ˆ

Młodociani Pracownicy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-28 11:50:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 
 
 
Podstawa prawna sprawy:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty art.70b (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1542).
 
Wymagane druki:
 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
           (wzór wniosku w załączniku 1– do pobrania)
 
Wymagane załączniki:
 
 • Kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o prace.
 • Kopię dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenia.
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 • Kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, zaświadczenie o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w przypadku przerwania nauki i podjęcia u innego pracodawcy).
 • W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć kopie umowy o pracę i świadectwa pracy młodocianego od poprzedniego pracodawcy.
 • Oryginał zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin przed komisją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe, albo kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie tego egzaminu.
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę (w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki). Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
 • Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.
 
Zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz.U.2016.1880., t.j., ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany, poza wymienionymi wyżej dokumentami, przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy dodatkowo następujące dokumenty:
 
 • Wykaz otrzymanej pomocy de minimis lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w danym roku, i w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku, albo oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik 3- do pobrania).
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minim – zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik 2 -do pobrania)
 
Wszystkie składane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie powinno zawierać pieczątkę wnioskodawcy, aktualną datę potwierdzenia oraz podpis wnioskodawcy.
 
 
 
Uwagi:
 • Do zawiadomienia dołącza się kopie umowy zawartej z młodocianym potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 • O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Morąg, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Morąga, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
 • Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.
 • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach lub ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów.
 • Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od września 2012 r. i wynosi:
 1. w przypadku nauki zawodu:
          - 8.081 przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu  kształcenia;
 1. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia
  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 
 
Forma przyznania dofinansowania:
Decyzja administracyjna, która zostanie dostarczona na adres wnioskodawcy. Wydana przez Burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.
 
Tryb odwoławczy sprawy:
Przyznanie dofinansowania lub odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje Burmistrz Morąga. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.
 
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego: „załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciąg miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania”.
 
 
Wydział realizujący wniosek
Wydział Oświaty i Kultury, ul. 11 Listopada 9, pok. 19, tel.: (89) 757 22 31 wew. 41.
 
 
Wzory wniosków:
 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 3. Oświadczenie o pomocy de minimis,
 4. Zawiadomienie o zawarciu umowy.
 
 
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Buta Data wytworzenia informacji: 2017-08-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Buta Data wprowadzenia do BIP 2013-02-28 11:50:28
Wprowadził informację do BIP: Barbara Grabowska Data udostępnienia informacji: 2013-03-01 08:02:24
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Faraś Data ostatniej zmiany: 2017-08-11 08:38:36
Artykuł był wyświetlony: 6937 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu