ˆ

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-10-24 07:35:39

Akapit nr 1 - brak tytułu


Naczelnik Wydziału: Krzysztof Wiśniewski
Tel: 89 757 22 31 wew. 34
Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa należy :
1. W zakresie spraw ewidencyjnych:
 1. nadawanie i prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości,
 2. prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów, map przeglądowych oraz oznakowanie ulic i placów,
 3. zawiadamianie właścicieli nieruchomości o dokonanych zmianach nazw ulic i placów oraz numerów porządkowych nieruchomości,
 4. prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
 5. deklarowanie gruntów stanowiących własność Gminy do opodatkowania podatkiem od nieruchomości i leśnym oraz do zwolnień z podatku,
 6. ustalanie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych,
 7. prowadzenie spraw związanych z podziałem terytorialnym, zmianami granic administracyjnych w części dotyczącej geodezji.
2. W zakresie mienia komunalnego:
 1.  przygotowanie Burmistrzowi materiałów celem wystąpienia do właściwych organów z wnioskiem o przekazanie nieruchomości na własność Gminy,
 2. realizacja uprawnień osób prawnych do nabycia gruntów w użytkowanie wieczyste i własności budynków,
 3. realizacja roszczeń spółdzielni do nabycia gruntów w użytkowanie wieczyste i własności budynków,
 4. przygotowanie Burmistrzowi materiałów celem wystąpienia do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wywłaszczenie nieruchomości oraz ustalanie i wypłata odszkodowań,
 5. realizacja sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów w formie przetargu bądź w formie bezprzetargowej z jednoczesną sprzedażą lokali lub budynków,
 6. wydawanie zaświadczeń o wykonaniu pierwokupu,
 7.  przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 8. przygotowywanie materiałów niezbędnych do zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych,
 9. ustalanie opłat adiacenckich i planistycznych,
 10.   przygotowanie Burmistrzowi projektów umów na dzierżawę i wynajmowanie gruntów zabudowanych i niezabudowanych,
 11.   przypis czynszu dzierżawnego z naliczaniem podatku VAT,
 12.   przygotowanie Burmistrzowi projektów decyzji dot. przekazania w trwały zarząd gruntów zabudowanych lub niezabudowanych komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
 13.   przekazywanie nieruchomości komunalnych na tworzenie i podwyższenie kapitału zakładowego spółek gminnych,
 14.   przygotowanie Burmistrzowi projektów umów użyczenia gruntów osobom fizycznym i prawnym oraz komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
 15.   przygotowanie projektów postanowień i decyzji Burmistrza dotyczących podziału nieruchomości oraz ustalenia i wypłaty odszkodowania przejmowanych na własność Gminy nieruchomości zajętych pod drogi gminne,
 16.   przygotowanie projektów postanowień i decyzji dotyczących rozgraniczenia nieruchomości,
 17.   tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy miasta i wsi,
 18.   przygotowywanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych i wnioskowanie o dokonanie zmian w księgach wieczystych,
 19.   podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargach,
 20.   prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem umów o użytkowanie wieczyste gruntów, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 21.   prowadzenie rejestrów sprzedanego bądź oddanego w użytkowanie wieczyste mienia komunalnego,
 22.   prowadzenie spraw związanych z wyceną nieruchomości,
 23.   przygotowanie projektów decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa użytkowania i prawa trwałego zarządu,
 24.   prowadzenie spraw związanych z aktualizacją cen gruntów i budynków,
 25.   prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na własność Gminy od przedsiębiorstw państwowych zakładowych budynków mieszkalnych,
 26.   prowadzenie rejestru sprzedaży nieruchomości,
 27.   prowadzenie spraw związanych z ustawą o zamówieniach publicznych dotyczących zleceń wyceny nieruchomości i opracowań geodezyjnych.
 28.   prowadzenie spraw związanych z gospodarką komunalnymi lokalami użytkowymi,
 29.   uzgadnianie projektów przejścia z infrastrukturą techniczną przez nieruchomości Gminy – służebności przesyłu – na nieruchomościach nie będących drogami publicznymi.
3. W zakresie dotyczącym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (SUiKZP):
 1. gromadzenie, opracowywanie, przygotowywanie materiałów do sporządzenia lub zmiany SUiKZP Gminy,
 2. prowadzenie procedury sporządzania lub zmiany SUiKZP Gminy,
 3. wydawanie wypisów, wyrysów oraz zaświadczeń ze SUiKZP Gminy,
 4. opiniowanie projektów SUiKZP gmin sąsiednich
4. W zakresie dotyczącym Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):
 1. gromadzenie, opracowywanie, przygotowywanie materiałów do sporządzenia lub zmiany MPZP,
 2. prowadzenie procedury sporządzania lub zmiany MPZP,
 3. wydawanie wypisów, wyrysów oraz zaświadczeń ze MPZP,
 4. wydawanie opinii w sprawach dotyczących zgodności z MPZP,
 5. opiniowanie projektów MPZP gmin sąsiednich.
5. Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
6. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i stanowisk archeologicznych.
7. Prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych na terenie Gminy.
8. Współudział w opracowywaniu założeń polityki rozwoju gospodarczego Gminy.
9. Opracowywanie programów gminnych i ich aktualizacja.
10. W zakresie gospodarki gruntami rolnymi:
 1. przygotowanie wniosków o wyrażenie zgody na przekazanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 2. sporządzanie umów o przekazaniu w dzierżawę gospodarstw rolnych do celów emerytalno – rentowych,
 3. zabezpieczenie gruntów na potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych,
 4. rekultywacja i meliorowanie gruntów przeznaczonych na rodzinne ogrody działkowe,
 5. przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu przekazania gruntów Polskiemu Związkowi Działkowców.
11. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
 1. występowanie o wyrażenie zgody o przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze,
 2. wydawanie opinii w sprawie nałożenia obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby z gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej,
 3. utrzymywanie w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciw erozyjnych oraz urządzeń melioracji szczegółowych w celu zapobieżenia degradacji gleb oraz erozji gruntów,
 4. prowadzenie spraw związanych z degradacją gruntów z innych powodów w tym ochrona przed zachwaszczeniem, chorobami, szkodnikami itp.,
 5. współdziałanie przy opracowywaniu planów gospodarowania na gruntach rolnych objętych obszarem szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych,
 6. nakazywanie właścicielowi gruntów w oznaczonym terminie zniszczenia określonych upraw, przemieszczenie zwierząt poza obszar strefy ochronnej lub dokonanie ich uboju w razie prowadzenia produkcji w sposób naruszający ustalenia planu na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych,
 7. wydawanie opinii w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów
 8. przygotowanie projektu opinii w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kruszywa.
12. W zakresie rolnictwa, łowiectwa, zadrzewień i utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych:
 1. zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także określonym Zakładom Społecznej Służby Zdrowia przypadków zachorowań, podejrzeń o zachorowania i upadków na choroby zakaźne, natychmiast po powzięciu o nich wiadomości,
 2. współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszaru Gminy, w szczególności zaś w zakresie ochrony bytującej na jej terenie zwierzyny i ptactwa,
 3. przygotowanie materiałów do przeprowadzenia ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią lub podtopieniami,
 4. sporządzanie informacji i sprawozdań statystycznych w zakresie rolnictwa, łowiectwa, zadrzewień i gospodarki wodnej w odniesieniu do urządzeń szczegółowych.
 5. wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych oraz współdziałanie z Policją w zapobieganiu narkomanii poprzez kontrolę nielegalnych upraw maku i konopi,
 6. realizacja zadań dotyczących rolnictwa w ramach działań obrony cywilnej,
 7. opiniowanie wniosków o wykonanie na koszt Państwa czynności z zakresu zagospodarowania lasów i gruntów w przypadku braku możliwości finansowych właścicieli,
 8. informowanie właścicieli lasu o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzania lasu,
 9. opiniowanie wniosków nieodpłatnego udostępnienia drzew i sadzonek leśnych na ponowne prowadzenie roślinności leśnej,
 10. opiniowanie rocznych planów łowieckich i współdziałanie w zakresie zagospodarowania obwodów łowieckich,
 11. prowadzenie mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego wysokości odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną,
 12. współdziałanie z instytucjami i wydziałami w zakresie planowania inwestycji rolnych utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych i zabezpieczenia p.powodziowego,
 13. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów z terenów stanowiących własność Gminy oraz wykonywanie nasadzeń drzew,
 14. wyznaczanie rzeczoznawców z listy powiatowego lekarza weterynarii do wyceny zwierząt zabijanych lub padłych w związku z występowaniem choroby zakaźnej,
 15. przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów celem wykonania określonych czynności,
 16. wydawanie zezwoleń na utrzymanie ras psów uznawanych za agresywne,
 17. przygotowanie projektu decyzji Burmistrza w sprawie czasowego odebrania właścicielowi lub opiekunowi zwierząt,
 18. zbiórka zwłok zwierząt bezdomnych.
13. Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy wynikającymi z ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Kalinowski Daniel Data wytworzenia informacji: 2008-10-24 07:35:39
Osoba, która odpowiada za treść: Kalinowski Daniel Data wprowadzenia do BIP 2008-10-24 07:35:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2008-10-24 07:35:47
Osoba, która zmieniła informację: Renata Strzylak Data ostatniej zmiany: 2017-08-23 12:33:06
Artykuł był wyświetlony: 6983 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu