ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 14401
Statut Gminy 3858
Burmistrz 5482
Rada Miejska 12324
Komisje Rady Miejskiej 7272
Ogłoszenia 106946
Jednostki organizacyjne 17106
Posiadające osobowość prawną 4866
Spółki 3183
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Morągu 6258
Miejskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami w Morągu 9831
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu 8678
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu 9358
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 8287
Instytucje Kultury 2448
Miejska Biblioteka Publiczna 55031
Morąski Dom Kultury 7478
Jednostki budżetowe 45903
Pozostałe Jednostki Budżetowe 3620
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 10918
Straż Miejska 5944
Jednostki pomocnicze Gminy Morąg 4106
Osiedla 9996
Sołectwa 10819
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6211
Urząd 35623
Dane podstawowe 16166
Dni i godziny otwarcia 8531
Statut Gminy 4630
Regulamin organizacyjny 4535
Burmistrz Morąga 13207
Kierownictwo urzędu 21012
Wydziały i stanowiska 19017
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 8663
Wydział Finansowo-Budżetowy 6555
Wydział Komunalno-Inwestycyjny 6344
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 11628
Wydział Oświaty i Kultury 7343
Urząd Stanu Cywilnego 9157
Wydział Sportu i Rekreacji 8153
Biuro Rozwoju Lokalnego 7192
Biuro Promocji 2206
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 2305
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6514
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3775
Struktura organizacyjna 7443
Kontakt 34745
Przedsiębiorcy 4966
Informacje 3609
Organizacje pozarządowe 91328
Aktualności 9190
Tryb Małych Grantów - art. 19a 26703
Konsultacje Projektów Uchwał 21014
Zespół opiniujący 4285
Powołanie Zespołu na kadencję 2015-2018 2856
Informacje 7249
Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym 6049
1% dla OPP w Gminie Morąg 5317
Konkurs Wiedzy o NGO 9334
Programy 612
I Otwarty Konkurs Ofert 2017 7844
II Otwarty Konkurs Ofert 2017 3720
Otwarty Konkurs Ofert 2018 1202
I Otwarty Konkurs Ofert 2018 1415
II Otwarty Konkurs Ofert 910
wykaz organizacji z siedzibą w Gminie Moragu 2721
Pełnomocnik-kontakt 2017
Sprawozdania 4190
Konkurs wiedzy o Gminie Morąg i samorządzie 2333
Profilaktyka uzależnień 1298
Ogłoszenia o naborze 106846
Projekty unijne 24882
Rewitalizacja Miasta 16452
Akty prawne 720889
Uchwały Rady Miejskiej 688217
Zarządzenia Burmistrza 597313
Projekty Uchwał 87484
Audyt 7121
Plany audytu 6970
Sprawozdania z wykonania plany audytu 1863
Majątek i finanse 10877
Budżet Gminy Morąg 60606
Sprawozdania 67144
Ochrona środowiska 23219
Decyzje środowiskowe 2244
Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurnik) 2344
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg 2246
Budowa instalacji fermentacji i destylacji spirytusu surowego 896
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta 2005
Budowa budynku inwentarskiego , płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę w ramach zabudowy zagrodowej 58 DJP 758
Budowanie ulic wraz z uzbrojeniem(kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) pomiędzy drogą wojewódzką nr 527, a ul. Wróblewskiego IV etap, w Morągu 1243
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 66/1 w obrębie Kruszewnia 357
Budowa budynku inwentarskiego- obory w gospodarstwie rolnym , realizowanego a działkach 281 i 282 w obrębie Słonecznik 878
Chów trzody chlewnej w ilosci 258,72 DJP na działce, nr ewid.19 obręb Słonecznik 1143
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/1 w obrębie Słonecznik 565
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/2 w obrębie Słonecznik 756
Przebudowa linni napowietrznej 110 KV Olsztyn-Mątki-Morąg 665
Budowa budynku odchowalni i dwóch obiektów do tuczu brojlera indyczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. nr 430/2 obręb Chojnik 412
Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan z szcześcioma naziemnymi zbiornikami V- 6700 l każdy, na działce 431/18 obręb Bramka 470
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 84/1 w obrębie Kruszewnia 72
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, realizowanego na działce 272 w ob 46
Wydobywanie kopaliny piasku ze żwirem ze złoża "Żabi Róg II" położonego na częsci działek nr 84 i nr 85 obrębu ewidencyjnego Żabi Róg w gminie Morąg. 5
Przebudowa ulicy powiatowej nr 1178 N Przemysłowa w Morągu 6
Azbest 10698
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 3298
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 3166
Oświadczenia majątkowe 12700
Kierownictwo Urzędu, osoby wydające decyzje administracyjne i Gminne jednostki organizacyjne 39840
Rada Miejska w Morągu 10423
kadencja 2014-2018 9679
kadencja 2010-2014 20739
kadencka 2006-2010 11183
Gospodarka nieruchomościami 25151
Ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości 281317
Ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 34091
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste 150984
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę 45774
Wnioski 11797
Szkody łowieckie 167
Kontrole 5435
Strategie, raporty, opracowania 32150
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 9833
Obowiązujące Miejscowe Plany i SUiKZP 6324
Moduł SDI - PORTAL MAPOWY GMINA MORĄG 280
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2085
Podatki i opłaty 77170
Zwolnienia z podatku 6140
Zgromadzenia publiczne 4812
Zamówienia poniżej progu 30tyś. euro 3403
Zbiórki publiczne 6265
Inne ogłoszenia 88847
Poradnik Interesanta 11742
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Planowania Przestrzennego i Rolnictwa 24760
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 5423
USC 47765
Ewidencja Ludności 41945
Dowody Osobiste 16548
Handel 7716
Wydział Komunalno Inwestycyjny 15301
Wydział Oświaty i Kultury 24024
Wydział Finansowo-Budżetowy 10220
Zamówienia publiczne 172818
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6943
Zamówienia publiczne aktualne 120270
Zamówienia publiczne w toku 100119
Zamówienia publiczne archiwalne 135742
Wyniki zamówień publicznych 107094
Wyniki innych postępowa 77618
Zapytania ofertowe 120051
Dialog techniczny 589
Sieć szerokopasmowa 4537
Wybory samorządowe - 2018 r. 3066

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3
Statystyka 4899
Strona główna 161852
Instrukcja korzystania z BIP 5971
O Biuletynie 3942
Rejestr zmian 749390
Redakcja Biuletynu 5774
Instrukcja obsługi 3778
Pliki do pobrania 12889
Mapa serwisu 4022
Powiaty i gminy 5941
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 11749
Słownik pojęć 3374
Dostęp do informacji publicznej 3606
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3801

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 334883
Zamówienia poniżej progu 30tyś. euro 6988
Informacje o naborze 173560
Aktualności 123225
Młodociani Pracownicy 18332
Rewolucja Śmieciowa 10963
Karta Dużej Rodziny 11515
e-Urząd 10706
Profil Zaufany 10263
Usługi elektroniczne na ePUAP 11053
STREFA MIESZKAŃCA 5462
STREFA PRZEDSIĘBIORCY 2805
SERWAL 3930
500 PLUS 7017
Dane osobowe 259

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu