ˆ

Młodociani Pracownicy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-28 11:50:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nazwa sprawy: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Podstawa prawna sprawy:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty art.70b (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1542).

Wymagane załączniki:

1) Do wniosku dołącza się kopie potwierdzone z oryginałem, następujących dokumentów:

 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o prace .

 • Dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenia.

 • Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

 • Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.

 • Dokument potwierdzający datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie).

 • Dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.

2) Do Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dołącza się następujące dokumenty:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

    • Oświadczenie, że dane zawarte w formularzu są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,

    • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

Uwagi:

 • Do zawiadomienia dołącza się kopie umowy zawartej z młodocianym potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 • O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Morąg, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Morąga, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

 • Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

 • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach lub ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów.

 • Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od września 2012 r. i wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu:

- 8.081 przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

 1. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia

  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Wzory wniosków:

    1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

    2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

    3. Oświadczenie o pomocy de minimis,

    4. Oświadczenie, że dane zawarte w formularzu są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,

    5. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa,

    6. Zawiadomienie o zawarciu umowy.

Forma przyznania dofinansowania:

Decyzja administracyjna, która zostanie dostarczona na adres wnioskodawcy. Wydana przez Burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

Tryb odwoławczy sprawy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu , ul. Zw. Jaszczurczego 14A, 82-300 Elbląg (14 dni od dnia otrzymania).

Termin składania dokumentów:

3 miesiące od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Termin realizacji sprawy:

od 30 dni do 60 dni w miarę posiadanych środków. Finansowanie odbywa się ze środków Funduszu Pracy.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9.

Nazwa Wydziału:

Wydział Oświaty i Kultury.

Numer pokoju:

19

Numer telefonu:

757 22 31 w. 41

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Buta Data wytworzenia informacji: 2013-02-28 11:50:28
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Buta Data wprowadzenia do BIP 2013-02-28 11:50:28
Wprowadził informację do BIP: Barbara Grabowska Data udostępnienia informacji: 2013-03-01 08:02:24
Osoba, która zmieniła informację: Barbara Grabowska Data ostatniej zmiany: 2016-01-29 12:06:24
Artykuł był wyświetlony: 6740 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu