mapa serwisu 3832
Powiaty i gminy 5688
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 10411
Słownik pojęć 3046
Dostęp do informacji publicznej 3261
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3573

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 317613
Zamówienia poniżej progu 30tyś. euro 3282
Informacje o naborze 160401
Aktualności 120737
Młodociani Pracownicy 17282
Rewolucja Śmieciowa 10341
Karta Dużej Rodziny 10785
e-Urząd 9935
Profil Zaufany 9216
Usługi elektroniczne na ePUAP 9950
STREFA MIESZKAŃCA 4910
STREFA PRZEDSIĘBIORCY 2512
SERWAL 3500
500 PLUS 6401

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu