ˆ

Wydział Finansowo-Budżetowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Finansowo-Budżetowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-10-23 14:15:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydział Finansowo-Budżetowy


Naczelnik Wydziału: Aniela Wacławska
Tel: 89 757-22-31 wew. 22
Skarbnik - Jolanta Kutarba  Tel: 89 757-22-31 wew. 45
 
Zadania Wydziału
Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy prowadzenie spraw w następującym zakresie:
1.     Budżetu Gminy:
1)    przygotowanie założeń do planu budżetu i przekazanie ich podległym jednostkom,
2)    przygotowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych,
3)    przygotowanie projektu budżetu,
4)    przygotowanie, po uchwaleniu budżetu Gminy, zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami,
5)    przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń zmieniających budżet w ciągu roku,
6)    prowadzenie prac związanych z zaciąganiem pożyczek i kredytów oraz z wyborem banku do obsługi budżetu,
7)    przeprowadzanie procedur w sprawie udzielania poręczeń kredytowych,
8)    przygotowanie okresowych informacji z wykonywania budżetu Gminy,
9)    przygotowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy,
10)  prowadzenie ewidencji zaangażowania środków finansowych na podstawie umów zawieranych przez Gminę na dostawę materiałów, towarów i usług.
2.     Podatków i opłat lokalnych:
1)    przygotowanie decyzji w zakresie naliczania podatków od osób fizycznych,
2)    obsługa osób prawnych składających deklaracje podatkowe,
3)    prowadzenie rejestru właścicieli pojazdów ciężarowych i specjalnych,
4)    prowadzenie spraw związanych z umarzaniem należności podatkowych, rozkładaniem na raty lub odraczaniem spłaty podatków lokalnych,
5)    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg,
6)    prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami z podatków,
7)    prowadzenie rejestrów podatkowych,
8)    sporządzanie informacji określonych przepisami prawa
9)    przygotowanie wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
10)  prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych,
11)  kontrola terminowości realizacji zobowiązań podatkowych,
12)  prowadzenie windykacji zaległości,
13)  wnioskowanie o dokonanie wpisów do hipoteki,
14)  naliczanie należności za inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
3.     Wydawanie zaświadczeń potwierdzających prace w gospodarstwie rolnym oraz stan prawny gospodarstwa w okresie ostatnich 5 lat,
4.     Poświadczanie oświadczeń dotyczących: osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rodziców, powierzchni użytków rolnych, o nie przekroczeniu powierzchni gospodarstwa 300 ha użytków rolnych,
5.     Obsługi finansowo-księgowej budżetu Gminy jako organu:
1)    wprowadzanie do ewidencji uchwalonych planów dochodów, przychodów i rozchodów budżetu Gminy oraz ich uaktualnianie w ciągu roku,
2)    prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów budżetu, rozdysponowanych środków dla jednostek budżetowych, kredytów i pożyczek oraz innych rozchodów,
3)    sporządzanie sprawozdań finansowych,
4)    uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
5)    sporządzanie bilansu budżetu Gminy.
6.     Obsługa finansowo-księgowa Urzędu jako jednostki budżetowej:
1)    prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej:
a)    dochodów i wydatków jednostki budżetowej,
b)    inwestycji z podziałem na finansowanie ze środków własnych i środków z programów UE,
c)    Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
d)    funduszy celowych,
e)    sum depozytowych,
f)     innych rachunków pomocniczych,
2)    prowadzenie pełnej ewidencji księgowej i rozliczania umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
3)    wstępna kontrola i weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych,
4)    dekretowanie dokumentów finansowych wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz zakładowego planu kont,
5)    księgowanie i weryfikacja poprawności zapisów księgowych,
6)    sporządzanie sprawozdań jednostkowych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych,
7)    realizowanie zobowiązań i należności poprzez elektroniczny system bankowy,
8)    windykacja należności nie podatkowych w trybie administracyjnym,
9)    sporządzanie deklaracji i przekazywanie należnego podatku VAT,
10)  ewidencja i windykacja mandatów karnych,
11)  kompleksowa obsługa płacowa pracowników
12)  rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło,
13)  współpraca z innymi Wydziałami w zakresie bieżącego informowania z wykonania planu dochodów i wydatków Urzędu,
14)  dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
15)  sporządzanie i wykonanie bilansu Urzędu oraz bilansu zbiorczego jednostek budżetowych Gminy.
7.     Obsługi księgowej jednostek pomocniczych Gminy:
1)    sporządzanie projektów planów finansowych jednostek pomocniczych,
2)    prowadzenie ewidencji księgowej wydatków jednostek pomocniczych,
3)    koordynowanie prawidłowości realizacji wydatków jednostek pomocniczych.
8.     Obsługi kasowej Urzędu:
1)    prowadzenie oddzielnie obsługi kasowej dla dochodów, wydatków, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sum depozytowych, znaków skarbowych, dochodów budżetu państwa, rachunku dochodów własnych,
2)    przyjmowanie i przechowywanie depozytów,
3)    prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania,
4)    sporządzanie pełnej dokumentacji związanej z prowadzeniem kasy,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Kalinowski Daniel Data wytworzenia informacji: 2008-10-23 14:15:05
Osoba, która odpowiada za treść: Kalinowski Daniel Data wprowadzenia do BIP 2008-10-23 14:15:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2008-10-23 14:15:10
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-06 11:31:19
Artykuł był wyświetlony: 3947 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu