ˆ

Wydział Oświaty i Kultury

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Założenie niepublicznej szkoły lub przedszkola

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-13 12:54:56 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-13 13:40:39 przez Barbara Grabowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawa prawna: art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm)
 
Warunkiem założenia niepublicznej szkoły podstawowej lub przedszkola jest uzyskanie wpisu do Ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Morąga. Wpis do ewidencji uzyskuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia.
Wzór formularza zgłoszenia do ewidencji znajduje się w pliku do pobrania.
 
Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1) statut szkoły/przedszkola podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku punktu lub zespołu przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danym punkcie lub zespole wychowania przedszkolnego opracowanym na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.) w sprawie rodzaju innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania;
2) listę pracowników pedagogicznych przewidzianych do zatrudnienia w szkole/przedszkolu z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przedmiotu nauczania w przypadku szkoły oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/przedszkola; nie należy dołączać kserokopii świadectw i dyplomów;
3) w przypadku szkoły podstawowej zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe – plik do pobrania;
4) pozytywną opinię Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty  w przypadku szkoły podstawowej;
5) informację o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 168 ust 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających (plik do pobrania):
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o        Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
6) dokument poświadczający prawo do dysponowania lokalem np. umowa najmu;
7) potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej;
8) dane niezbędne do wpisania szkoły/przedszkola do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
 
Dokumenty powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem.
 
Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do Ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Morąga osoba prowadząca szkołę lub przedszkole jest obowiązana zgłosić Burmistrzowi Morąga na piśmie w formie papierowej w ciągu 14 dni od ich powstania – plik do pobrania.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Marek Siudak Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Siudak Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 12:54:56
Wprowadził informację do BIP: Barbara Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 13:40:39
Osoba, która zmieniła informację: Barbara Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 14:39:19
Artykuł był wyświetlony: 86 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu