ˆ

Ogłoszenia

Lista informacji

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-11 08:10:22

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Faraś Data wytworzenia informacji: 2017-08-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Morąga Data wprowadzenia do BIP 2017-08-11 08:10:22
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Faraś Data udostępnienia informacji: 2017-08-11 08:11:35
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Faraś Data ostatniej zmiany: 2017-08-11 08:11:35
Artykuł był wyświetlony: 203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej projektu „Zagospodarowanie brzegu jeziora Narie w Kretowinach poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno –rekreacyjnej”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-09 14:21:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Morąg, dnia 09 sierpnia 2017 r.
 
 
Nasz znak: RL.042.1.1.2017
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
(dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro)
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zapraszam do złożenia oferty cenowej (wg podanego załącznika nr 2) na zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn: Zagospodarowanie brzegu jeziora Narie w Kretowinach poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno –rekreacyjnej”.
 1. Zamawiający:
Gmina Morąg
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morąg
tel. (89) 757 22 31
 1. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów, umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie Zamawiającego: www.bip.morag.pl w zakładce zamówienia publiczne/zapytania ofertowe
 1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej wolnostojącej - 1 szt., o treści zgodnej z zaprojektowanym wstępnie załącznikiem nr 1, z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 pod adresem:
Dalsze wymagania:
 • tablica metalowa o wymiarach 80 cm x 120 cm, montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych,
 • pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, folia matowa,
-   przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 zawarte w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,
 • zachowanie prawidłowych proporcji logotypów (zgodnych z Kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020),
-    wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej akceptacji przez zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę
 • zamówienie obejmuje dostawę i montaż tablicy, słupków oraz urządzeń mocujących.
 
 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 7 dni od zlecenia realizacji zamówienia.
 2. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia:
Urząd Miejski w Morągu
ul. 11 Listopada 9
14 – 300 Morąg
 1. Oferta Wykonawcy musi zawierać:
Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 1. Miejsce i termin składania oferty:
1)   Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Morągu – sekretariat pok. 30 – II piętro) lub przesłać do siedziby Zamawiającego, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Oferenta (pieczęć firmowa) oraz napisem: „Wykonanie tablicy pamiątkowej dotyczącej realizacji projektu Zagospodarowanie brzegu jeziora Narie w Kretowinach poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno –rekreacyjnejlub mailem w formie skanu na adres .
2)   Termin składania ofert upływa dnia 16 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00
8. Sposób rozliczenia
Rozliczenie nastąpi po zakończeniu realizacji zamówienia na podstawie faktury, wystawionej na Gminę Morąg, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, NIP: 741-197-97-04. Wynagrodzenie wypłacone będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 7 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę.
9. Kryteria i sposób wyboru oferty:
- cena - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto i brutto (netto + podatek VAT). Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. Podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy,
 2. Rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.
 
 1. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.
Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z zakresem zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg. Informacji udziela Tomasz Faraś pod numerem telefonu 89 757 22 31 wew. 18.
 1. Informacje dodatkowe.
Projekt pn.: Zagospodarowanie brzegu jeziora Narie w Kretowinach poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno –rekreacyjnej realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo, priorytet inwestycyjny: 6.2 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, działanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Faraś Data wytworzenia informacji: 2017-08-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Morąga Data wprowadzenia do BIP 2017-08-09 14:21:56
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Faraś Data udostępnienia informacji: 2017-08-09 14:24:14
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Faraś Data ostatniej zmiany: 2017-08-09 14:24:14
Artykuł był wyświetlony: 261 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu