Młodociani pracownicy - Młodociani Pracownicy - Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Młodociani Pracownicy

Szczegóły informacji

Młodociani pracownicy

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-28 07:45:09 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-28 09:23:20 przez Barbara Grabowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 
Podstawa prawna sprawy:
 
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe art. 122 (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1542).
 
Wymagane druki:
 
1) Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
    (wzór wniosku w załączniku 1– do pobrania)
 
Wymagane załączniki:
 
 • Kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o prace.
 • Kopię dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenia.
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 • Kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, zaświadczenie o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w przypadku przerwania nauki i podjęcia u innego pracodawcy).
 • W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć kopie umowy o pracę i świadectwa pracy młodocianego od poprzedniego pracodawcy.
 • Oryginał zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin przed komisją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe, albo kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie tego egzaminu.
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę (w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki). Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
 • Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.
 
Zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz.U.2016.1880., t.j., ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany, poza wymienionymi wyżej dokumentami, przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy dodatkowo następujące dokumenty:
 
 • Wykaz otrzymanej pomocy de minimis lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w danym roku, i w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku, albo oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik 3 - do pobrania).
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minim – zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik 2 -do pobrania)
 
Wszystkie składane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie powinno zawierać pieczątkę wnioskodawcy, aktualną datę potwierdzenia oraz podpis wnioskodawcy.
 
Na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r w spawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz.U.2014 r. poz. 232 t.j. z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosownie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu pracy. O zawarciu takiej umowy pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
 
Uwagi:
 
 • Do zawiadomienia dołącza się kopie umowy zawartej z młodocianym potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 • Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.
 • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach lub ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów.
 • Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od września 2012 r. i wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu: - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 za każdy pełny miesiąc kształcenia
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 
Forma przyznania dofinansowania:
 
Decyzja administracyjna, która zostanie dostarczona na adres wnioskodawcy. Wydana przez Burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.
 
Tryb odwoławczy sprawy:
 
Przyznanie dofinansowania lub odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje Burmistrz Morąga. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.
 
Termin załatwienia sprawy:
 
Zgodnie z art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego: „Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania”.
 
Wydział realizujący wniosek:
 
Wydział Oświaty i Kultury, ul. 11 Listopada 9, pok. 19, tel.: (89) 757 22 31 wew. 41.
 
Wzory wniosków:
 
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
3. Oświadczenie o pomocy de minimis,
4. Zawiadomienie o zawarciu umowy.
 
POUCZENIE
 
 • Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 10 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.), informujemy, że możliwe jest osobiste zapoznanie się wnioskodawcy z aktami sprawy. Dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu, przy ul. 11 Listopada 9 w Morągu, w pokoju nr 19 (tel: 89 757 22 31 wew. 41) w godzinach pracy Urzędu (pn.- pt. 7:00-15:00).
 • Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.) „ W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Buta Data wytworzenia informacji: 2017-09-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Buta Data wprowadzenia do BIP 2017-09-28 07:45:09
Wprowadził informację do BIP: Barbara Grabowska Data udostępnienia informacji: 2017-09-28 09:23:20
Osoba, która zmieniła informację: Barbara Grabowska Data ostatniej zmiany: 2017-09-28 09:23:36
Artykuł był wyświetlony: 1576 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu