Aktualności - Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Aktualności

Lista informacji

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie 1 szt. tablicy informacyjno - pamiątkowej z montażem w ramach realizacji projektu pn: „Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-16 14:54:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Morąg, dnia 16 sierpnia 2018 r.
 
 
Nasz znak: RL.042.2.2018
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
(dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro)
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zapraszam do złożenia oferty cenowej (wg podanego załącznika nr 2) na zaprojektowanie, wykonanie 1 szt. tablicy informacyjno - pamiątkowej z montażem w ramach realizacji projektu pn: Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich”.
 1. Zamawiający:
Gmina Morąg
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morąg
tel. (89) 757 22 31
 1. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów, umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie Zamawiającego: www.bip.morag.pl w zakładce zamówienia publiczne/zapytania ofertowe
 1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie 1 szt. jednostronnej tablicy informacyjno - pamiątkowej z 2 słupkami metalowymi ocynkowanymi do montażu na terenie objętym projektem, o treści zgodnej z zaprojektowanym wstępnie załącznikiem nr 1, z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 pod adresem:
Dalsze wymagania:
 • tablica z blachy ocynkowanej o grubości co najmniej 1,25 mm z podwójnie giętą krawędzią na całym obwodzie z trwałym nadrukiem o wymiarach 80 cm x 120 cm odporna na warunki atmosferyczne – wydruk zabezpieczony przed promieniowaniem UV, do montażu za pomocą obejm na 2 słupkach,
 • pełen kolor wydruku,
 • 2 słupki ocynkowane mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie - Ø min. 60,3 mm o długości 4 m – całość połączona za pomocą obejm, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych,
 • przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 zawarte w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,
 • zachowanie prawidłowych proporcji logotypów (zgodnych z Kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020),
-    wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej akceptacji przez zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę
 • zamówienie obejmuje dostawę i montaż tablicy, materiałów mocujących.
 
 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 7 dni od zlecenia realizacji zamówienia.
 2. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia:
Urząd Miejski w Morągu
ul. 11 Listopada 9
14 – 300 Morąg
 
 
 1. Oferta Wykonawcy musi zawierać:
Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 1. Miejsce i termin składania oferty:
1)   Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Morągu – sekretariat pok. 30 – II piętro) lub przesłać do siedziby Zamawiającego, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Oferenta (pieczęć firmowa) oraz napisem: „Wykonanie tablicy pamiątkowej dotyczącej realizacji projektu „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w zakresie edukacji informatycznej, językowej i matematycznej w szkołach podstawowych” lub mailem w formie skanu na adres .
2)   Termin składania ofert upływa dnia 21 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00
8. Sposób rozliczenia
Rozliczenie nastąpi po zakończeniu realizacji zamówienia na podstawie faktury, wystawionej na Gminę Morąg, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, NIP: 741-197-97-04. Wynagrodzenie wypłacone będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę.
9. Kryteria i sposób wyboru oferty:
- cena - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto i brutto (netto + podatek VAT). Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. Podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy,
 2. Rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.
 
 1. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.
Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z zakresem zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg. Informacji udziela Tomasz Faraś pod numerem telefonu 89 757 22 31 wew. 18.
 1. Informacje dodatkowe.
Projekt pn.: „Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 6 Kultura i dziedzictwo, priorytet inwestycyjny: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, poddziałanie RPWM.06.02.03 Efektywne wykorzystanie zasobów.
 
UWAGA - Link do dokumentu opisującego wymagania w stosunku do parametrów tablic (kolory, odstępy, foty, itp.) znajdują się pod adresem http://rpo.warmia.mazury.pl/zdjecia/strona/Oznaczenia_2018/KIW_FE_2014-2020_2017.pdf

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Faraś Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Morąga Data wprowadzenia do BIP 2018-08-16 14:54:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Faraś Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 14:56:36
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Faraś Data ostatniej zmiany: 2018-08-16 15:02:50
Artykuł był wyświetlony: 262 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA BURMISTRZA MORĄGA W SPRAWIE ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZASAD SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-10 12:46:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
W dniu 23 sierpnia 2018 roku wchodzi w życie ustawa z dnia
15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1507).  
Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 23 sierpnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.  
Zgodnie z wytycznymi  ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
Szacowania szkód łowieckich, a także ustalenia wysokości odszkodowania zgodnie z art. 46 ust. 2 zmienianej ustawy – Prawo łowieckie, od 23 sierpnia 2018 roku będzie dokonywał Zespół składający się z:
1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
            Do spraw z zakresu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie powołanej na wstępie ustawy tj. przed dniem 23 sierpnia 2018 roku stosuje się przepisy dotychczasowe. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Morągu, pokój nr
14, insp. Aleksandra Kalinowska, telefon. 89 757 22 31 wew. 36 w godzinach  pracy Urzędu.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof WIśniewski Data wytworzenia informacji: 2018-08-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Wiśniewski Data wprowadzenia do BIP 2018-08-10 12:46:17
Wprowadził informację do BIP: Monika Szczurowska Data udostępnienia informacji: 2018-08-10 12:46:20
Osoba, która zmieniła informację: Monika Szczurowska Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 12:47:40
Artykuł był wyświetlony: 513 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WNIOSKI NA PROPOZYCJE ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MORĄG REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2019 R.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-03 07:21:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

31 sierpnia mija termin składania wniosków na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe, a wspierane z dotacji z budżetu Gminy Morąg na 2019 r.
Wniosek należy złożyć na piśmie /DO BURMISTRZA MORĄGA, Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg/ zgodnie z wzorem określonym w Uchwale Nr XXXVIII/566/17 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 grudnia 2017 r.

PROFILAKTYKAInformujemy ponadto, że w sprawie wniosków na zadania z zakresu profilaktyki należy kontaktować się z Biurem Pełnomocnika ds. Profilaktyki /ul. Dworcowa 7, tel. 89 7572373/. Obecnie opracowywana jest Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych, która w październiku/listopadzie pozwoli przygotować Program Profilaktyki dla Gminy Morąg na 2019 rok i określić rodzaj zlecanych zadań. Składanie wniosków/ofert będzie zatem możliwe w późniejszym terminie ogłoszonym przez Biuro Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Zarachowicz Data wytworzenia informacji: 2018-08-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Zarachowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-08-03 07:21:10
Wprowadził informację do BIP: Monika Szczurowska Data udostępnienia informacji: 2018-08-03 07:21:44
Osoba, która zmieniła informację: Monika Szczurowska Data ostatniej zmiany: 2018-08-03 07:21:44
Artykuł był wyświetlony: 989 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-30 14:33:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Rafał Żurawicz Data wytworzenia informacji: 2018-07-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Żurawicz Data wprowadzenia do BIP 2018-07-30 14:33:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-30 14:34:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-30 14:34:11
Artykuł był wyświetlony: 271 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu